Download  Print this page

Návod K Montáži A Použití; Nastavení Teploty; Montáž; Montáž Na Stěnu - AEG EWH 10 mini Operating And Installation Instructions

Unvented small storage water heaters 10 litres to 15 litres
Hide thumbs

Advertisement

1.
Návod k montáži a použití
Tento návod dobře uschovejte a při změně majitele jej předejte nástupci. Při údržbě a dalších
činnostech spojených s opravami jej předejte k nahlédnutí instalatérovi.
1.1
Nastavení teploty
min.
Poloha Ochrana proti mrazu
E
Poloha Úspora energie (cca 60 °C)
max.
Rozsah teplot (cca 80 °C)
2.
Montáž
2.1
Montáž na stěnu
Malorozměrový zásobník montujte v prostředí chráněném před mrazem v blízkosti místa odběru.
Zásobník EWH mini/mini N je výhradně určen k montáži nad odběrné místo, zásobník
EWH mini U/mini U N výhradně k montáži pod odběrné místo.
K montáži přístroje musí být zvolen takový upevňovací materiál, který odpovídá pevnosti stěny.
Je třeba brát v úvahu hmotnost zásobníku včetně vodní náplně (viz tabulka 1).
Montážní poloha potřebných šroubů je znázorněna na obr. 1.
2.2
Přípojka vody 2
Vodovodní instalaci musí provést kvaliikovaný odborník při dodržení pokynů uvedených v platném
návodu k montáži a rovněž platných norem a předpisů.
Přípojka vody je součástí uzavřeného (tlakového) okruhu k zásobování několika odběrních míst nebo
otevřeného (tlakového) okruhu k zásobování jednoho odběrního místa.
Nástěnné zásobníky jsou vhodné pro připojení pomocí plastových potrubních systémů.
Pokyny pro připojení k plastovým potrubním systémům: V případě poruchy se mohou vyskytovat
teploty až 95 °C (max. 0,6 MPa). Použité plastové trubky musí být na tyto podmínky dimenzovány.
Jestliže je tlak vody vyšší než 5 barů, musí být zařazen pojistný membránový ventil
s redukčním ventilem.
Před připojením zásobníku k vodovodnímu vedení je toto nutno důkladně propláchnout, aby se do
zásobníku nebo do bezpečnostní konstrukční skupiny nedostala žádná cizí tělesa.
Doporučuje se instalovat zásobník podle obr. 2.
Při tlakovém připojení musí být zásobník bezpodmínečně instalován s použitím pojistného
membránového ventilu ověřené konstrukce.
Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny v návodu k montáži pojistného ventilu.
Funkční způsobilost pojistného ventilu je nutno zkontrolovat.
Pojistný ventil chrání v případě tlakové instalace zásobník před nepřípustným zvýšením tlaku.
Nástěnné zásobníky řady EWH mini a mini U jsou v rámci příslušenství vybaveny pojistným ventilem
bez ochrany proti zpětnému toku. Nástěnné zásobníky řady EWH mini U a mini U N jsou v rámci
příslušenství vybaveny pojistným ventilem s ochranou proti zpětnému toku. Pojistný ventil musí být
pravidelně v určených intervalech aktivován, aby se předešlo uváznutí vlivem vápenatých usazenin.
Odpad odkapávající vody z pojistného ventilu (pro řady EWH mini N a EWH mini U N) musí stále
zůstat otevřený do atmosféry.
Odpad odkapávající vody je třeba odvést odpadním potrubím se stálým sklonem dolů zaručujícím
volný odtok vody.
Plnění: Po připojení zásobníku otevřete uzavírací ventil.
Potom otevřete kohout pro teplou vodu. Když z něj vytéká vody, je zásobník naplněn.
Poté výtokový kohout uzavřete a zkontrolujte zařízení z hlediska těsnosti.
Zásobník v žádném případě nepřipojujte k elektrické síti aniž byste se přesvědčili, že je
skutečně zcela naplněn vodou!
Pro uživatele a instalatéry
min.
E
max.
17

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH 10 mini

This manual is also suitable for:

Ewh 10 mini nEwh 10 mini uEwh 10 mini u nEwh 15 miniEwh 15 mini nEwh 15 mini u ... Show all