Download  Print this page

Vand - Electrolux EASYCOMPACT ESB3 series Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Saugos patarimas /
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą
LT
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
• Šis prietaisas neskirtas asmenims
(taip pat vaikams) su sutrikusiomis
fizinėmis, jutimo ar protinėmis
galimybėmis arba neturintiems žinių
ir patirties, nebent už jų saugumą
atsakingas asmuo juos prižiūri arba
parodo, kaip prietaisą naudoti.
• Vaikai turėtų būti prižiūrimi siekiant
užtikrinti, kad jie nežaidžia su
prietaisu.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie
maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų plokštelėje
pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ir neimkite
prietaiso, jei: – pažeistas elektros
maitinimo laidas, – pažeistas
korpusas.
• Prietaisą galima prijungti tik prie
įžeminto lizdo. Jei būtina, galima
naudoti ilginamąjį kabelį, tinkantį
naudoti esant 10 A stiprio el. srovei.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo
laidas pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas, gamintojo techninės
priežiūros atstovas arba kitas
kvalifikuotas asmuo, kad būtų
išvengta pavojaus.
Pirms ierīces izmantošanas pirmo
LV
reizi rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos
norādījumus.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai
personām (tostarp bērniem) ar fizisko
vai garīgo spēju traucējumiem vai
nepietiekamu pieredzi vai zināšanām,
ja vien tās neuzrauga vai nav
apmācījis par viņu drošību atbildīgs
cilvēks.
• Uzraugiet, lai mazi bērni nerotaļātos
ar ierīci.
• Šo ierīci drīkst pievienot tikai tādam
strāvas avotam, kura spriegums
un frekvence atbilst tehnisko
specifikāciju plāksnītē sniegtajām
norādēm!
• Neizmantojiet un nepārvietojiet ierīci,
ja – strāvas vads ir bojāts, – korpuss ir
bojāts.
• Ierīci drīkst pieslēgt tikai iezemētai
strāvas rozetei. Ja nepieciešams,
izmantojiet 10 A piemērotu
pagarinātāju.
• Ja ierīce vai strāvas vads ir bojāts,
ražotājam, apkalpošanas pārstāvim
vai kvalificētai personai jāveic ierīces
vai strāvas vada nomaiņa, lai novērstu
turpmākus draudus izmantošanas
laikā.
52
www.electrolux.com
Drošības instrukcijas
• Visada dėkite prietaisą ant plokščio,
lygaus paviršiaus.
• Visada išjunkite prietaisą iš maitinimo
lizdo, kai jo nenaudojate arba prieš jį
surinkdami, išrinkdami arba valydami.
• Niekada ranka nelieskite ašmenų,
viduje esančių detalių arba bet kokių
kitų įrankių, kai prietaisas įjungtas.
• Ašmenys ir viduje esančios detalės yra
labai aštrūs! Pavojus susižeisti! Būkite
atsargūs surinkdami, išrinkdami
prietaisą po naudojimo arba jį
valydami! Įsitikinkite, kad prietaisas
išjungtas iš maitinimo lizdo.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ar bet
kokį kitą skystį.
• Nedirbkite maišikliu ilgiau nei 2
minutes, kai jo apkrova didelė. Po 2
minučių darbo didele apkrova maišiklį
reikėtų palikti atvėsti bent 10 minučių.
• Neviršykite maksimalaus pripildymo
tūrio, kaip nurodyta ant prietaisų.
• Niekada neapdorokite verdančių
skysčių (maks. 90 laipsnių).
• Nenaudokite šio prietaiso dažams
maišyti. Pavojus, galimas sprogimas!
• Niekada nedirbkite prietaisu neuždėję
dangtelio.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje. Gamintojas neprisiima
• Novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas
virsmas.
• Vienmēr atvienojiet ierīcei strāvas
padevi, ja ierīce paliek neuzraudzīta
vai pirms ierīces montāžas,
demontāžas vai tīrīšanas.•
Kad ierīce ir pieslēgta strāvas padevei,
nepieskarieties asmeņiem vai
ieliktņiem ar rokām vai citiem rīkiem.
• Asmeņi un ieliktņi ir ļoti asi!
Pieskaroties var gūt traumu! Esiet
piesardzīgi, montējot, demontējot
vai tīrot ierīci! Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā
šķidrumā.
• Nedarbiniet blenderi ilgāk par
2 minūtēm vienā reizē, ja tajā ir
ievietots liels sastāvdaļu daudzums
vai grūti sasmalcināmas sastāvdaļas.
Ja blenderī ir ievietots liels sastāvdaļu
daudzums vai grūti sasmalcināmas
sastāvdaļas un blenderis tiek
darbināts jau 2 minūtes, atdzesējiet
blenderi vismaz 10 minūtes.
• Nepārsniedziet uz ierīces norādīto
maksimālo uzpildes tilpumu.
• Nekad nelejiet blenderī vārošu
šķidrumu (vairāk par 90 grādiem).
jokios atsakomybės už galimą žalą,
padarytą netinkamai naudojant
prietaisą arba naudojant jį ne pagal
paskirtį.
• Neizmantojiet ierīci krāsas maisīšanai.
Tas ir bīstami, jo blenderis var
uzsprāgt!
• Nedarbiniet tukšu ierīci.
• Ierīce ir paredzēta tikai
mājsaimniecības vajadzībām.
Ražotājs neuzņemas atbildību par
iespējamiem bojājumiem, kas var
rasties ierīces neatbilstošas vai
nepareizas izmantošanas dēļ.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Electrolux EASYCOMPACT ESB3 series

This manual is also suitable for:

Easycompact esb 3200