Download  Print this page

Język Polski; Instrukcja Obsługi - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
24
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać
podręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją,
paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym
opakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie
przekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć
podręcznik użytkowania.
Instrukcje bezpieczeństwa
Uwaga!
• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać
urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystać
z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie,
w wilgotnych piwnicach)
• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-
nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.
• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-
nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.
• W przypadku stosowania zewnętrznego zasilania należy
przestrzegać poniższych przepisów:
-
Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony,
zaczepiony lub nie styka się ze źródłami gorąca.
-
Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka
potknięcia.
-
Zasilacz może być używany wyłącznie w suchych
pomieszczeniach.
-
Zasilacza ani kabla nie należy nigdy dotykać mokrymi
rękoma.
-
Zasilacz należy podłączać wyłącznie do odpowiednio
zamontowanego gniazda elektrycznego. Należy
upewnić się, że wskazane napięcie jest zgodne z
napięciem gniazda elektrycznego. Należy także
sprawdzić, czy prąd wyjściowy, napięcie i bieguno-
wość zasilacza są zgodne z danymi podłączonego
urządzenia.
• Zawsze instalować baterię we właściwym kierunku.
• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
• Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych
przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.
• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani
rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać
naczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.
• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,
takich jak zapalone świeczki.
• Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo
wykonane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo
dla użytkownika. W przypadku usterki urządzenia należy
zaprzestać jego używania i oddać wykwalifikowanemu
specjaliście do naprawy.
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego i/lub
wyjąć baterie.
Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu i oznaczają:
Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika
przed niebezpiecznie wysokimi napięciami
wewnątrz.
Symbol wykrzyknika wskazuje ważne instrukcje
lub uwagi dotyczące konserwacji w dołączo-
nych instrukcjach.
Urządzenia z tym symbolem używają do
odczytywania dźwięku z płyty kompaktowej
„Lasera klasy A". Wbudowany wyłącznik
bezpieczeństwa ma zapobiec temu, żeby
użytkownik w czasie otwierania kieszeni od-
twarzacza płyt kompaktowych został poddany
niebezpiecznemu dla ludzkich oczu oddziały-
waniu niewidocznego światła lasera.
Wyłączników bezpieczeństwa nie wolno obchodzić i zmieniać;
w przeciwnym razie występuje ryzyko wystawienia na promień
lasera.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-
nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
UWAGA!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-
go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia
przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem
opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących
używania urządzenia.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Specjalne instrukcje bezpieczeństwa
Uwaga! W tym urządzeniu zastoso-
wano laser klasy 1.
Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
3 lat. Małe części mogą się oderwać i mogą być
połknięte przez dzieci.

Advertisement

Table of Contents
loading