Download  Print this page

Dane Techniczne; Ogólne Warunki Gwarancji - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
26
3. Przyciskiem F.SKIP możesz przeskoczyć do następnego
utworu itd. Jeżeli przytrzymasz ten przycisk wciśnięty,
zostanie uruchomiony cykl wyszukiwania utworów.
4. Przycisk B.SKIP możesz wykorzystać następująco:
1-sze naciśnięcie = odtwarzanie aktualnego utworu
jeszcze raz od początku.
2-gie naciśnięcie = przeskok do poprzedniego utworu.
3-cie naciśnięcie = odtworzenie poprzedniego utworu
itd. Jeżeli przytrzymasz ten przycisk
wciśnięty, zostanie uruchomiony cykl
wyszukiwania utworów.
5. By wyjąć CD, proszę wcisnąć przycisk STOP, otworzyć
pojemnik na płytę kompaktową i ostrożnie wyjąć CD.
Pokrywę odtwarzacza należy trzymać stale zamkniętą.
WSKAZÓWKA:
• Jeśli dysk został włożony odwrotną stroną, wzgl. nie
został włożony wcale, wówczas miga meldunek „- -" i w
wyświetlaczu pojawia się „NO" (nie).
• Proszę uwzględnić tą wskazówkę odnośnie odtwa-
rzania płyt CD i CDR w formacie MP3! Urządzenie to nie
obsługuje formatu MP3. Wprawdzie płyta kompaktowa
zaczyna się kręcić, jednak dźwięk nie jest odtwarzany.
• Ze względu na dużą ilość dostępnego oprogramowa-
nia i rodzajów nośników, nie gwarantujemy prawidłowe-
go odtwarzania płyty CD, nagranej przez użytkownika.
PLAY/PAUSE
Przy włączonej płycie kompaktowej:
Mogą Państwo przerwać na krótko odtwarzanie, tytuł CD
miga w wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie klawisza PLAY/
PAUSE rozpocznie odtwarzanie płyty w tym samym miejscu.
REPEAT
Jeżeli aktualnie odtwarzana jest jakaś płyta CD, przycisk
REPEAT ma funkcję powtarzania. Najpierw włącz odtwarzanie
płyty CD a potem naciśnij przycisk REPEAT.
1-sze naciśnięcie = (miga wskaźnik REPEAT): Aktualny utwór
będzie wielokrotnie powtarzany.
2-gie naciśnięcie = (wskaźnik REPEAT świeci światłem
ciągłym): Powtarzane będzie odtwarzanie
całej płyty CD.
3-cie naciśnięcie = Wyłączenie funkcji.
Programowane odtwarzanie przy pomocy przycisku
PROGRAM
Pozwala na zaprogramowanie dowolnej kolejności tytułów.
1. Proszę nacisnąć przycisk STOP.
2. Proszę nacisnąć przycisk PROGRAM. W wyświetlaczu po-
jawia się „00". Przyciskami F.SKIP/B.SKIP proszę wybrać
pożądany tytuł i wcisnąć ponownie przycisk PROGRAM.
3. Przy pomocy przycisku F.SKIP/B.SKIP proszę wybrać
następny utwór i ponownie nacisnąć przycisk PROGRAM.
Proszę powtarzać tę czynność do momentu wybrania
wszystkich utworów.
4. Proszę nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE. Uruchomione
zostaje odtwarzanie.
5. Jeżeli nacisną Państwo jeden raz przycisk STOP, od-
twarzanie zostaje zatrzymane, program zostanie jednak
zachowany.
6. Celem ponownego odtwarzania programu proszę wci-
snąć najpierw 1 x przycisk PROGRAM, a następnie klawisz
PLAY/PAUSE.
7. W celu skasowania programu (w trybie Stop) proszę
najpierw wcisnąć przycisk PROGRAM, a następnie
przytrzymać wciśnięty przycisk STOP na ok. 3 sekundy. W
wyświetlaczu pojawia się łączna liczba tytułów.
Po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych utworów
urządzenie samoczynnie się zatrzyma. Zaprogramowana ko-
lejność odtwarzania jest zapamiętywana do momentu wyjęcia
płyty CD z kieszeni odtwarzacza lub wyłączenia odtwarzacza.
Czyszczenie i konserwacja
UWAGA:
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• W przypadku zasilania zewnętrznego, przed czyszczeniem
odłączyć wtyczkę zasilania.
• Plamy na zewnątrz urządzenia można wycierać wilgotną
szmatką bez żadnych dodatków.

Dane techniczne

Model: ................................................................................CDK 4229
Zasilanie bateryjne: ...................................4 x 1,5 V, Typ UM2/R14
Zasilanie z sieci: ...........DC 6 V / 5 W / Biegunowość
Pobór mocy: .................................................................................5 W
Stopień ochrony: .............................................................................III
Masa netto: ...................................................................... ok. 0,91 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.

Advertisement

Table of Contents
loading