Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

GB
Portable CD Player
PL
Przenośny odtwarzacz CD
H
Hordozható CD-lejátszó
Portable CD Player
UA
Портативный CD проигрыватель
RUS
TRAGBARER
CD-PLAYER
CDP 4226
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás Інструкція з
експлуатації Руководство по
эксплуатации
04
13
20
27
34

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG CDP 4226

 • Page 1 Portable CD Player Instruction Manual Przenośny odtwarzacz CD Instrukcja obsługi/Gwarancja Hordozható CD-lejátszó Használati utasítás Інструкція з Portable CD Player експлуатації Руководство по Портативный CD проигрыватель эксплуатации TRAGBARER CD-PLAYER CDP 4226...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Contents Overview of the Components ..Page 3 Instruction Manual......Page 41 Technical Data ........Page 46 Disposal ..........Page 47 Język polski Spis treści Przegląd elementów obłsugi ..Strona 3 Instrukcja obsługi ......Strona 48 Dane techniczne ......Strona 53 Ogólne warunki gwarancji ....Strona 54 Usuwanie ..........Strona 55 Magyarul...
 • Page 3: Instruction Manual

  English Instruction Manual Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using the device. Symbols in these Instructions for Use Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine: WARNING: This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks CAUTION:...
 • Page 4 English These symbols may be found on the machine and are intended to indicate the following: The lightning symbol should advise the user of parts in the inside of the device which carry dangerously high voltage levels. The symbol with an exclamation mark should advise the user of important operation or maintenance instructions in the accompanying documentation. Devices bearing this symbol work with a “class 1 laser”...
 • Page 5: Overview Of The Components

  English Overview of the Components 1 PHONE headphone jack 2 VOLUME control button to open the CD-compartment button (next music file / forward search) button (previous music file / reverse search) button (stop) button (play/pause) 8 Display Underside (not shown) Battery compartment Start-up of the device/introduction • Select a suitable location for the device, such as a dry, flat, non-slip surface on which it is easy to operate the machine.
 • Page 6 English CAUTION: • Different battery types or new and used batteries must not be used together. • Batteries are not to be disposed of together with domestic wastes. Dispose of the used batteries at the relevant collection bin or at your dealer’ s . WARNING: Do not expose batteries to extreme heat, such as sunlight, fire or similar. There is a dan- ger of explosion! PHONE Headphone jack (1) For headphone operation, use a headphone set with a 3.5 mm stereo jack plug plugged into the headphone jack.
 • Page 7 English 4. The CD will play from the first title. 5. In order to remove a CD, press the button (6). Open the CD compartment and care- fully lift the CD up. Always keep the CD deck closed. NOTE: • If there is no CD, or if a CD has been inserted upside down, the display will show “NO DISC”.
 • Page 8: Technical Data

  Never immerse the device in water. • Any marks on the surface can be wiped off with a slightly damp cloth without any addi- tives. • Polish with a dry, soft cloth. Technical Data Model: ............................. CDP 4226 Battery operation: ..................... 2 x 1.5 V, Type AA/R6 Net weight: ..........................0.202 kg The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.
 • Page 9: Disposal

  English Disposal Meaning of the “Dustbin” Symbol Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
 • Page 10: Język Polski

  Język polski Instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie tego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemne. Symbole użyte w tej instrukcji obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia. OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
 • Page 11 Język polski Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają zwracać Państwa uwagę na: Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się we wnę- trzu urządzenia części, które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem. Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się w załączonych dokumentach ważne wskazówki związane z obsługą...
 • Page 12 Język polski Przegląd elementów obsługi 1 Gniazdko słuchawek PHONE 2 Kontrolka VOLUME 3 Przycisk otwierania przedziału CD 4 Przycisk (następny plik muzyczny / wyszukiwanie do przodu) 5 Przycisk (poprzedni plik muzyczny / wyszukiwanie do tyłu) 6 Przycisk (zatrzymania) 7 Przycisk (odtwarzanie/pauza) 8 Wyświetlacz Spód (nie pokazano)
 • Page 13 Język polski UWAGA: • Nie wolno łączyć baterii różnych typów lub baterii nowych z używanymi. • Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych śmieci. Zużyte baterie proszę oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży. OSTRZEŻENIE: Nie wystawiać baterii na ekstremalne gorąco, takie jak promienie słoneczne, ogień lub podobne. Niebezpieczeństwo wybuchu! PHONE Gniazdko na słuchawki (1) Aby włączyć słuchawki, należy użyć zestawu słuchawek z wtyczką stereo typu jack 3,5 mm podłączoną...
 • Page 14 Język polski 4. Płyta kompaktowa odtwarzana będzie od pierwszego tytułu. 5. Aby wyjąć CD, nacisnąć przycisk (6). Otworzyć przedział CD i delikatnie podnieść płytę CD. Pokrywę odtwarzacza należy trzymać stale zamkniętą. WSKAZÓWKA: • Jeśli nie ma płyty CD lub jeśli włożono ją do góry nogami, na wyświetlaczu pojawi się “NO DISC”. • Ze względu na dużą ilość dostępnego oprogramowania i rodzajów nośników, nie gwarantujemy prawidłowego odtwarzania płyty CD, nagranej przez użytkownika. Opis przycisków odtwarzacza płyt CD Mogą...
 • Page 15: Dane Techniczne

  Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Zewnętrzne zabrudzenia mogą Państwo usunąć przy pomocy lekko wilgotnej ścierecz- ki, bez dodatku środków czyszczących. • Polerować suchą, miękką szmatką. Dane techniczne Model: ............................. CDP 4226 Zasilanie z baterii: ....................2 x 1,5 V, typ AA/R6 Masa netto: ..........................0,202 kg Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
 • Page 16: Ogólne Warunki Gwarancji

  Język polski Ogólne warunki gwarancji Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia. W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
 • Page 17: Usuwanie

  Język polski Usuwanie Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“ Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych. Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać. Tym sposobem pomagają...
 • Page 18: Magyarul

  Magyarul Használati utasítás Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, élvezni fogja a készülék használatát. A használati útmutatóban található szimbólumok Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készü- lék károsodását: FIGYELMEZTETÉS: Egészségét károsító...
 • Page 19 Magyarul Adott esetben a készüléken az alábbi szimbólumokat láthatja, amelyek a következőkre hívják fel az Ön figyelmét: A villám-szimbólum olyan alkatrészekre figyelmeztet a készülék belsejében, amelyek veszélyesen nagy feszültséget vezetnek. A felkiáltójellel ellátott szimbólum a kísérőpapírokban található fontos kezelési vagy karbantartási útmutatásokra hívja fel a használó figyelmét. Az ezzel a szimbólummal jelzett készülékek „1.
 • Page 20: A Kezelőelemek Áttekintése

  Magyarul A kezelőelemek áttekintése 1 PHONE fejhallgató csatlakozó 2 VOLUME szabályozó gomb a CD-lejátszót kinyitásához gomb (következő zenefájl / keresés előrefelé) gomb (előző zenefájl / keresés hátrafelé) gomb (leállítás) gomb (lejátszás/szünet) 8 Kijelző Készülék alja (nem látható) Elemtartó rekesz A készülék használatba vétele/Bevezetés • Válasszon a készüléknek alkalmas helyet, pl. száraz, sík, csúszásmentes felületet, ame- lyen a készüléket jól lehet kezelni.
 • Page 21 Magyarul VIGYÁZAT: • Eltérő elemtípusokat vagy új és használt elemeket nem szabad egyszerre használni. • A használt elem nem a háztartási szemétbe való! Adja le a használt elemeket az illetékes gyűjtőhelyen vagy a kereskedőnél! FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az elemeket erős hőhatásak, mint tűz vagy hasonlók. Robbanásveszélyes! PHONE Fejhallgató csatlakozó (1) Ha fejhallgatón kívánja hallgatni a készülék hangját, dugjon egy 3,5 mm-es sztereó csatla- kozóval felszerelt fejhallgatót a fejhallgató...
 • Page 22 Magyarul 5. Egy CD-lemez eltávolításához nyomja meg a gombot (6). Nyissa ki a CD-lejátszót és óvatosan emelje ki a CD-lemezt. Egyébként tartsa a CD-tartó fedelét mindig zárva. MEGJEGYZÉS: • Ha nincs behelyezve CD-lemez vagy egy CD-lemez fordítva lett behelyezve, a kijel- zőn megjelenik a „NO DISC” felirat. • A felhasználó által készített CD-k lejátszása a rendelkezésre álló szoftverek és CD- hordozók sokfélesége miatt nem garantálható. A CD-gombok leírása Rövid időre megszakíthatja, majd újra indíthatja vele a lejátszást.
 • Page 23: Műszaki Adatok

  Soha ne merítse vízbe a készüléket. • Külső foltokat, adalékanyag nélküli enyhén nedves ruhával lehet letörölni. • Törölje le puha, száraz törlőkendővel. Műszaki adatok Modell: ............................ CDP 4226 Elemes üzemmód: .................... 2 x 1,5 V, AA/R6 típus Nettó súly: ..........................0,202 kg A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk. Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elekt- romágnesesség-elviselő...
 • Page 24: Hulladékkezelés

  Magyarul Hulladékkezelés A „kuka“ piktogram jelentése Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók! Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni! Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás“...
 • Page 25: Українська

  Українська Інструкція з експлуатації Дякуємо, що придбали наш продукт. Сподіваємося, ви будете задоволені роботою цього приладу. Символи в цій інструкції з експлуатації Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов’язково притримуйтесь цих вказівок: ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
 • Page 26 Українська • Ніколи не розбирайте корпус пристрою. Невідповідний ремонт пристрою може нести значний ризик для користувача. На приладі можуть бути розташовані такі символи, щоб вказати Вам на наступне: Символ з блискавкою вказує користувачу на внутрішні деталі приладу під небезпечно високою напругою. Символ із знаком оклику вказує користувачу на важливі вказівки щодо екс- плуатації...
 • Page 27: Огляд Елементів

  Українська Огляд елементів управління 1 Роз’єм для навушників PHONE 2 Регулятор VOLUME 3 Кнопка відкривання відсіку для компакт-дисків 4 Кнопка (наступний музичний файл/пошук уперед) 5 Кнопка (попередній музичний файл/пошук назад) 6 Кнопка (зупинка) 7 Кнопка (відтворення/пауза) 8 Дисплей Нижня сторона (не показана) Відділок для батарей Включення...
 • Page 28 Українська УВАГА. • Батареї різного типу або нові і вже застосовані батареї не можна використовува- ти разом. • Батареї не можна викидати в домашнє сміття. Просимо віддати пусті батареї на спеціальні пункти збору небезпечних відходів або повернути в магазин, де Ви купили прилад. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Забороняється піддавати батарейки дії високих температур, як то сонячні проміні або вогонь тощо. Існує небезпека вибуху! PHONE Роз’єм для навушників (1) Використовуйте навушники з 3,5-мм стереороз’ємом, під’єднаним до роз’єму для навушників.
 • Page 29 Українська 3. Натисніть кнопку (7), щоб увімкнути пристрій. Буде завантажено пам’ять ESP , і на дисплеї на короткий час з’явиться індикація увімкненої функції ESP (пам’ять на 60 секунд). 4. Програвання компакт диску CD розпочинається з першого пункту. 5. Щоб вийняти компакт-диск, натисніть кнопку (6). Відкрийте відсік для компакт- дисків...
 • Page 30: Технічні Параметри

  Ніколи не занурюйте пристрій у воду. • Плями на поверхні приладу можна видалити злегка вологою тканиною, без додат- кових миючих засобів. • Протріть їх сухою м’якою ганчіркою. Технічні параметри Модель: ........................CDP 4226 Живлення від бататреек: ................2 x 1,5 В, тип AA/R6 Вага нетто: ........................0,202 кг Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається продовж процесу розробки продукту. Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, актуальних директив СЕ, напри- клад...
 • Page 31: Русский

  Русский Руководство по эксплуатации Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится. Символы применяемые в данном руководстве пользователя Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особен- ному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает...
 • Page 32 Русский • Не открывайте корпус устройства. Неправильный ремонт может привести к серьезной опасности пользователю. Данные символы могут быть указаны на устройстве для обозначения следующего: Символ молнии предупреждает пользователя о частях внутри устройства с опасным высоким напряжением. Символ восклицательного знака информирует пользователя о важных инструкциях по эксплуатации или техническом обслуживании в докумен- тации...
 • Page 33 Русский ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прослушивание музыки на большой громкости длительное время может привести к повреждению слуха. Мы рекомендуем выбирать комфортный уровень звучания. Невысокая громкость не только сохраняет заряд аккумулятора, но и бережет Ваш слух. Обзор деталей прибора 1 PHONE разъем для наушников 2 VOLUME звук...
 • Page 34 Русский ПРИМЕЧАНИЯ: Иконка батареи на экране укажет на необходимость замены батареи на новую. ВНИМАНИЕ: • Если устройство не будет долго использоваться, извлеките батарейки, чтобы предотвратить вытекание кислоты из батареек. • Не используйте совместно батарейки разных типов, либо старые и новые бата- рейки. • Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, от- несите использованные батарейки в соответствующий контейнер сбора или обратно розничному продавцу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается подвергать батарейки воздействию сильного тепла, например пря- мые солнечные лучи, огонь и т.п. Опасность взрыва! PHONE Гнездо для наушников (1) Для...
 • Page 35 Русский Воспроизведение дисков CD/MP3 1. Откройте CD-отсек, нажав кнопку (3). 2. Вставьте диск Audio CD печатной стороной вверх на центральный конус так, чтобы диск CD защелкнулся на месте, затем закройте крышку отсека CD. 3. Нажмите кнопку (7) для включения устройства. Память ESP загрузится и на на экране кратко отображается информация об активной функции ESP (память 60 секунд).
 • Page 36 Русский Остановка воспроизведения. Воспроизведение музыки в формате MP3 Данное устройство обеспечивает воспроизведение музыки в формате MP3. Устрой- ство также поддерживает все стандартные типы дисков CD: CD, CD-RW, CD-R. Данный прибор может воспроизводить диски MP3 CD. До 200 записей могут быть сжаты и сохранены на таких дисках CD. Устройство автоматически определит MP3 CD (на...
 • Page 37 Русский Технические характеристики Модель: ........................CDP 4226 Работа на батарейках: ................2 x 1,5 В, тип AA/R6 Вес нетто: ........................0,202 кг Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжа- ющейся разработки продукта. Это изделение прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электро-магнитную совместимость и соответствие тре- бованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с...
 • Page 40 • • • CDP 4226 24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichia- razione di garanzia •...

Table of Contents