Download  Print this page

Magyarul; A Kezelőelemek Áttekintése; Használati Utasítás - AEG CDK 4229 Instruction Manual

Sing along cd-player
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul

28
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége-
detten használja majd a készüléket.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használa-
ti útmutatót és őrizze meg a garancialevéllel, a számlával és –
amennyiben lehetséges – az eredeti csomagolással, valamint
a belső csomagolóanyaggal együtt. Amennyiben a készü-
léket harmadik személynek adja tovább, akkor a használati
útmutatót is mellékelje.
Biztonsági utasítások
Vigyázat!
• Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket esőnek, illetve nedvességnek. Ne használja a
készüléket víz közelében (pl. fürdőszobában, uszodában,
nedves pincében).
• Ne használja a készüléket nagyon forró, hideg, poros ,
vagy nedves helyeken.
• A készülék kizárólag személyes használatra való, és csaka
rendeltetésének megfelelően használható. A készülék
kereskedelmi célú használatra nem alkalmas.
• Külső áramellátás esetén tartsa be a következőket:
-
Ellenőrizze, hogy a tápkábel nincs megtörve, kicsípve
és nem érintkezik hőforrásokkal.
-
Győződjön meg arról, hogy a tápkábelben nem lehet
elesni.
-
A tápegység csak száraz helyiségben való használatra
alkalmas.
-
Ne érintse meg a tápegységet vagy a kábelt nedves
kézzel.
-
A tápegységet csak megfelelően felszerelt fali
aljzatba csatlakoztassa. Ellenőrizze, hogy a megjelölt
feszültség megegyezik a fali aljzatban lévő feszültség-
gel. Szintén ellenőrizze, hogy a kimeneti áramerős-
ség, feszültség és a tápegység polaritása megegyezik
a csatlakoztatott eszközön lévő adatokkal.
• Az elemeket mindig a megfelelő irányban helyezze be.
• Ne takarja el a készülék nyílásait.
• Ne takarja le a szellőzőnyílásokat különböző tárgyakkal,
pl. újságokkal, asztalterítővel, függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek,
és ne helyezzen vízzel töltött edényeket, pl. virágvázákat a
készülékre.
• Nyílt lángforrások, pl. égő gyertyák nem helyezhetők a
készülékre.
• Ne nyissa fel a készülékházat. A nem megfelelően végzett
javítások súlyos veszélyt jelenthetnek a készülék haszná-
lójára. Ha a készülék megsérül, ne használja a készüléket,
hanem javíttassa meg egy szakképzett szerelővel.
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a
tápegységet a fali aljzatból és/vagy vegye ki az elemeket.
Az alábbi jelzések a készüléken találhatók és jelentésük a
következő:
A villámjel a készülékházban levő veszélyes
feszülségre figyelmezteti a felhasználót.
A felkiáltójel fontos útmutatásra vagy a
karbantartással kapcsolatos, a mellékelt útmu-
tatóban szereplő megjegyzésre hívja fel a
figyelmet.
Az ezzel a szimbólummal jelzett készülékek
"1. osztályú lézerrel" működve tapogatják
le a CD-t. A beépített biztonsági kapcsolók
megakadályozzák, hogy a használó emberi
szemmel nem látható, veszélyes lézersugárzás
hatásának legyen kitéve, amikor a CD-rekesz
fel van nyitva.
Ezeket a kapcsolókat nem szabad kikerülni, illetve módosíta-
ni, ellenkező esetben fennáll a lézersugárnak való kitettség
veszélye.
Gyermekek és legyengült személyek
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó,
karton, sztiropor stb.)!
VIGYÁZAT!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
• A készülék nem arra való, hogy korlátozott fizikai, érzék-
szervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a
gyerekeket is) vagy tapasztalat ill. tudás hiányában hasz-
nálják, kivéve, ha biztonságukért felelős személye felügyel
rájuk vagy utasításokat kaptak arra vonatkozólag, hogy
hogyan kell használni a készüléket.
• Gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni,
nehogy játsszanak a készülékkel.
Speciális biztonsági utasítások
Vigyázat! Ez a készülék 1. osztályú
lézerrel működik.
Vigyázat: A terméket 3 év alatti gyerekek nem
használhatják. A kis részek letörhetnek és lenyel-
hetők.
A kezelőelemek áttekintése
1 Fogantyú
2 PLAY/PAUSE gomb (lejátszás/szünet)
3 F.SKIP gomb (következő műsorszám)
4 B.SKIP gomb (előző műsorszám)
5 STOP gomb (Leállítás)
6 Mikrofon

Advertisement

Table of Contents
loading