Download Print this page

Kärcher puzzi 100 Operating Instructions Manual page 3

Hide thumbs

Advertisement

Èesky
Strana 61
Slovensko
Stran 65
Polski
Strona 69
Romaneºte
Pagina 73
Slovensky
Strana 77
Hrvatski
Stranica 81
Srpski
Strana 85
¡½æ¨apc®å
C¹pa¸åýa 89
P¾ed uvedením do provozu si p¾e˜tšte tento provozní návod a zvláãÿ
dodrþujte “Bezpe˜nostní ustanovení”.
Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta navodila za uporabo in
posvetite posebno pozornost poglavju «Varnostni napotki».
Przed uruchomieniem urz…dzenia proszœ przeczyta‡ tœ instrukcjœ
obs³ugi i przestrzega‡ szczególnie „Warunków bezpieczeµstwa“.
Înainte de punerea în funcþiune citiþi aceste instrucþiuni de utilizare ºi în mod
special respectaþi „Indicaþiile de siguranþã“.
Pred uvedením do prevádzky si preèítajte tento prevádzkový návod a najmä
dodržiavajte «Bezpeènostné ustanovenia».
Prije puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridržavajte se naroèito
“Sigurnosnih uputa za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim
tlakom”.
Pre puštanja u rad proèitajte ovo uputstvo i pridržavajte se naroèito
“Sigurnosnih uputstava za rad sa aparatima za èišæenje pod visokim
pritiskom”.
¥peªå ªa e®cÿæoa¹åpa¹e ºpeªa ÿpoñe¹e¹e ¸ac¹oøóo¹o ºÿ½¹­a¸e
µa ºÿo¹pe¢a, ®a¹o o¢½p¸e¹e oco¢e¸o ­¸å¯a¸åe ¸a «š®aµa¸åø¹a
µa ¢eµoÿac¸oc¹».

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Puzzi 200