Download Print this page

Kärcher puzzi 100 Operating Instructions Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

EU-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor,
i konstruksjon og utførelse tilsvarer markedsførte modell og er
i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets-
og helsekrav i EU-direktivet.
Denne erklæring mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten
etter avtale med oss.
Produkt:
Tepperenser
Type:
1.100-xxx, 1.193-xxx
Serienr.:
----------------------------------------------------------------------------
(se typeskilt, fylles ut av kunden)
Gjeldende EU-direktiv:
EU-direktiv for maskiner (98/37/EF)
EU-direktiv for lavspenning (73/23/EØF), endret ved 93/68/EØF
EU-direktiv for elektromagnetisk toleranse (89/336/EØF), endret
ved 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF
Anvendte overensstemmende normer:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995
Anvendte nasjonale normer:
Gjennom interne tiltak er det sikret at serieproduserte maskiner alltid
er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EU-direktiver og
anvendte normer.
Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me vakuutamme, että alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja
rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia
turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.
Jos koneeseen tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
tämä vakuutus ei ole enää voimassa.
Tuote:
Painehuuhtelukone
Tyyppi:
1.100-xxx, 1.193-xxx
Valmistusnumero:
----------------------------------------------------------------------------
(katso laitekilpi, asiakas täyttää)
Asianomaiset EU-direktiivit:
EU-konedirektiivi (98/37/EY)
EU-pienjännitedirektiivi (73/23/ETY) muutettu 93/68/ETY
EU-direktiivi sähkömagneettinen yhteensopivuus (89/336/ETY)
muutettu 91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY
Sovelletut harmonisoidut normit:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995
Sovelletut kansalliset normit:
Sisäisin toimenpitein varmistetaan, että sarjatuotantolaitteet vastaavat
aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia ja sovellettuja
normeja.
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja
valtuuttamina.
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 55 014 – 1 : 1993
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 55 014 – 1 : 1993
Försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar vi att den enligt nedan angivna maskinen till
konstruktion, byggnadssätt och i av oss levererat utförande motsvarar
tillämpliga baskrav beträffande säkerhet och hälsa enligt EU-
direktiven.
Vid ändringar på maskinen som icke avtalats med oss upphör denna
försäkran att gälla.
Produkt:
Mattvätt
Typ:
1.100-xxx, 1.193-xxx
Tillverkningsnummer:
-----------------------------------------------------------------------------
(se typskylten, ifyllas av kunden)
Tillämpliga EU-direktiv:
EG maskindirektiv (98/37/EG)
EG lågspänningsdirektiv (73/23/EEG), ändrat genom 93/68/EEG
EG direktiv för elöverkänslighet (89/336/EEG), ändrat genom
91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG
Tillämpade harmoniserade normer:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995
Tillämpade nationella normer:
Vi har genom interna åtgärder säkerställt, att serietillverkade maskiner
alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och tillämpade normer.
De undertecknade agerar på uppdrag av och med fullmakt av
företagsledningen.
ÄÞëùóç Ðéóôüôçôáò ÅÊ
Åìåßò, äçëþíïõìå ìå ôçí ðáñïýóá, üôé ôï ìç÷Üíçìá ðïõ
÷áñáêôçñßæåôáé ðáñáêÜôù, ëüãù ôïõ ó÷åäéáóìïý êáé ôïõ
ôñüðïõ êáôáóêåõÞò, üðùò êáé ëüãù ôçò ðáñáëëáãÞò ðïõ
äéáôßèåôáé áðü ìáò óôçí áãïñÜ, áíôáðïêñßíåôáé óôéò ó÷åôéêÝò
âáóéêÝò áðáéôÞóåéò áóöáëåßáò êáé õãåßáò ôùí Ïäçãéþí ÅÊ.
Óå ðåñßðôùóç áëëáãþí óôï ìç÷Üíçìá ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç
óõííåíüçóç ìáæß ìáò, ðáýåé íá éó÷ýåé ç ðáñïýóá äÞëùóç.
Ðñïúüí:
ÓõóêåõÞ ôáõôü÷ñïíïõ øåêáóìïý êáé áíáññüöçóçò
Ôýðïò:
1.100-xxx, 1.193-xxx
Áñ. óåéñÜò êáôáóêåõÞò:
-----------------------------------------------------------------------------
(ÂëÝðå ðéíáêßäá óõóêåõÞò, íá óõìðëçñùèåß áðü ôïí ðåëÜôç)
Ó÷åôéêÝò Ïäçãßåò ÅÊ:
Ïäçãßá ÅÊ ó÷åôéêÜ ìå ôéò ìç÷áíÝò (98/37/ÅÊ)
Ïäçãßá ÅÊ ðåñß ÷áìçëÞò ôÜóçò (73/23/ÅÏÊ), ðïõ
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí Ïäçãßá 93/68/ÅÏÊ
Ïäçãßá ÅÊ ðåñß çëåêôñïìáãíçôéêÞò óõìâáôüôçôïò
(89/336/ÅÏÊ), ðïõ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí Ïäçãßá
91/263/ÅÏÊ, 92/31/ÅÏÊ, 93/68/ÅÏÊ
ÅíáñìïíéóìÝíá ðñüôõðá ðïõ Ý÷ïõí åöáñìïóèåß:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995
ÅèíéêÜ ðñüôõðá ðïõ Ý÷ïõí åöáñìïóèåß:
Ìå ëçöèÝíôá åóùôåñéêÜ ìÝôñá Ý÷åé åîáóöáëéóèåß, üôé ïé óõóêåõÝò
óåéñÜò êáôáóêåõÞò áíôáðïêñßíïíôáé ðÜíôá óôéò áðáéôÞóåéò ôùí
åðéêáßñùí ïäçãéþí ÅÊ êáé óôá åöáñìïóèÝíôá ðñüôõðá.
Ïé õðïãñÜöïíôåò åíåñãïýí ìå åíôïëÞ êáé êáôüðéí
åîïõóéïäüôçóçò ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò.
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 55 014 – 1 : 1993
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 55 014 – 1 : 1993

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Puzzi 200