Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 68

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 30)
30) БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ
Бележка относно
Бележка
относно съответствие
С С настоящото
С С настоящото
настоящото LG Electronics
настоящото LG Electronics
LG Electronics декларира
LG Electronics декларира
следните
следните директиви
директиви. .
R&TTE
R&TTE директива
директива 1999/5/EC
EMC директива
EMC
директива 2004/108/EC
2004/108/EC
Директива
Директива за за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC
НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EC
Описаният
Описаният по
по- - горе
горе продукт
посочените директиви
посочените
директиви. .
Европейски
Европейски представител
представител: :
LG Electronics Service Europe B.V.
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom
AE
AE Almere
Almere. . Нидерландия
Нидерландия
( ( Teл
( ( Teл
Teл : +31
Teл.: +31
.: +31- - (0)36
: +31- - (0)36
(0)36- - 547
(0)36- - 547
съответствие с с нормите
декларира, , че
декларира, , че
1999/5/EC
продукт съответства
съответства на
547- - 8888)
547- - 8888)
8888)
8888)
нормите на
на ЕС:
че този
че този
този продукт
този продукт
продукт съответства
продукт съответства
на основните
основните изисквания
Veluwezoom 15, 1327
15, 1327
ЕС:
съответства на
съответства на
изисквания на
на
на
на

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G