Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 61

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 23)
23) ҚАЗАҚША
ҚАЗАҚША
ЕО
ЕО сәйкестік
сәйкестік туралы
туралы ескертуі
ескертуі: :
LG Electronics
LG Electronics осы
осы құжат
құжат арқылы
арқылы бұл
бұл құрылғының
құрылғының мына
мына директиваларға
директиваларға
сай
сай екенін
екенін мәлімдейді
мәлімдейді. .
Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/
Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/EC
EC директивасы
директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/EC
EC директивасы
директивасы
Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі
Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі
талаптарына сай келеді.
талаптарына сай келеді.
Еуропадағы өкілдік:
Еуропадағы өкілдік:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G