Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 57

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 19)
19) TÜRKÇE
TÜRKÇE
AB
AB Uygunluk
Uygunluk Bildirimi
Bildirimi: :
LG Electronics, burada
LG Electronics,
burada bu
beyan eder
beyan
eder. .
R&TTE Direktifi
R&TTE
Direktifi 1999/5/EC
1999/5/EC
DÜŞÜK VOLTAJ
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi
Direktifi 2006/95/EC
Yukarıda
Yukarıda anlatılan
anlatılan ürünler
Avrupa
Avrupa temsilciliği
temsilciliği : :
bu ürünün
ürünün aşağıdaki
aşağıdaki Direktifler
2006/95/EC
ürünler, , belirtilen
belirtilen direktiflerin
Direktifler ile ile uyumlu
direktiflerin gereklilikleri
gereklilikleri ile ile uyumludur
uyumlu olduğunu
olduğunu
uyumludur. .

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G