Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 58

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 20)
20) SHQIP
SHQIP
Deklarata
Deklarata e e Konformitetit
Konformitetit për
LG Electronics nëpërmjet
LG Electronics
nëpërmjet kësaj
Direktivat e e mëposhtme
Direktivat
mëposhtme. .
Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën
R&TTE 1999/5/KE
Direktivën
Direktivën për
për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE
VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/KE
Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të
Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të
direktivave të specifikuara.
direktivave të specifikuara.
Përfaqësuesi evropian:
Përfaqësuesi evropian:
për BE
BE- - në
në: :
kësaj deklaron
deklaron se se ky ky produkt
produkt është
është në
në përputhje
përputhje me
me

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G