Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 60

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 22)
22) MACEDONIAN
MACEDONIAN
Известување за усогласеност со ЕУ:
Известување за усогласеност со ЕУ:
LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со
LG Electronics
јавно изјавува дека овој производ е во согласност со
следните директиви.
следните директиви.
R R & & TTE
TTE директива 1999/5/
директива 1999/5/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/
Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од
Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од
посочените директиви.
посочените директиви.
Европски претставник:
Европски претставник:
EC
EC

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G