Download Print this page

LG AN-MR400G User Information

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

R
EMOTE
U
U
I
I
SER
NFORMATION
M
N
ODEL
AME
C
ONTROL
: AN-MR400G
U
NIT

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G

  Summary of Contents for LG AN-MR400G

 • Page 1 EMOTE ONTROL NFORMATION : AN-MR400G ODEL...
 • Page 2 Korean Korean 한국어 목 차 1. 1. 리모콘의 리모콘의 개요 개요 및 및 제원 제원 (1) 개 개 요 요 (2) 제 제 원 원 2. 2. 주의 주의 사항 의 의 사항 사항 사항 3. 3. 고객 고객 지원 지원...
 • Page 3 제어할 수 수 2.4 GHz 2.4 GHz대 대 RF RF 리모콘이다 리모콘이다.( .(음성인식지원 음성인식지원) ) (2) 제 제 원 원 구 분 내 용 AN-MR400G 모델명 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz 주파수 대역 79 채널 채널 송신출력 -86 dBm 86 dBm 수신감도...
 • Page 4 참조하세요. . 매뉴얼의 서비스 서비스 연락처를 연락처를 참조하세요 [KCC [KCC 인증 인증번호] ] 인증 마크 마크 및 및 인증번호 인증 받은 자의 상호: ㈜ 오성전자 인증번호: KCC-LGE-CMM-MR400G 제조 년 월: 2012 . . 제조자/제조국가: 엘지전자㈜/대한민국 기자재의 명칭/모델명: 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)/AN-MR400G...
 • Page 5 English English Table of Contents 1. 1. Overview and specification Overview and specification of the remote control of the remote control (1) Overview (1) Overview (2) Specification (2) Specification 2 2 2 . Precautions 2. Precautions 3. Customer Support 3. Customer Support 4.
 • Page 6 10 m regardless of the direction within user’s residence. (Voice recognition support) (Voice recognition support) (2) Specifications (2) Specifications Categories Details Model No. AN-MR400G Range of frequency 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz Channel 79 channels Transmission output Reception sensitivity -86 dBm Dimensions Width 56.45 x Thickness 36.4 x...
 • Page 7 2. Precautions 2. Precautions (1) After replacement of the battery, use (1) After replacement of the battery, use the remote control following pairing the remote control following pairing in accordance with user manual. in accordance with user manual. (2) If the unit does not operate after replacement of battery take the battery (2) If the unit does not operate after replacement of battery take the battery (2) If the unit does not operate after replacement of battery, take the battery (2) If the unit does not operate after replacement of battery, take the battery...
 • Page 8 German German Deutsch Deutsch Inhalt 1. 1. Beschreibung Beschreibung und und technische technische Spezifikation Spezifikation der der Fernbedienung Fernbedienung (1) Beschreibung Beschreibung (2) Technische Technische Spezifikation Spezifikation 2. 2. Warnhinweise Warnhinweise 3. 3. Kundendienst Kundendienst 4. Attention complaint of nations 4.
 • Page 9 10 m bedienen. zu 10 m bedienen. (Voice Recognition (Voice Recognition Unterstützung) Unterstützung) (2) Technische Spezifikation (2) Technische Spezifikation Klassifikation Inhalt Modell AN-MR400G Frequenzbereich 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz Kanal Kanal 79 Sendeleistung Sendeleistung Empfängerleistung - 86dBm Größe Weite 56.45 x Dicke 36.4 x Länge 136.6 (Abweichung±...
 • Page 10 2. 2. Warnhinweise Warnhinweise (1) Nachdem Nachdem Sie Sie die die Batterien Batterien ausgetauscht ausgetauscht haben haben, , verwenden verwenden Sie Sie die Fernbedienung Fernbedienung der der Beschreibung Beschreibung folgend folgend. . (2) Wenn (2) Wenn Wenn die Wenn die die Fernbedienung die Fernbedienung Fernbedienung nach...
 • Page 11 French French Français Français Table des matières Table des matières 1. 1. Aperçu et spécifications de la télécommande Aperçu et spécifications de la télécommande (1) Aperçu ( ) p ç Aperçu p ç (2) Spécifications Spécifications 2. 2. Précautions Précautions 3.
 • Page 12 10 mètres à l’intérieur de la maison. (R (Reconnaissance vocale incluse) econnaissance vocale incluse) (2) Spécifications Spécifications Catégorie Contenu AN-MR400G Nom de modèle 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz Zone de fréquences Chaîne 79 chaînes Puissance pour l’envoi Réceptivité...
 • Page 13 2. Précautions 2. Précautions (1) Après avoir changé de batterie, procédez à l’appareillement suivant le (1) Après avoir changé de batterie, procédez à l’appareillement suivant le mode d’emploi de la télécommande avant d’utiliser cette dernière. mode d’emploi de la télécommande avant d’utiliser cette dernière. (2) Si la télécommande ne fonctionne pas même après avoir changé...
 • Page 14 Portuguese Portuguese Português Português Índice 1. 1. Introdução e especificações do controle remoto Introdução e especificações do controle remoto (1) Introdução Introdução (2) Especificações Especificações 2. 2. Cuidados Cuidados 3. 3. Suporte ao Cliente Suporte ao Cliente 4. Attention complaint of nations 4.
 • Page 15 ( ( Suporte de reconhecimento de voz) Suporte de reconhecimento de voz) Suporte de reconhecimento de voz) (2) Especificações Especificações Item Conteúdo Nome do Modelo AN-MR400G Banda de Freqüência 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz Canais 79 canais Saída de Transmissão Saída de Transmissão Sensibilidade de Recepção...
 • Page 16 2. 2. Cuidados Cuidados (1) Após Após troca troca de de baterias baterias, , utilizar utilizar- - se se depois depois de de pareamento pareamento de de acordo acordo com o com o manual do manual do controle controle remoto remoto.
 • Page 17 Spanish Spanish Español Español Indice 1. 1. Sumario Sumario y y especificaciones especificaciones del control del control remoto remoto (1) Sumario Sumario (2) Especificaciones Especificaciones 2. 2. Precauciones Precauciones 3. 3. Soporte Soporte al al cliente cliente 4. 4. Attention complaint of nations Attention complaint of nations...
 • Page 18 ( ( Reconocimiento Reconocimiento de de voz voz de de apoyo apoyo) ) (2) Especificaciones Especificaciones Item Contenido AN-MR400G Modelo 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz Banda de frecuencia Canal 79 canales Salida de transmisión Grado de recepción -86 dBm Dimensiones Ancho 56.45 x espesor 36.4 x largo...
 • Page 19 2. 2. Precauciones Precauciones (1) Luego Luego de de colocar colocar las las pilas pilas debe debe usar usar después después de de emparejar emparejar (pairing) de (pairing) de acuerdo acuerdo a a la forma de la forma de uso uso del control del control remoto remoto.
 • Page 20: Chinese Simplified

  Chinese Simplified Chinese Simplified 中文 中文简 简 体 体 目 录 1. 1. 遥 遥 控器的 控器的概 概 要及所有因素 要及所有因素 (1) 概 概 要 要 (2) 所有因素 所有因素 2. 2. 注意事 注意事 注意事 注意事项 项 3. 3.客 客 户 户 服 服 务 务 4.
 • Page 21 并 并 且 且 从 从 任何方向都可 控器。 ( ( 支持 识别) ) 支持语 语 音 音 识别 (2) 所有因素 所有因素 区 分 内 容 AN-MR400G 型号名称 2 400 GH 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz 2 4835 GH 频率范围 频率范围 79 频道 频道 输出功率...
 • Page 22 2. 2. 注意事 注意事项 项 (1) 更 更 换电 换电池后, 池后,请 请 在根据 在根据遥 遥 控器使用方法 控器使用方法调 调 配后使用。 配后使用。 (2) 更 更 换电 换电池后如无法正常使用, 池后如无法正常使用,请 请 在取下 在取下电 电 池后再次做好 池后再次做好调 调 配。 配。 (3) 长 长 期停止使用 期停止使用遥 遥 控器 控器时...
 • Page 23 Chinese Traditional Chinese Traditional 中文繁體 中文繁體 目 錄 1. 1. 遙控器的 遙控器的概 概 要及所有因素 要及所有因素 (1) 概 概 要 要 (2) 所有因素 所有因素 2. 2. 注意事項 注意事項 注意事項 注意事項 3. 3. 客戶服務 客戶服務 4. Attention complaint of nations 4. Attention complaint of nations...
 • Page 24 並且從任何方向都可調控 範圍内 内 電視的 電視的RF 遙控器。 ( ( 支持語音識別 支持語音識別) ) (2) 所有因素 所有因素 區 分 内 容 AN-MR400G 型號名稱 2 400 GH 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz 2 4835 GH 頻率範圍 頻率範圍 79 頻道 頻道 輸出功率 -86 dBm 靈敏度...
 • Page 25 2. 2. 注意事項 注意事項 (1) 更換電池后,請在根據遙控器使用方法調配后使用。 更換電池后,請在根據遙控器使用方法調配后使用。 (2) 更換電池后如無法正常使用,請在取下電池后再次做好調配。 更換電池后如無法正常使用,請在取下電池后再次做好調配。 (3) 長期停止使用遙控器時,最好取下電池。 長期停止使用遙控器時,最好取下電池。 (4) 不得分解電池或對電池加熱。 不得分解電池或對電池加熱。 (5) 不得掉落電池或施加可能造成蓋子受損程度的嚴重衝擊。 不得掉落電池或施加可能造成蓋子受損程度的嚴重衝擊。 (6) 不得將電池放入水中。 不得將電池放入水中。 (7) 電池反過來 電池反過來插 插 入時,有發生爆炸的危險。 插 插 入時,有發生爆炸的危險。 危險 危險 (8) 乾電池要飛起到指定場所。 乾電池要飛起到指定場所。 3. 3. 客戶服務 客戶服務 TV説 説 明書的服務聯絡 TV説...
 • Page 26 Russian Russian Русский Русский Содержание 1. 1. Краткое описание и технические параметры Краткое описание и технические параметры Дистанционного пульта управления Дистанционного пульта управления Д Д ц ц у у у р у р (1) Краткое описание Краткое описание (2) Технические параметры Технические...
 • Page 27 1 1 0 0 метров. метров. ( ( Поддержка распознавания голоса Поддержка распознавания голоса) ) (2) Технические параметры Технические параметры Название Содержание Название модели AN-MR400G 2.400 ГГц ~ 2.4835 ГГц Диапазон радио частот Д р д ц ц Каналы 79 канала...
 • Page 28 2. 2. Меры предосторожности Меры предосторожности (1) При замене батарей следует следовать Инструкции по применению При замене батарей следует следовать Инструкции по применению Дистанционного пульта управления Дистанционного пульта управления. . (2) Если пульт не работает после замены батарей вынуть их и еще раз (2) Если...
 • Page 29 Japanese 日本語 目 次 1. 1. リモコンの リモコンの概 概 要と仕 要と仕様 様 (1) 概 概 要 要 (2) 仕 仕 様 様 2. 2. 注意事項 注意事項 注意事項 注意事項 3. 3. 顧客サポ 顧客サポー ー ト ト 4. Attention complaint of nations 4.
 • Page 30 ( ( 音 音 声 声 認識をサポ 認識をサポー ー ト ト ) ) 認識をサポー ー ト ト ) ) (2) 仕 仕 様 様 区 分 内 容 AN-MR400G モデル番号 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz 周波数範囲 79 채널 チャンネル 送信出力...
 • Page 31 2. 2. 注意事項 注意事項 (1) バッテリ バッテリー ー を交換したイは、リモコンの使い方に を交換したイは、リモコンの使い方に応 応 じて、ペアリングイ じて、ペアリングイ に使用する。 に使用する。 (2) 電池を交換したイに動作しない場合は、バッテリ 電池を交換したイに動作しない場合は、バッテリー ー を取り外したイの使 を取り外したイの使 い方に い方に応 応 じて、ペアリングを再試行します。 方に 方に応 応 じて ペ リ グを再試行します じて ペ リ グを再試行します じて、ペアリングを再試行します。 (3) 長期間リモコンを使用していない場合は、バッテリ 長期間リモコンを使用していない場合は、バッテリー ー を取り外しておく を取り外しておく...
 • Page 32 4. Attention complaint of nations 4. Attention complaint of nations (1) KCC Statement(Korea) KCC Statement(Korea) “ “ 제작자 제작자 및 및 설치자는 설치자는 해당 해당 무선설비가 무선설비가 전파혼신 전파혼신 가능성이 가능성이 있으므로 있으므로 없음“ “ 인명안전과 인명안전과 관련된 관련된 서비스는 서비스는...
 • Page 33 (4 (4) Federal Communications Commission(FCC) Statement ) Federal Communications Commission(FCC) Statement You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment for compliance could void the user’s authority to operate the equipment for compliance could void the user s authority to operate the equipment.
 • Page 34 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference 2) this device must accept any interference received, including interference...
 • Page 35 (5) Industry Canada(IC) Statement Industry Canada(IC) Statement This device complies with RSS This device complies with RSS- - 210 of the Industry Canada Rules. 210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference and 1) this device may not cause interference and 2) this device must accept any interference.
 • Page 36: Ic Radiation Exposure Statement

  IC Radiation Exposure Statement: IC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. uncontrolled environment. NOTE: THE MANUFACTURERE IS NO T RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR NOTE: THE MANUFACTURERE IS NO T RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR NOTE: THE MANUFACTURERE IS NO T RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR NOTE: THE MANUFACTURERE IS NO T RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR...
 • Page 37 (6) CE Statement CE Statement 1) CE conformity Notice 1) CE conformity Notice LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives. the following Directives.
 • Page 38 2) CE Notified Body statement: 2) CE Notified Body statement: This is a Class B product. In a domestic environment, this product may This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
 • Page 39 (6 (6- - 1) 1) DEUTSCH DEUTSCH EU- - Konformitätserklärung: Konformitätserklärung: LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht: entspricht: R&TTE R&TTE- - Richtlinie 1999/5/EC Richtlinie 1999/5/EC...
 • Page 40 (6 (6- - 2) 2) FRANÇAIS FRANÇAIS Notice de conformité UE: Notice de conformité UE: LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes. suivantes.
 • Page 41 (6 (6- - 3 3 ) ) ITALIANO ITALIANO Avviso di conformità EU: Avviso di conformità EU: LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive. LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive. Direttiva R&TTE 1999/5/CE Direttiva R&TTE 1999/5/CE...
 • Page 42 ESPAÑOL Aviso de conformidad con la UE: Aviso de conformidad con la UE: Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas. siguientes directivas.
 • Page 43 PORTUGUÊS Aviso de conformidade da UE: Aviso de conformidade da UE: A LG Electronics declara por este meio que este produto está em A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.
 • Page 44 (6 (6- - 6) 6) NEDERLANDS NEDERLANDS Conformiteitsverklaring (EU): Conformiteitsverklaring (EU): LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen. LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen. R&TTE R&TTE- - richtlijn 1999/5/EC richtlijn 1999/5/EC...
 • Page 45: Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.ε

  (6 (6- - 7) 7) ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΕΛΛΗΝΙΚΆ Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.: Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.: Η Η LG Electronics LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες: Οδηγίες: Οδηγίες: Οδηγίες:...
 • Page 46 MAGYAR EU megfelel megfelelő ő s s é é gi gi nyilatkozat nyilatkozat: : Az Az LG Electronics LG Electronics ez ezú ú ton ton kijelenti kijelenti, , hogy hogy a term a termé é k k megfelel megfelel a k a kö...
 • Page 47 (6 (6- - 9) 9) SVENSKA SVENSKA Meddelande om EU Meddelande om EU- - regelefterlevnad: regelefterlevnad: LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppf-yller följande LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppf-yller följande gällande direktiv: gällande direktiv: R&TTE R&TTE- - direktivet 1999/5/EG...
 • Page 48 (6 (6- - 10) 10) NORSK NORSK Samsvarsmerknad for EU: Samsvarsmerknad for EU: LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene. direktivene. R&TTE R&TTE- - direktiv 1999/5/EC...
 • Page 49 (6 (6- - 11) 11) DANSK DANSK EU- - overensstemmelseserklæring: overensstemmelseserklæring: LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver. direktiver. R&TTE R&TTE- - direktiv 1999/5/EC direktiv 1999/5/EC LOW VOLTAGE...
 • Page 50 (6 (6- - 12 12) ) SUOMI SUOMI EU- - vaatimustenmukaisuusilmoitus: vaatimustenmukaisuusilmoitus: LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen. mukainen. R&TTE R&TTE- - direktiivi 1999/5/EC direktiivi 1999/5/EC...
 • Page 51 (6 (6- - 13) 13) EESTI EESTI EÜ vastavuskinnitus: EÜ vastavuskinnitus: Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.. direktiividega.. Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ...
 • Page 52: Eb Atitikties Deklaracija

  (6 (6- - 14) 14) LIETUVIŲ K LIETUVIŲ K EB atitikties deklaracija: EB atitikties deklaracija: „LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas. „LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas. R&TTE direktyvą 1999/5/EB R&TTE direktyvą 1999/5/EB Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB Žemos įtampos direktyvą...
 • Page 53 15) LATVIEŠU LATVIEŠU Paziņojums par atbilstību ES direktīvām: Paziņojums par atbilstību ES direktīvām: LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām. direktīvām. R&TTE direktīva 1999/5/EK R&TTE direktīva 1999/5/EK...
 • Page 54 Izjava o skladnosti EU: Izjava o skladnosti EU: LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami. LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami. Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi...
 • Page 55 (6 (6- - 17) 17) SRPSKI SRPSKI Napomena Napomena o o usklađenosti usklađenosti sa sa standardima standardima: : LG Electronics LG Electronics ovim ovim izjavljuje izjavljuje da da je je ovaj ovaj proizvod proizvod usklađen usklađen sa sa sledećim sledećim direktivama direktivama:.
 • Page 56 18) HRVATSKI HRVATSKI Napomena o sukladnosti s EU standardima: Napomena o sukladnosti s EU standardima: LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama. Direktivama. R&TTE direktiva 1999/5/EC R&TTE direktiva 1999/5/EC...
 • Page 57 (6 (6- - 19) 19) TÜRKÇE TÜRKÇE AB Uygunluk Uygunluk Bildirimi Bildirimi: : LG Electronics, LG Electronics, burada burada bu bu ürünün ürünün aşağıdaki aşağıdaki Direktifler Direktifler ile ile uyumlu uyumlu olduğunu olduğunu beyan beyan eder eder. . R&TTE R&TTE Direktifi...
 • Page 58 20) SHQIP SHQIP Deklarata Deklarata e e Konformitetit Konformitetit për për BE BE- - në në: : LG Electronics LG Electronics nëpërmjet nëpërmjet kësaj kësaj deklaron deklaron se se ky ky produkt produkt është është në në përputhje përputhje me Direktivat Direktivat e e mëposhtme...
 • Page 59 (6 (6- - 21) 21) BOSANSKI BOSANSKI Napomena Napomena o o usklađenosti usklađenosti sa sa propisima propisima EU: LG Electronics LG Electronics ovim ovim putem putem izjavljuje izjavljuje da da je je ovaj ovaj proizvod proizvod usklađen usklađen sa sa sljedećim sljedećim...
 • Page 60 MACEDONIAN Известување за усогласеност со ЕУ: Известување за усогласеност со ЕУ: LG Electronics LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви. следните директиви. R R & & TTE TTE директива...
 • Page 61 (6 (6- - 23) 23) ҚАЗАҚША ҚАЗАҚША ЕО ЕО сәйкестік сәйкестік туралы туралы ескертуі ескертуі: : LG Electronics LG Electronics осы осы құжат құжат арқылы арқылы бұл бұл құрылғының құрылғының мына мына директиваларға директиваларға сай сай екенін екенін мәлімдейді мәлімдейді. .
 • Page 62 РУССКИЙ Уведомление о соответствии нормам ЕС: Уведомление о соответствии нормам ЕС: Компания Компания LG Electronics LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам. соответствует следующим директивам. Директива Директива R R & & TTE...
 • Page 63 (6 (6- - 25) 25) Українська Українська Підтвердження Підтвердження відповідності відповідності стандартам стандартам ЄС: ЄС: Цим Цим компанія компанія LG Electronics LG Electronics підтверджує підтверджує відповідність відповідність цього цього продукту продукту вимогам вимогам директив директив, , що що перелічені перелічені нижче...
 • Page 64: Deklaracja Zgodności

  . Przedstawiciel Przedstawiciel na na Europę Europę: : LG Electronics Service Europe B.V. LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom Veluwezoom 15, 1327 15, 1327 AE Almere Almere. The Netherlands . The Netherlands (Tel.: +31 (Tel.: +31- - (0)36...
 • Page 65 . Zastoupení Zastoupení v v Evropě Evropě: : LG Electronics Service Europe B.V. LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom Veluwezoom 15, 1327 15, 1327 AE Almere Almere. . Nizozemsko Nizozemsko (Tel.: +31 (Tel.: +31- - (0)36...
 • Page 66 . Európske Európske zastupiteľstvo zastupiteľstvo: : LG Electronics Service Europe B.V. LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom Veluwezoom 15, 1327 15, 1327 AE Almere Almere. . Holandsko Holandsko (Tel : +31 (Tel : +31- - (0)36 (Tel.
 • Page 67 . Reprezentant Reprezentant european european: : LG Electronics Service Europe B.V. LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom Veluwezoom 15, 1327 15, 1327 AE Almere Almere. . Olanda Olanda (Tel: +31 (Tel: +31- - (0)36 (Tel: +31...
 • Page 68 на посочените посочените директиви директиви. . Европейски Европейски представител представител: : LG Electronics Service Europe B.V. LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom Veluwezoom 15, 1327 15, 1327 AE Almere Almere. . Нидерландия Нидерландия ( ( Teл ( ( Teл Teл : +31 Teл.: +31...
 • Page 69 (7) Japan Japan 2.4GHz帯 帯 を使用してい この表示のある無線機器は、 この表示のある無線機器は、2.4GHz を使用してい 調方式として FH FH- - SS SS方式を採用し、 ます。 ます。変 変 調方式として 方式を採用し、 10m です 10m です 与 与 干 干 渉 渉 距離は 与 与 干 干 渉 渉 距離は 距離は10m 距離は10m です...
 • Page 70 1) Model Name: AN- - MR400G MR400G 2) Batch/Serial No.: 2) Batch/Serial No.: - - 3) Manufacturer: OHSUNG Electronics 3) Manufacturer: OHSUNG Electronics 4) Brand: LG Electronics 4) Brand: LG Electronics 5) Product Name: RF Remote Control 5) Product Name: RF Remote Control...