Download  Print this page

Popis Funkce - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
000230
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
Obecná bezpečnostní upozornění
k elektrickému nářadí
UPOZORNĚNÍ
bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení
upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranění.
Všechna
upozornění
uschovejte pro budoucí potřebu.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K
MÍCHADLU
1.
Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je
k nářadí dodáno. Ztráta kontroly nad nářadím
může způsobit zranění.
2.
Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu
řezacího příslušenství se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí za izolované části
držadel. Řezací příslušenství může při kontaktu s
vodičem
pod
nechráněných kovových částí nářadí a obsluha
může utrpět úraz elektrickým proudem.
3.
Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
4.
Držte nástroj pevně .
5.
Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem.
6.
Nenechávejte
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
7.
Některé materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte
si bezpečnostní materiálové listy dodavatele.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku
(získaný
používání)
vedly
bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu
30.1.2009
Ředitel
Přečtěte
si
a
pokyny
napětím
přenést
proud
nástroj
běžet
bez
na
základě
opakovaného
k
zanedbání
dodržování
nebo
nedodržení
k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCE

POZOR:
Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Zapínání
Fig.1
GEA010-1
POZOR:
Před
zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po
uvolnění se vrací do vypnuté polohy.
všechna
Chcete-li nástroj spustit, stačí stisknout jeho spoušť.
Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.
Chcete-li pracovat nepřetržitě, stiskněte spoušť a potom
stiskněte blokovací tlačítko.
si
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskněte spoušť naplno a pak ji pusťte.
GEB087-1
Kontrolka
Fig.2
Zelená kontrolka Power On se rozsvítí při připojení
nástroje k elektrické síti. Pokud kontrolka svítí, ale
nástroj se po stisknutí spínače neuvede do chodu,
mohou být opotřebené uhlíky nebo může být vadný
motor či spínač. Pokud se kontrolka nerozsvítí, může být
vadný napájecí kabel nebo kontrolka. Je-li vadný
napájecí kabel, nástroj se neuvede do chodu ani se
nerozsvítí kontrolka. Pokud je vadná kontrolka, nástroj
se uvede do chodu bez rozsvícení kontrolky.
do
MONTÁŽ
POZOR:
Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce,
vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Instalace hřídele
dozoru.
Fig.3
Hřídel se šestihrannou maticí přišroubujte k držáku
hřídele do hloubky, kdy se matice dotkne držáku.
Zářezy v držáku hřídele zachyťte klíčem č. 19, aby se
držák nemohl otáčet. S takto zafixovaným držákem
dotáhněte dalším klíčem č. 19 šestihrannou matici ve
směru šipky.
Fig.4
Instalace míchacích nástrojů
Fig.5
Při instalaci míchacího nástroje jej umístěte tak, aby
značka „NAHORU" směřovala k nástroji (směrem
dovnitř).
Nasaďte míchací nástroj na horní konec hřídele a
zajistěte jej šroubem s šestihrannou hlavou.
26
připojením
nástroje
do
zásuvky
vždy

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305

  Related Content for Makita UT1305