Download  Print this page

Popis Funkcie - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Technická
dokumentácia
autorizovaného
zástupcu
spoločnosť:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko
000230
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONSKO
Všeobecné bezpečnostné
predpisy pre elektronáradie
UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia
a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo
vážne zranenie.
Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre
prípad potreby v budúcnosti.
BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY
PRE MIEŠAČKU
1.
Pokiaľ je s náradím dodávaná prídavná
rukoväť(e) používajte ju. Strata ovládania môže
mať za následok osobné poranenie.
2.
Elektrické náradie pri práci držte len za
izolované úchopné povrchy, lebo rezný prvok
sa môže dostať do kontaktu so skrytými
vodičmi
alebo
príslušenstvo, ktoré sa dostane do kontaktu so
„živým" vodičom môže spôsobiť vystavenie
kovových
časti
„živému"
prúdu
zasiahnutie elektrickým prúdom.
3.
Dbajte, abyste vždy mali pevnú oporu nôh.
Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod vami
nikto nebol.
4.
Držte nástroj pevne .
5.
Nepřibližujte ruky k otáčajúcim sa častiam.
6.
Nenechávajte
Pracujte s ním,len keď ho držíte v rukách.
7.
Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré
môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich
nevdychovali
Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy
dodávateľa.
sa
nachádza
v
Európe,
ktorým
30.1.2009
Riaditeľ
vlastným
káblom.Rezné
elektrického
a
spôsobiť
tak
nástroj
bežať
bez
alebo
sa
ich
nedotýkali.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
u
nášho
je
VAROVANIE:
NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť
výrobku
nahradili
pravidiel pre náradie. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE
alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov
uvedených v tomto návode na obsluhu môže
spôsobiť vážne poranenia osôb.

POPIS FUNKCIE

POZOR:
Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho
funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
GEA010-1
Zapínanie
Fig.1
POZOR:
Pred
skontrolujte, či spúšť funguje správne a po
uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.
Ak chcete nástroj spustit, stačí stlačiť jeho spúšť. Ak
chcete nástroj vypnúť, uvoľnite spúšť.
Ak chcete pracovať nepretržite, stlačte spúšť a potom
stlačte blokovacie tlačidlo.
GEB087-1
Ak chcete nástroj vypnúť zo zablokovanej polohy, stlačte
spúšť naplno a potom ju pustite.
Indikátor
Fig.2
Pri zapojení nástroja do elektrickej siete sa rozsvieti
zelený indikátor zapnutia. Ak sa indikátor rozsvieti, ale
nástroj sa nespustí ani po zapnutí do polohy ON, môžu
byť opotrebované uhlíkové kefky alebo sa pokazil motor
alebo prepínač. Ak sa indikátor nerozsvieti, porucha
môže byť v sieťovom kábli alebo kontrolke. Keď je
poškodený sieťový kábel, nástroj sa nespustí, ani sa
nerozsvieti indikátor. Keď je poškodený indikátor, nástroj
náradia
sa spustí, ale nerozsvieti sa indikátor.
obsluhe
MONTÁŽ
POZOR:
Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce,
vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
dozoru.
Montáž hriadeľa
Fig.3
Tyč utiahnite šesťhrannou maticou k držiaku tyče, a to
až dokiaľ sa šesťhranná matica nedotkne držiaka.
Pomocou kľúča č. 19 uchopte drážku na držiaku tyče,
aby nedochádzalo k pootáčaniu. Keď takto drážku
uchopíte, utiahnite šesťhrannú maticu druhým kľúčom č.
23
(získané
opakovaným
presné
dodržiavanie
pripojením
nástroja
používaním)
bezpečnostných
do
zásuvky
vždy

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305