Download  Print this page

Opis Działania - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
którym jest:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia
000230
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA
Ogólne zasady bezpieczeństwa
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń
ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować
wykorzystania.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
MIESZARKI
1.
Używać narzędzia z dostarczonymi uchwytami
pomocniczymi.
spowodować obrażenia.
2.
Gdy narzędzie tnące podczas pracy może
zetknąć
się
elektrycznymi
zasilającym, należy trzymać urządzenie za
izolowane
uchwyty.
elektrycznego pod napięciem powoduje, że
również odsłonięte elementy metalowe narzędzia
znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem
operatora prądem elektrycznym.
3.
Zapewnić stałe podłoże.
Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej
miejsca pracy na wysokości.
4.
Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
5.
Trzymać ręce z dala od części obrotowych.
6.
Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można
uruchomić
wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
7.
Niektóre
materiały
chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać
30.1.2009
Dyrektor
do
późniejszego
Utrata
kontroli
z
ukrytymi
przewodami
bądź
własnym
przewodem
Przecięcie
elektronarzędzie
zawierają
substancje
wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa podanych przez
dostawcę materiałów.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta
narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa
UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do
zasad
instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
OPIS DZIAŁANIA
GEA010-1
UWAGA:
Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Włączanie
Rys.1
UWAGA:
Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci
zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa
poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
W celu uruchomienia elektronarzędzia należy nacisnąć
GEB087-1
na spust przełącznika. Zwolnić spust przełącznika, aby
wyłączyć elektronarzędzie.
Dla uruchomienia trybu pracy ciągłej, nacisnąć spust
przełącznika, a następnie wcisnąć przycisk blokujący.
Do zatrzymania elektronarzędzia pracującego w trybie
ciągłym, należy nacisnąć spust przełącznika do oporu, a
może
następnie zwolnić go.
Kontrolka
Rys.2
Zielona kontrolka zasilania zapala się w momencie
podłączenia narzędzia do zasilania. Jeżeli kontrolka jest
zapalona, ale narzędzia nie można uruchomić, wówczas
przewodu
mamy do czynienia z zużyciem szczotek bądź
uszkodzeniem silnika albo przełącznika. Jeżeli kontrolka
nie zapala się, uszkodzony jest przewód zasilający albo
sama
uszkodzenia
uruchomić narzędzia i kontrolka nie świeci się. Gdy
kontrolka jest przepalona, narzędzie można uruchomić,
ale kontrolka nie świeci się.
MONTAŻ
tylko
UWAGA:
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
10
w
wyniku
wielokrotnego
obsługi.
bezpieczeństwa
podanych
kontrolka
jest
przepalona.
przewodu
zasilającego
używania
NIEWŁAŚCIWE
w
niniejszej
W
przypadku
nie
można

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305