Download  Print this page

Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Power Mixer
Instruction Manual
Rührgerät
Betriebsanleitung
Mieszarka elektryczna
Instrukcja obsługi
˚Ýšð²×¦₣š¹ð¦Ð=−×þýŞĞÝšÞÞŞÐ=ý¦ð¹š×
ÊÞ¹²×³ð¾¦ć=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦
UT1305

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita UT1305

 • Page 1 Power Mixer Instruction Manual Rührgerät Betriebsanleitung Mieszarka elektryczna Instrukcja obsługi ˚Ýšð²×¦₣š¹ð¦Ð=−×þýŞĞÝšÞÞŞÐ=ý¦ð¹š× ÊÞ¹²×³ð¾¦ć=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦ UT1305...
 • Page 4: Specifications

  13. Screwdriver Hex nut Mixing blade 14. Limit mark Shaft 10. Hex bolt 15. Brush holder cap SPECIFICATIONS Model UT1305 No load speed (min 1,300 Mixing blade diameter 165 mm Overall length 942 mm Net weight 3.2 kg Safety class •...
 • Page 5: Specific Safety Rules

  parts. Damaged or entangled cords increase the risk repaired before use. Many accidents are caused by of electric shock. poorly maintained power tools. 8. When operating a power tool outdoors, use an 21. Keep cutting tools sharp and clean. Properly main- extension cord suitable for outdoor use.
 • Page 6: Operation

  • These accessories or attachments are recommended it facing the tool (directing inside). for use with your Makita tool specified in this manual. Install the mixing blade on the top of shaft and secure it The use of any other accessories or attachments might with hex.
 • Page 7 EN60745, EN55014, EN61000 in accor- dance with Council Directives, 89/336/EEC, 98/37/EC. Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Responsible manufacturer: Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 8: Technische Angaben

  Einkerbung 13. Schraubendreher Sechskantmutter Rührkorb 14. Verschleißgrenze Spindel 10. Sechskantschraube 15. Bürstenhalterkappe TECHNISCHE ANGABEN Modell UT1305 Leerlaufgeschwindigkeit (min 1.300 Rührkorbdurchmesser 165 mm Gesamtlänge 942 mm Nettogewicht 3,2 kg Sicherheitsklasse • Aufgrund unserer fortschreitenden Forschungen und Entwicklungen sind Änderungen an den hier wiedergegebenen Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.
 • Page 9 5. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Verwendung dieser Geräte reduziert Oberflächen, wie Rohren, Kühlern, Heiz- und staubverbundene Gefahren. Kühlelementen. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags. 16. Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. 6.
 • Page 10: Montage

  BESONDERE und beim Loslassen auf die Position „OFF“ (AUS) zurückkehrt. SICHERHEITSREGELN GEB001-2 Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus Ein/Aus-Schalter. Lassen Sie zum Ausschalten des fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los. mit dem Gerät dazu verleiten, die Sicherheitsregeln Betätigen Sie für einen Dauerbetrieb den Ein/Aus- für das Gerät zu missachten.
 • Page 11: Wartung

  Kohlebürsten, legen Sie die neuen ein und bringen Sie die Bürstenhalterkappen wieder fest an. (Abb. 9) Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita autorisierte Servicecenter durchgeführt und immer Makita-Ersatzteile verwendet werden.
 • Page 12: Dane Techniczne

  13. Śrubokręt Nakrętka sześciokątna Mieszadło 14. Znak granicy zużycia Trzonek mieszadła 10. Śruba sześciokątna 15. Zaślepka uchwytu szczotki DANE TECHNICZNE Model UT1305 Prędkość bez obciążenia (min. 1300 Średnica mieszadła 165 mm Całkowita długość 942 mm Ciężar netto 3,2 kg Klasa bezpieczeństwa •...
 • Page 13 5. Należy unikać kontaktu z powierzchniami Użytkowanie elektronarzędzi i dbałość o nie uziemionych przedmiotów, jak rury, grzejniki, 16. Elektronarzędzi nie wolno przeciążać. Należy kuchenki, czy lodówki. Gdy ciało jest uziemione, używać tylko właściwego narzędzia wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym. przeznaczonego do danego zastosowania. Pozwoli 6.
 • Page 14: Opis Działania

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY działa prawidłowo i po zwolnieniu wraca do położenia „WYŁĄCZONY”. BEZPIECZEŃSTWA GEB001-2 Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika. zastąpiły ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad Aby narzędzie pracowało w sposób ciągły, należy bezpieczeństwa.
 • Page 15: Deklaracja Zgodności Elektromagnetycznej

  W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy narzędzi Makita zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita. WYPOSAŻENIE DODATKOWE UWAGA: • Z opisanym w niniejszym podręczniku narzędziem marki Makita współpracują...
 • Page 16 ÓÒÔÔËÊÁ ÌþČ¹ÞšÞ¦Č=ð=þˇğšý³=Ł¦Š³ ËÞþ−ð˛=½¦ð¹˛¾¦¦ SK= ‚š×Ž˛²šÝş=Ł˛Ý˛ NNK= ڦݺ²× OK= ˳×ðþŁŞÐ=ŁŞðÝć₣˛²šÝş · ˛š₣ÞŞÐ=ðÝć₣=Þ˛=NV NOK= ËתĞð˛ PK= ÊÞŠ¦ð˛²þ× UK= Ì˛ž NPK= ϲŁš×²ð˛ QK= ˆš¹²¦ł×˛ÞÞ˛Č=ł˛Ðð˛ VK= ̚ךýšĞ¦Ł˛ćğ˛Č=Þ˛¹˛Šð˛ NQK= Ïł×˛Þ¦₣¦²šÝşÞ˛Č=ýš²ð˛ RK= ‡˛Ý NMK= flþݲ=¹=Ğš¹²¦ł×˛ÞÞþÐ=łþÝþŁðþÐ NRK= ËþÝ−˛₣þð=Šš×Ž˛²šÝČ=ğš²ð¦ Ò„ÛÎÊı„ÔËÊ„= ÛfiÓfiËÒ„ÓÊÔÒÊËÊ ÍþŠšÝş rqNPMR Ôðþ×þ¹²ş=ˇšž=Þ˛ł×³žð¦=EþˇLý¦ÞF NPMM ‚¦˛ýš²×=−š×šýšĞ¦Ł˛ćğšÐ=Þ˛¹˛Šð¦ NSR=ýý Ïˇğ˛Č=ŠÝ¦Þ˛ VQO=ýý...
 • Page 17 ¦¹−þÝşž³Ð²š=−š×š¼þŠÞ¦ð¦K=Óþžš²ð¦=¦=Ł¦Ýð¦I=Þš= ײŁÞþŁš¹¦šK=˚²þ=−þžŁþݦ²=ݳ₣Ğš=³−ײŁÝČ²ş= −þŠŁš×ł˛ŁĞ¦š¹Č=¦žýšÞšÞ¦ČýI=¹Þ¦Ž˛ć²=צ¹ð= ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²þý=Ł=Þš−ךŠŁ¦ŠšÞÞŞ¼= −þײŽšÞ¦Č=ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦ý=²þðþýK= ¹¦²³˛¾¦Č¼K= RK Êžˇšł˛Ð²š=ðþÞ²˛ð²˛=³₣˛¹²ðþŁ=²šÝ˛=¹= NQK ÏŠšŁ˛Ð²š¹ş=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦ý=þˇ×˛žþýK=Κ= ž˛žšýÝšÞÞŞý¦=−þŁš×¼Þþ¹²Čý¦I=²˛ð¦ý¦=ð˛ð= Þ˛ŠšŁ˛Ð²š=¹ŁþˇþŠÞ³ć=þŠšŽŠ³=¦Ý¦=³ð×˛ĞšÞ¦ČK= ²×³ˇŞI=ײŠ¦˛²þתI=ˇ˛²˛×š¦=þ²þ−ÝšÞ¦Č=¦= ‡˛Ğ¦=ŁþÝþ¹ŞI=þŠšŽŠ˛=¦=−š×₣˛²ð¦=ŠþÝŽÞŞ= ¼þÝþŠ¦ÝşÞ¦ð¦K=Ìצ=ðþÞ²˛ð²š=²šÝ˛=¹= Ł¹šłŠ˛=Þ˛¼þŠ¦²ş¹Č=Þ˛=ײ¹¹²þČÞ¦¦=þ²= ž˛žšýÝšÞÞŞý¦=−ךŠýš²˛ý¦=³ŁšÝ¦₣¦Ł˛š²¹Č=צ¹ð= Ł×˛ğ˛ć𦼹Č=Šš²˛ÝšÐK=ÔŁþˇþŠÞ˛Č=þŠšŽŠ˛I= −þײŽšÞ¦Č=ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦ý=²þðþýK= ³ð×˛ĞšÞ¦Č=¦Ý¦=ŠÝ¦ÞÞŞš=ŁþÝþ¹Ş=ýþł³²=−þ−˛¹²ş=Ł= SK Κ=−þŠŁš×ł˛Ð²š=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²= ŠŁ¦Ž³ğ¦š¹Č=Šš²˛Ý¦=³¹²×þй²Ł˛K= ŁþžŠšÐ¹²Ł¦ć=ŠþŽŠČ=¦Ý¦=ŁÝ˛ł¦K=Ìþ−˛Š˛Þ¦š=ŁþŠŞ= NRK „¹Ý¦=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²=þˇþ׳ŠþŁ˛Þ=¹¦¹²šýþÐ= Þ˛=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²=−þŁŞĞ˛š²=צ¹ð=−þײŽšÞ¦Č= ³Š˛ÝšÞ¦Č=¦=¹ˇþײ=−ŞÝ¦I=³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=þÞ˛= ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦ý=²þðþýK= −þŠðÝć₣šÞ˛=¦=¦¹−þÝşž³š²¹Č=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦ý= TK fiðð³×˛²Þþ=þˇ×˛ğ˛Ð²š¹ş=¹þ=ĞÞ³×þý=−¦²˛Þ¦ČK= þˇ×˛žþýK=ʹ−þÝşžþŁ˛Þ¦š=²˛ð¦¼=¹¦¹²šý=−þžŁþÝČš²= ΦðþłŠ˛=Þš=¦¹−þÝşž³Ð²š=ĞÞ³×=−¦²˛Þ¦Č=ŠÝČ= ¦žˇšŽ˛²ş=Ł×šŠÞþłþ=ŁÝ¦ČÞ¦Č=−ŞÝ¦K= −š×šÞþ¹ð¦I=−š×šýšğšÞ¦Č=¦Ý¦=¦žŁÝš₣šÞ¦Č= ʹ−þÝşžþŁ˛Þ¦š=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=¦=³¼þŠ=ž˛=Þ¦ý Ł¦Ýð¦=¦ž=×þžš²ð¦K=Ó˛¹−þݲł˛Ð²š=ĞÞ³×=Þ˛= NSK Κ=−צݲł˛Ð²š=¦žÝ¦ĞÞ¦¼=³¹¦Ý¦Ð=ð= ײ¹¹²þČÞ¦¦=þ²=¦¹²þ₣Þ¦ðþŁ=²š−ݲI=ý˛¹Ý˛I= ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²³K=ʹ−þÝşž³Ð²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²I= þ¹²×޼=ðײšŁ=¦=ŠŁ¦Ž³ğ¦¼¹Č=Šš²˛ÝšÐK=...
 • Page 18 ʹ−þÝşžþŁ˛Þ¦š=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ŠÝČ= ²×šˇþŁ˛Þ¦ČI=³ð˛ž˛ÞÞŞš=Ł=−˛¹−þײš= ŠšÐ¹²Ł¦ÐI=þ²Ý¦₣˛ć𦼹Č=þ²=²š¼I=ŠÝČ=ðþ²þת¼=þÞ= ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦=ý˛²š×¦˛Ý˛K= −ךŠÞ˛žÞ˛₣šÞI=ýþŽš²=−צŁš¹²¦=ð=¹þžŠ˛Þ¦ć= ÔÏÛÓfiÎÊÒ„=‚fiÎ΢„= þ−˛¹ÞþÐ=¹¦²³˛¾¦¦K= ÊÎÔÒÓÒËÙÊÊ Ïˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦š OPK Ïˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦š=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ŠþÝŽÞþ= ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W −×þŁþŠ¦²ş¹Č=²þÝşðþ=ðŁ˛Ý¦½¦¾¦×þŁ˛ÞÞŞý= ΄ÌÓfi‡ÊÈ˙ÎÏ„=ÊÔÌÏÈ˙ÂχfiÎÊ„=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛= ¹−š¾¦˛Ý¦¹²þý=−þ=ךýþÞ²³=¦=²þÝşðþ=¹= ¦Ý¦=Þš¹þˇÝćŠšÞ¦š=−ײŁ¦Ý=²š¼Þ¦ð¦=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦I= ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦šý=¦ŠšÞ²¦₣ÞŞ¼=ž˛−˛¹Þ޼=₣˛¹²šÐK= ³ð˛ž˛ÞÞŞ¼=Ł=Š˛ÞÞþý=׳ðþŁþŠ¹²ŁšI=ýþŽš²=−צŁš¹²¦= ˚²þ=−þžŁþݦ²=þˇš¹−š₣¦²ş=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²ş= ð=²ČŽšÝþÐ=²×˛ŁýšK ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K= OQK ÔÝšŠ³Ð²š=¦Þ¹²×³ð¾¦Čý=−þ=¹ý˛žðš=¦=ž˛ýšÞš= ÏÌÊÔfiÎÊ„=ÚÒÎËÙÊÁ −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²šÐK= Ó³₣ð¦=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=Ł¹šłŠ˛=ŠþÝŽÞŞ=ˇŞ²ş=¹³¼¦ý¦=¦= ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W ₣¦¹²Şý¦=¦=Þš=ŠþÝŽÞŞ=ˇŞ²ş=¦žý˛ž˛ÞŞ=ý˛¹Ýþý=¦Ý¦= ≥ ̚ךŠ=ךł³Ý¦×þŁðþÐ=¦Ý¦=−×þŁš×ðþÐ=½³Þð¾¦Ð= ¹ý˛žðþÐK ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=þˇČž˛²šÝşÞþ=³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=þÞ= ŁŞðÝć₣šÞ=¦=šłþ=Ł¦Ýð˛=ŁŞðÝć₣šÞ˛=¦ž=×þžš²ð¦K= ÔÌ„ÙÊÚÊı„ÔËÊ„=ÌÓfi‡ÊÈfi= ‡ðÝć₣šÞ¦š=EÓ¦¹K=NF Ò„ÛÎÊËÊ=fl„ÂÏÌfiÔÎÏÔÒÊ GEB001-2 ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W= ΄=‚ÏÌÒÔËfiÁÒ„I=₣²þˇŞ=³Šþˇ¹²Łþ=¦Ý¦=þ−޲= ≥ ̚ךŠ=ŁðÝć₣šÞ¦šý=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=Ł=¹š²ş= Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=Š˛ÞÞþłþ=³¹²×þй²Ł˛=E−þݳ₣šÞÞŞÐ=þ²= þˇČž˛²šÝşÞþ=³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=šłþ=ð³×ðþŁŞÐ= ýÞþłþðײ²Þþłþ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČF=Šþý¦Þ¦×þŁ˛Ý¦=...
 • Page 19 ³¹²˛ÞþŁÝšÞÞþłþ=Ł=−˛žŞI=₣²þˇŞ=þÞ=Þš=Ł×˛ğ˛Ý¹ČK= ²ýšÞ¦²š=½¦Ýş²×=Ł=ðתĞðš=ÞþŁŞýK= ÒŠš×Ž¦Ł˛Č=Šš×Ž˛²šÝş=Ł˛Ý˛=ðÝć₣þýI=ž˛²ČÞ¦²š=ł˛Ðð³= Ò¹²˛ÞþŁ¦²š=ðתĞð³=þˇ×˛²Þþ=Þ˛=¦Þ¹²×³ýšÞ²K Š×³ł¦ý=ł˛š₣ÞŞý=ðÝć₣˛ý=Þ˛=NV=Ł=Þ˛−ײŁÝšÞ¦¦I= ²ýšÞ˛=³łþÝşÞŞ¼=ğš²þð=EÓ¦¹K=UF −þð˛ž˛ÞÞþý=¹²×šÝðþÐK Óšł³ÝČ×Þþ=¹Þ¦ý˛Ð²š=³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦=¦=−×þŁš×Čвš=¦¼ Ò¹²˛ÞþŁð˛=−š×šýšĞ¦Ł˛ćğ¦¼=Þ˛¹˛Šþð= ¦žÞþ¹K ²ýšÞ¦²š ¦¼I ðþłŠ˛ ¦žÞþ¹ Šþ¹²¦łÞš² EÓ¦¹K=RF þł×˛Þ¦₣¦²šÝşÞþÐ= ýš²ð¦K= ÒłþÝşÞŞš= ğš²ð¦= Ł¹šłŠ˛ Ò¹²˛ÞþŁ¦²š=−š×šýšĞ¦Ł˛ćğ³ć=Þ˛¹˛Šð³=²˛ðI=₣²þˇŞ= ŠþÝŽÞŞ= ˇŞ²ş= ₣¦¹²Şý¦= ¦= ¹ŁþˇþŠÞþ= −š×šýšğ˛²ş¹Č= Ł Þ˛Þš¹šÞÞ˛Č=Þ˛=ÞšÐ=ýš²ð˛=?rm?=ˇŞÝ˛=Þ˛−ײŁÝšÞ˛=ð= Šš×Ž˛²šÝČ¼K=Ïˇš=³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦=ŠþÝŽÞŞ=ž˛ýšÞČ²ş¹Č ¦Þ¹²×³ýšÞ²³=EÞ˛¼þŠ¦Ý˛¹ş=ŁÞ³²×¦FK= þŠÞþŁ×šýšÞÞþK= ʹ−þÝşž³Ð²š= ²þÝşðþ= ¦ŠšÞ²¦₣ÞŞš ³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦K= Ò¹²˛ÞþŁ¦²š=−š×šýšĞ¦Ł˛ćğ³ć=Þ˛¹˛Šð³=Þ˛=ðþÞ¾š=Ł˛Ý˛= ‚ÝČ=¹ÞČ²¦Č=ðþÝ−˛₣ðþŁ=Šš×Ž˛²šÝšÐ=ğš²þð= ¦=ž˛ðך−¦²š=šš=−צ=−þýþğ¦=ˇþݲ˛=¹=Ğš¹²¦ł×˛ÞÞþÐ= ¦¹−þÝşž³Ð²š=þ²Łš×²ð³K=ÊžŁÝšð¦²š=¦žÞþĞšÞÞŞš= łþÝþŁðþÐK=EÓ¦¹K=SF ³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦I=³¹²˛ÞþŁ¦²š=ÞþŁŞš=¦=ž˛½¦ð¹¦×³Ð²š=¦¼=...
 • Page 20 ÒþÝşðþ=ŠÝČ=šŁ×þ−šÐ¹ð¦¼=¹²×˛Þ ENG003-2 Ò×þŁšÞş=гý˛=¦=Ł¦ˇ×˛¾¦¦ Ò¦−¦₣ÞŞÐ=³×þŁšÞş=ŁžŁšĞšÞÞþłþ=žŁ³ðþŁþłþ=Š˛ŁÝšÞ¦Č= E^F=¹þ¹²˛ŁÝČš²=UO=Šfl=E^FK ËþÝšˇ˛Þ¦Č=¹þ¹²˛ŁÝČć²=P=Šfl=E^FK Ò×þŁšÞş=гý˛=−צ=ŁŞ−þÝÞšÞ¦¦=ײˇþ²=ýþŽš²= −ךŁŞĞ˛²ş=UR=Šfl=E^FK ¥=ʹ−þÝşž³Ð²š=¹×šŠ¹²Ł˛=ž˛ğ¦²Ş=¹Ý³¼˛K=¥ Ò¦−¦₣Þþš=ŁžŁšĞšÞÞþš=¹×šŠÞšðŁ˛Š×˛²¦₣Þþš=žÞ˛₣šÞ¦š= −צŁþŠ¦²¹Č=ŠÝČ=³¹ðþךަČ=Þš=ˇþÝšš=OIR=ýL¹šð ˚²¦=žÞ˛₣šÞ¦Č=ˇŞÝ¦=−þݳ₣šÞŞ=Ł=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹= bkSMTQRK ‚„ËÈfiÓfiÙÊ˝=Ï=ÔÏÏÒ‡„ÒÔÒ‡ÊÊ=„Ô ENH101-5 ÌþŠ=Þ˛Ğ³=¹þˇ¹²ŁšÞÞ³ć=þ²Łš²¹²ŁšÞÞþ¹²ş=ýŞ= ž˛ČŁÝČšýI=₣²þ=Š˛ÞÞþš=¦žŠšÝ¦š=¹þþ²Łš²¹²Ł³š²= ¹ÝšŠ³ćğ¦ý=¹²˛ÞŠ˛×²˛ý=bkSMTQRI=bkRRMNQI=bkSNMMM=Ł= ¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹=‚¦×šð²¦Ł˛ý¦=ÔþŁš²˛=UVLPPSLbb`I= VULPTLb`K v~ëìÜáâç=h~åò~âá=E˝¹³¼¦ðþ=Ë˛Þž˛ð¦F=`b=OMMR ‚¦×šð²þ× j^hfq^=fkqbok^qflk^i=brolmb=iqaK jáÅÜáÖ~å=aêáîÉI=qçåÖïÉääI=jáäíçå=hÉóåÉëI=_ìÅâë=jhNR= UgaI=bkdi^ka ϲŁš²¹²ŁšÞÞŞÐ=¦žłþ²þŁ¦²šÝşW j~âáí~=`çêéçê~íáçå=^åàç=^áÅÜá=g~é~å...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884658-203...