Download  Print this page

Makita UT 1401 Original Instructions Manual

Hand-held mixer
Hide thumbs

Advertisement

GB
Hand-Held Mixer
S
Handhållen Mixer
N
Håndholdt mikser
FIN
Käsisekoitin
LV
Rokas maisītājs
EE
Segur
LT
Rankinis maišytuvas
RUS
Ручной смеситель
UT 1401
UT 1600
Original Instructions
Originalinstruktioner
Originalinstruksjoner
Valmistajan käyttöohjeet
Oriģinālā lietošanas instrukcija
Originaaljuhendi tõlge
Instrukcijos
Оригинальная инструкция

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT 1401

  Summary of Contents for Makita UT 1401

 • Page 1 Hand-Held Mixer Original Instructions Handhållen Mixer Originalinstruktioner Håndholdt mikser Originalinstruksjoner Käsisekoitin Valmistajan käyttöohjeet Rokas maisītājs Oriģinālā lietošanas instrukcija Segur Originaaljuhendi tõlge Rankinis maišytuvas Instrukcijos Ручной смеситель Оригинальная инструкция UT 1401 UT 1600...
 • Page 3 Double protective insulation Intended use The mixer UT 1401 is used to stir and mix prefab plaster, gypsum, lime, concrete prefab plaster, gypsum, lime, concrete and other building materials of medium and high viscosity in batches up to 50 kg.
 • Page 4 Power supply The machine shall only be connected to the voltage stated on the type plate and it only works with single-phase AC voltage. It is provided with double protective insulation according to European standards and thus, it may be also connected to sockets without ground cable.
 • Page 5 The work spindle of the tool is provided with a M14 internal thread. Keep thread and front surfaces clean. Do use a SW 22 (UT 1401) or SW 27 (UT 1600) spanner to remove the stirrer and to hold up the work spindle.
 • Page 6 If the tool breaks down, the repair shall only be carried out by an authorised • shop. Information on noise and vibration Measured values determined according to EN 60745 The A-weighted noise level of the tool is typically: UT 1401 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Sound pressure level (L 86 dB(A)
 • Page 7 For European Countries only EC Declaration of Conformity Makita declare that the following Makita Machine(s): Designation of Machine: Hand-Held Mixer Model No / Type: UT 1401 / UT 1600...
 • Page 8 Dubbel skyddande isolering Avsedd användning Mixern UT 1401 används för att röra om och blanda prefabricerad puts, gips, kalk, används för att röra om och blanda prefabricerad puts, gips, kalk, betong och andra byggmaterial med medelhög och hög viskositet i omgångar upp medelhög och hög viskositet i omgångar upp...
 • Page 9 Strömförsörjning Maskinen får endast anslutas till den spänning som anges på typskylten och den fungerar bara med enfas växelspänning. Den är försedd med dubbel skyddande isolering enligt europeiska standarder och därmed kan den också vara ansluten till uttag utan jordkabel. Använd endast förlängningskablar med tillräckligt tvärsnitt.
 • Page 10 Arbetsaxeln på verktyget är försett med en M14 invändig gänga. Håll tråden och främre ytorna rena. Använd en SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600) nyckel för att ta bort omröraren och hålla upp arbetsaxeln.
 • Page 11 Information om buller och vibrationer Mätvärden beräknade enligt EN 60745 Den A-viktade bullernivån för verktyget är normalt: UT 1401 UT 1600 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Ljudtrycksnivå (L 86 dB(A) 85 dB(A) dB(A) 87 dB(A) Ljudeffektnivå (L...
 • Page 12 EG-försäkran om överensstämmelse Makita försäkrar att följande Makita-maskin(er): Beteckning på maskin: Handhållen Mixer Modellnr. / Typ: UT 1401 / UT 1600 Är serieproducerade och Överensstämmer med följande europeiska direktiv: 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG, från 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG Och som tillverkas i överensstämmelse med följande standarder eller...
 • Page 13 Det må vises forsiktighet for å beskytte brukerne av verktøyet. Dobbeltbeskyttende isolasjon Tiltenkt bruk Mikseren UT 1401 brukes for å røre og blande prefabrikkert gips, selenitt, kalk, prefabrikkert gips, selenitt, kalk, betong og andre byggematerialer av middels og høy viskositet i mengder på opp betong og andre byggematerialer av middels og høy viskositet i mengder på...
 • Page 14 Strømtilførsel Maskinen må bare kobles til et elektrisk anlegg med samme spenning som på typeplaten til maskinen, og bare med enfaset AC-spenning. Den er utstyrt med dobbeltbeskyttet isolasjon i henhold til europeisk standard og vil dermed kunne kobles til kabel og støpsel som ikke er jordet. Bruk bare skjøteledninger med tilstrekkelig tverrsnitt.
 • Page 15 Arbeidsspindelen på verktøyet har M14 innvendige gjenger. Hold gjenger og den fremre overflaten ren. Bruk en SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600) fastnøkkel for å fjerne røreutstyret og holde oppe arbeidsspindelen. Slå maskinen på og av Kort brukstid Starting av maskinen: Trykk På/Av-bryter...
 • Page 16 Hvis verktøyet slutter å virke må reparasjonen bare utføres av et autorisert • verksted. Informasjon om støy og vibrasjoner Målte verdier avgjøres i henhold til EN 60745 Det A-vektede støynivået til verktøyet er typisk: UT 1401 UT 1600 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Lydtrykknivå (L...
 • Page 17 Makita erklærer at følgende Makita-maskin(er): Maskinens oppgave: Håndholdt mikser Model Nr / Type: UT 1401 / UT 1600 er en serie produkter og er i samsvar med følgende europeiske direktiver: 2011/65/EU, til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC Og er produsert i samsvar med med følgende standarder og standardiserte...
 • Page 18 Käyttäjän tulee suojautua varotoimilla. Suojaeristetty laite Käyttötarkoitus Sekoitin UT 1401 on tarkoitettu sekoittamaan esivalmistettua laastia, kipsiä, on tarkoitettu sekoittamaan esivalmistettua laastia, kipsiä, kalkkia, betonia ja muita keskisuuren tai korkean viskositeetin rakennusaineita kalkkia, betonia ja muita keskisuuren tai korkean viskositeetin rakennusaineita enintään 50 kg erissä.
 • Page 19 Virransyöttö Koneen saa liittää vain tyyppikilvessä merkittyyn jännitteeseen ja se toimii vain yksivaiheisella vaihtovirralla. Se on suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, joten se voidaan liittää myös maadoittamattomiin pistorasioihin. Käytä vain jatkojohtoja, joiden poikkileikkaus on riittävän suuri. Liian pieni poikkileikkaus voi johtaa liialliseen tehon menetykseen sekä työkalun ja sähkökaapelin ylikuumenemiseen.
 • Page 20 Sormet saattavat jäädä puristuksiin työkalua liitettäessä. Käytä siksi aina suojakäsineitä työkalua vaihtaessasi. Työkalun istukassa on M14-sisäkierre. Pidä kierre ja etupinnat puhtaina. Irrota sekoituskoukku ja avaa istukka käyttämällä SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600) -lenkkiavainta. Laitteen kytkeminen päälle ja pois Lyhytaikainen toiminta Laitteen käynnistys: Paina virtakytkintä...
 • Page 21 Melu- ja tärinätietoa Mitatut arvot EN 60745:n mukaan Työkalun A-painotettu melutaso on tyypillisesti seuraava: UT 1401 UT 1600 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Äänenpainetaso (L 86 dB(A) 85 dB(A) dB(A) 87 dB(A) Äänen voimakkuustaso (L 97 dB(A)
 • Page 22 Vain Euroopan maissa EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Makita ilmoittaa, että seuraavat Makita-merkkiset laitteet: Koneen nimitys: Käsisekoitin Mallinumero / tyyppi: UT 1401 / UT 1600 ovat sarjavalmistettuja ja noudattavat seuraavia eurooppalaisia direktiivejä: 2011/65/EU, 19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 2006/42/EY Ne on myös valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen...
 • Page 23 Uzturēt darba vietu tīru un izvairīties no bīstamām situ ām situācijām. ī Jāievēro piesardzības pasākumi operatoru aizsardz aizsardzībai. Dubulta aizsargizolācija. Paredzamā izmantošana Maisītājs UT 1401 ir paredzēts ģipša apmetuma, ģipša, kaļķ ipša, kaļķu, betona un citu vidējas augstas viskozitātes celtniecības materiālu sajaukšanai...
 • Page 24 Barošanas avots Instruments jāpievieno tikai pie elektrotīkla ar tādu spriegumu, kāds norādīts datu plāksnītē, un tas darbojas tikai ar vienfāzes maiņstrāvas spriegumu. Tam ir dubulta aizsargizolācija saskaņā ar Eiropas standartiem, un tādēļ to var pieslēgt arī pie neiezemētām kontaktligzdām. Izmantojiet pagarinātājus tikai ar pietiekošu šķērsgriezumu.
 • Page 25 Ievietojot instrumenta uzgali, pirksti var tikt iespiesti. Tādēļ vienmēr valkājiet aizsargcimdus, mainot instrumenta uzgaļus. Instrumenta vārpstai ir M14 iekšējā vītne. Uzturiet vītni un priekšējās virsmas tīras. Izmantojiet SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600) uzgriežņu atslēgu, lai izņemtu maisītāja uzgali un lai apturētu vārpstu. Instrumenta ieslēgšana un izslēgšana Īslaicīga darbība...
 • Page 26 Informācija par troksni un vibrācijām Attiecīgās vērtības ir noteiktas saskaņā ar standartu EN 60745. ar standartu EN 60745. Tipiskais instrumenta A-izsvarotais trokšņa līmenis ir: UT 1401 UT 1600 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Skaņas spiediena līmenis (L...
 • Page 27 20. aprīļa direktīvās 2014/30/ES, 2006/42/EK un ir ražoti saskaņā ar šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745-2-1:2010 EN 60745-1:2009+A11:2010 Tehnisko dokumentāciju uztur mūsu pilnvarotais pārstāvis Eiropā: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 18.11.2015 Yasushi Fukaya Direktors Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Belgium...
 • Page 28 Kasutaja kaitsmiseks tuleb rakendada kaitsemeetmeid. Kahekordne kaitseisolatsioon Ettenähtud kasutamine Segurit UT 1401 kasutatakse krohvisegu, kipsi, lubja, betooni ja muude keskmise kasutatakse krohvisegu, kipsi, lubja, betooni ja muude keskmise ja kõrge viskoossusega ehitusmaterjalide segamiseks 50 kg suurustes kogustes. ja kõrge viskoossusega ehitusmaterjalide segamiseks 50 kg suurustes kogustes.
 • Page 29 Toide Masinat tohib ühendada ainult pingega, mis on toodud andmeplaadil ja see töötab ainult ühefaasilise vahelduvvoolupingega. Sellel on Euroopa standarditele vastav kahekordne kaitseisolatsioon ja seega on seda lubatud ühendada ka maandusjuhtmeta pistikupesadesse. Kasutage ainult piisava ristlõikega pikendusjuhtmeid. Liiga väike ristlõige võib põhjustada võimsuselangust ja tööriista ning juhtme ülekuumenemist.
 • Page 30 Tera paigaldamisel on sõrmede vigastamise oht. Seetõttu kandke alati tera vahetamisel kaitsekindaid. Tööriista spindlil on M14 sisekeere. Hoidke keere ja esipind puhas. Kasutage segamistera eemaldamiseks SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600) mutrivõtit ja hoidke spindlist. Masina sisse ja välja lülitamine Lühiajaline kasutamine Masina käivitamine: vajutage toitelülitile.
 • Page 31 Teave müra ja vibratsiooni kohta Mõõdetud väärtused vastavalt standardile EN 60745. Tööriista A-kaalutud müratase on tavaliselt: UT 1401 UT 1600 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Helirõhu tase (L 86 dB(A) 85 dB(A) dB(A) 87 dB(A) Helivõimsuse tase (L...
 • Page 32 Ainult Euroopa riikidele EÜ vastavusdeklaratsioon Makita kinnitab, et järgmised Makita masinad: Masina nimetus: Segur Mudeli nr/tüüp: UT 1200 / UT 1400 on seeriatootmises ja vastavad järgmistele Euroopa direktiividele: 2011/65/EL, kuni 19. aprillini 2016 kehtiva direktiivi 2004/108/EÜ, alates 20. aprillist 2016 kehtiva direktiivi 2014/30/EL ja on toodetud järgmisi standardeid ja standardiseeritud dokumente järgides:...
 • Page 33 Reikia pasirūpinti operatorių apsauga. Dviguba apsauginė izoliacija. Paskirtis Maišytuvas UT 1401 skirtas plakti ir maišyti paruoštą tinką, gipsą ą, gipsą, kalkes, betoną ir kitas vidutinio ir didelio klampumo statybines medžiagas (iki 50 kg vienu metu). ir kitas vidutinio ir didelio klampumo statybines medžiagas (iki 50 kg vienu metu).
 • Page 34 Maitinimas Prietaisą galima jungti tik į tinklą, kurio įtampa atitinka nurodytą modelio techninių duomenų lentelėje. Šis prietaisas veikia tik esant vienfazei kintamajai srovei. Šis prietaisas pagal Europos normas apsaugotas dvigubu apsauginės izoliacijos sluoksniu ir todėl jį taip pat galima jungti į maitinimo lizdus be įžeminimo laido. Galima naudoti tik atitinkamo skerspjūvio ilginamuosius laidus.
 • Page 35 Įrankio darbiniame suklyje yra M14 vidinis sriegis. Sriegis ir priekiniai paviršiai turi būti švarūs. Maišyklei nuimkti ir darbiniam sukliui suimti naudokite SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600) veržliaraktį. Prietaiso įjungimas ir išjungimas Trumpalaikis darbas Prietaiso paleidimas: Nuspauskite jungiklį...
 • Page 36 Sugedusį įrankį leidžiama remontuoti tik specialius leidimus turinčiose • dirbtuvėse/ceche. Informacija apie triukšmą ir vibraciją Vertės nustatytos pagal EN 60745 Vidutinis įrankio garso lygis A paprastai yra: UT 1401 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ Garso slėgio lygis (L 86 dB(A)
 • Page 37 Tik Europos šalims EB atitikties deklaracija Makita pareiškiame, kad toliau nurodytas(-i) „Makita“ prietaisas( i) „Makita“ prietaisas(-ai): Prietaiso paskirtis: Rankinis maišytuvas Modelio Nr. / Tipas: UT 1401 / UT 1600 yra serijinės gamybos ir...
 • Page 38: Русский Язык

  Должны быть приняты меры предосторожности предосторожности для защиты операторов. Двойная защитная изоляция Использование по назначению Смеситель UT 1401 применяется для перемешивания перемешивания и смешивания сборной штукатурки, гипса, извести, бетона и других и других строительных партиях до 50 кг. Диаметр материалов средней и высокой вязкости в партиях до...
 • Page 39 Пользователь несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием инструмента. Необходимо соблюдать общепринятые правила техники безопасности и прилагаемые инструкции по технике безопасности. Электропитание Инструмент должен подключаться только к напряжению, указанному на типовой табличке, и работать только с однофазным напряжением переменного тока. Он оборудован двойной...
 • Page 40 инструментов всегда надевайте защитные печатки. Шпиндель инструмента снабжен внутренней резьбой М14. Держите резьбу и передние поверхности в чистоте. Для снятия мешалки и поддержания шпинделя используйте гаечный ключ SW 22 (UT 1401), SW 27 (UT 1600). Включение и отключение прибора Кратковременная работа...
 • Page 41 Если инструмент ломается, ремонт должен производиться только в • уполномоченном цеху. Информация о шуме и вибрации Измеренные значения определяются согласно EN 60745 Обычно уровень шума по шкале А равен: UT 1401 UT 1600 110 В ~ 230 В ~ Уровень звукового давления (L 86 дБА...
 • Page 42 Корпорация Макита, являясь ответственным Производителем Производителем, заявляет о том, что следующий (-е) инструмент (-ы) Макита ы Макита: Название инструмента: Ручной смеситель UT 1401 / UT 1600 Номер модели/тип: Являются серийным производством и Утилизация Только для стран-членов ЕС Согласно Европейской Директиве 2012/19/ 2012/19/EU о...
 • Page 43 Заявление о соответствии ЕС Макита, заявляет о том, что следующий (-е) инструмент (-ы) Макита: Название инструмента: Ручной смеситель UT 1401 / UT 1600 Номер модели/тип: Являются серийным производством и Соответствуют следующим Европейским Директивам: 2011/65/EU, до 19 апреля 2016: 2004/108/EС, начиная с 20 апреля 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EС...
 • Page 44 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com...

This manual is also suitable for:

Ut 1600