Download  Print this page

Machine-Instellingen; Tips Voor Testinstanties - Zanussi ZTEB285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Machine-instellingen

Instelling
Zoemer permanent uit
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoe-
veelheid kalksteen en minerale
zouten waarvan de hoeveelhe-
den variëren afhankelijk van ge-
ografische locaties, waardoor de
geleidingswaarden ervan varië-
ren
Relevante variaties op de gelei-
ding van het water vergeleken
met de door de fabrikant vastge-
stelde geleiding kan enigszins
van invloed zijn op de restvoch-
tigheid van het wasgoed aan het
einde van de cyclus. Met uw
droger kunt u de gevoeligheid
van de droogsensor afstellen op
basis van de geleidingswaarden
van het water.

Tips voor testinstanties

Parameters die gecontroleerd kunnen worden
door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelij-
ke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kast-
droog cyclus met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelij-
ke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kast-
droog cyclus met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens ka-
toen kastdroog, katoen strijkdroog en Easy
care kastdroog)
www.zanussi.com
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma
2. Druk tegelijkertijd op de Toets Kort en Lang anti-kreuk en houd de-
ze toetsen ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma
2. Druk tegelijkertijd op de Toets Kort en Start/Pauze en houd deze
toetsen ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt
op het display weergegeven
lage geleiding <300 micro S/cm
gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
hoge geleiding >600 micro S/cm
3. Druk herhaaldelijk op de Start/Pauze -toets tot u het gewenste ni-
veau heeft ingesteld.
4. Voor het opslaan van de instelling drukt u tegelijkertijd op de Toets
Kort en toets Start/Pauze of draait u de knop naar OUIT-stand
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uit-
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in over-
eenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers
voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het
meten van de prestatie).
Uitvoering
eindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cy-
clus katoen kastdroog met nominale en halve
lading
15

Advertisement

Table of Contents
loading