Download  Print this page

Table Of Contents; Belangrijke Veiligheidsinformatie - Zanussi ZTEB285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inhoud
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk! In het belang van uw veiligheid
en om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u,
alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig voor-
dat u het apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzi-
gen of om te proberen op enigerlei wijze ver-
anderingen aan te brengen aan dit apparaat
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon of tenzij zij van een dergelijke persoon
2
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wat moet u doen als... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Wijzigingen voorbehouden.
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren
niet in de trommel klimmen. Controleer om dit
te voorkomen de trommel vóór gebruik
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden,
spijkers, schroeven, stenen of andere harde,
scherpe materialen kunnen grote schade aan
het apparaat toebrengen en mogen niet in het
apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang
drogen, dient het apparaat niet gebruikt te
worden om de volgende voorwerpen te dro-
gen Kussens, gewatteerde dekens en derge-
lijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van
hitte)
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen
met een rubberbinnenkant en kleding of kus-
sens met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en
bij onderhoud altijd afgesloten te worden van
stroomvoorziening
• Probeer in geen geval zelf de machine te re-
pareren Reparaties die door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot
schade of letsel leiden. Neem contact op met
een Klantenservice bij u in de buurt Vraag al-
tijd om originele vervangingsonderdelen
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijs-
olie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenver-
wijderaars terpentine, boenwas en boenwas-
verwijderaars dienen alvorens in de droog-
trommel te worden gedroogd, te worden ge-
www.zanussi.com

Advertisement

Table of Contents
loading