Download  Print this page

Allmänna Säkerhetsföreskrifter; Tekniska Data - Hitachi UC 9SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1
Håll arbetsplatsen ren och i ordning. Stökiga platser
och arbetsbänkar inbjuder till olyckor.
2. Undvik farliga miljöer. Skydda både verktyg och
laddningsaggregatet från regn och använd de inte
där det är fuktigt eller vått. Se till att arbetsplatsen
är välbelyst.
Använd aldrig verktyg eller laddningsaggregatet i
närheten av lättantändliga eller explosiva material.
Använd aldrig verktyg eller laddningsaggregatet på
platser där lättantändliga vätskor eller gaser
förekommer.
3. Verktyget är inte avsett att användas av barn i låg
ålder utan övervakning eller av personer med nedsatt
kroppskraft. Barn i låg ålder ska övervakas för att
tillförsäkra att de inte leker med verktyget. Tillfälliga
besökare ska hållas på säkert avstånd från
arbetsplatsen.
4. Verktyg och laddningsaggregat som inte används
ska förvaras torrt och oåtkomliga för barn — högt
upp eller inlåsta. Se till att temperaturen där verktyg
och laddningsaggregat förvaras understiger 40°C.
5. Dra inte i sladden. Lyft aldrig laddningsaggregatet
eller dra ur kontakten genom att enbart använda
sladden. Akta sladden för hetta, olja eller vassa
kanter.
6. Dra alltid ut laddningsaggregatets nätkontakt ur
växelströmsuttaget när du inte använder det och
före underhållsåtgärder.
7. Använd alltid specificerat laddningsaggregat för att
undvika fara.
8. Använd endast HITACHI originaldelar.
9. Använd aldrig din maskin eller ladningsaggregatet
för andra användningsområden än de som nämns
i maskinens bruksanvisning.
10. Använd endast de tillbehör eller delar som
rekommenderas i denna bruksanvisning eller i
HITACHIs katalog för att undvika personskada.
11. Om nätkabeln skadas, så måste den bytas ut av
tillverkaren, dess serviceagent eller någon annan
kvalificerad person för att undvika risken för fara.
Låt endast en auktoriserad verkstad utföra reparation.
Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för några
materiella eller kroppsliga skador som orsakats av
reparation av en icke-auktoriserad person eller av
felaktig hantering av verktyget.
12. Ta aldrig bort monterade skydd, hölje eller skruvar
varken från maskinen eller laddningsaggregatet. Det
kan skada maskinkonstruktionen.
13. Använd allltid laddningsaggregatet med den
spänning som anges på dess namnplåt.
14. Ladda alltid batteriet innan du använder din maskin.

TEKNISKA DATA

LADDNINGSAGGREGAT
Modell
Laddningsspänning
Vikt
(Översättning av originalinstruktionerna)
15. Använd ett batteri endast av den typ som nämns
16. Använd aldrig en spänningshöjande transformator.
17. Ladda inte batteriet genom att använda en motor-
18. Ladda batteriet inomhus. Beroende på att både
19. Detaljskisserna i denna bruksanvisning är endast
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
LADDNINGSAGGREGAT
1. Temperaturen vid batteriuppladdningen skall ligga
2. Använd inte laddningsaggregatet kontinuerligt.
3. Lämna inte batteriet i laddaren för länge. Det kan
4. Bär inte laddaren i sladden. Det kan skada laddaren.
5. Se till att inga främmande föremål tränger in i hålet
6. Ta aldrig isär varken det uppladdningsbara batteriet
7. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts.
8. Försök inte elda upp ett förbrukat batteri.
9. Laddningsaggregatet skadas om batteriet är helt
10. Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor.
11. Sätt inte i någonting i laddningsaggregatets
UC9SF
UC12SF
9,6 V
12 V
i bruksanvisningen. Använd aldrig ett vanligt
torrbatteri, uppladdningsbart batteri, bilbatteri eller
dylikt i ditt batteridrivna verktyg.
driven elgenerator eller en likströmskälla.
batteriet och laddningsaggregatet utvecklar värme
under uppladdningen, skall du se till att de inte
utsätts
för
sol
under
Laddningsplatsen skall vara torr och välventilerad.
avsedda som referens för auktoriserat underhåll.
omkring 0°C – 40°C. Om batteriet laddas i en
temperatur som underskrider 0°C, kan det resultera
i överladdning som kan skada verktyget.
Batteriet bör inte laddas i temperaturer som
överstiger 40°C.
Den lämpligaste uppladdningstemperaturen ligger
mellan 20°C och 25°C.
Låt aggregatet vila i cirka 15 minuter mellan varje
laddning.
förkorta batteriets livslängd.
för anslutning av det laddningsbara batteriet.
eller laddningsaggregatet.
Det resulterar i hög elektrisk spänning och överhettning,
som kan orsaka brand eller skada batteriet.
Batteriet kan explodera, om det bränns.
urladdat.
Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för
verktygets praktiska användning, skall batteriet
återlämnas till återförsäljaren.
ventilationsöppningar.
Det medför risk för elektriska stötar, alternativt skador
på laddningsaggregatet, om metallföremål och/eller
lättantändliga material skulle råka hamna i
laddningsaggregatets ventilationsöppningar.
UC14SF
14,4 V
0,13 kg
Svenska
uppladdningstiden.
UC18SF
18 V
30

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 9SF

This manual is also suitable for:

Uc 12sfUc 18sfUc 14sf