Download  Print this page

Ek Atbilstības Deklarācija - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Izplūdes apjoms
Spiediens
Maks. spiediens
Jauda
Ieplūdes T°
Maks. ieplūdes spiediens
Sprauslas atgrūdiena sp ks maksim laj spiedien
Motora izol cija
Motora aizsardz ba
Spriegums
Maksim li pie aujam t kla pretest ba
Ska as l meni K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Vibr cijas K = 1,5 M/s
:
Masa
M s, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Jap n , pied v jam š du/-as Makita ier ci/es:
Ier ces veids:
Mode a numurs/veids: HW151
Ievades jauda
Atbilst š du Eiropas direkt vu pras b m:
2006/42/EK, 2006/95/EK, 2002/95/EK, 2002/96/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK
T ir ražota saska
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
Tehniskie dokumenti glab jas pie mūsu pilnvarot p rst vja Eirop :
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglija.
Atbilst bas nov rt juma procedūra, k to nosaka Direkt va 2000/14/EK, tika veikta saska
ar V pielikumu.
Trokš u l menis L
Trokš u l me a garantija L
2010. gada 06. maijs.
Kato Tomoyasu
Direktors
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Jap na
L/min
MPa
MPa
MPa
V/Hz
dB (A)
dB (A)
M/s
LV
EK atbilstības deklarācija
Augstspiediena mazg šanas iek rta
2,5 kW
ar š diem standartiem vai Standarta dokumentiem: EN 60335-1; EN 60335-2-79;
: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
PA
: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
WA
8,3
14
15
kW
2,5
°C
50
1
N
22,11
-
F kategor.
-
IPX5
230/50
Ω
-
80,1
88
2
2,74
kg
26,9
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132