Download  Print this page

Makita HW1200 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

EN
High Pressure Washer
Cincin Penutup Tekanan
ID
Tinggi
Máy xịt rửa cao áp
VI
เครื ่ อ งฉี ด น� ้ ำ แรงดั น สู ง
TH
HW1200
HW1300

INSTRUCTION MANUAL

PETUNJUK PENGGUNAAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ กำรใช้ ง ำน
8
17
26
35

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita HW1200

  Summary of Contents for Makita HW1200

 • Page 1: Instruction Manual

  High Pressure Washer INSTRUCTION MANUAL Cincin Penutup Tekanan PETUNJUK PENGGUNAAN Tinggi Máy xịt rửa cao áp TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN เครื ่ อ งฉี ด น� ้ ำ แรงดั น สู ง คู ่ ม ื อ กำรใช้ ง ำน HW1200 HW1300...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15...
 • Page 4 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19 Fig.23...
 • Page 5 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31...
 • Page 6 Fig.32 Fig.36 Fig.33 Fig.37 Fig.34 Fig.38 Fig.35 Fig.39...
 • Page 7 Fig.40 Fig.44 Fig.41 Fig.45 Fig.42 Fig.46 Fig.43 Fig.47...
 • Page 8 ENGLISH (Original instructions) WARNING Machines shall not be used by children. Children should be • supervised to ensure that they do not play with the machine. This machine is not intended for use by persons (including chil- • dren) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
 • Page 9 According to EN12729 (BA), the appliance can also be con- nected to the mains drinking water supply if a backflow preventer valve with drain facility is installed in the supply hose. SPECIFICATIONS Model: HW1200 HW1300 Max. feed volume 7.0 l/min 7.5 l/min Water flow rate 5.5 l/min...
 • Page 10: Fig.1

  Plug must match the outlet. Never modify Power supply the plug in any way. Do not use any adapter plug with grounded tools. Unmodified plug and The tool should be connected only to a power supply of matching outlet will reduce risk of the electric the same voltage as indicated on the nameplate, and shock.
 • Page 11: Fig.2

  This may cause the switch to malfunction. from the nozzle. Hold the trigger gun firmly to prevent accidental injuries. For the HW1200 ► Fig.1: 1. OFF position 2. ON position 16. Check for damaged or worn parts before use. Also make sure that the hose is properly con-...
 • Page 12: Fig.3

  Turn the nut on the high-pressure hose clockwise while screwing it onto the screw thread on NOTICE: Always use Makita's suction hose set. the inlet. NOTICE: Always keep 1.0 m (3.28 ft) or less in ►...
 • Page 13: Fig.4

  Connect the end of the high-pressure hose to the the figure. To disconnect, turn the nozzle in the reverse trigger gun. For the HW1200, connect the other end to direction while pressing it toward the trigger gun. the high pressure washer. For the HW1300, unreel the ►...
 • Page 14: Fig.24

  HW1300 ► Fig.29: 1. Trigger gun 2. High-pressure hose ► Fig.36 For the HW1200, also disconnect the high pressure CAUTION: Always store in an indoor location hose from the high pressure washer. where the temperature does not go below freez- ►...
 • Page 15: Spray Lance

  Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs.
 • Page 16: Fig.40

  Rotating wash brush ► Fig.40 Three brushes inside rotate slowly when ejecting the jet. Suitable for cleaning light dirt on a exterior wall, car body, bath tub, etc. Lance extension ► Fig.41 Pipes to extend the length of the trigger gun. Three different lengths are available by changing the number of the pipes to be used.
 • Page 17 BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) PERINGATAN Mesin tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Awasi anak-anak • untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan mesin ini. Mesin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang • (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, indra, atau mental terbatas atau orang yang tidak berpengalaman. Mesin ini telah dirancang untuk digunakan dengan agen •...
 • Page 18 Sesuai dengan EN12729 (BA), peralatan juga dapat disambungkan dengan suplai air minum utama jika katup penahan aliran belakang dengan fasilitas penguras dipasang di selang suplai. SPESIFIKASI Model: HW1200 HW1300 Volume umpan maksimal 7,0 l/menit 7,5 l/menit Laju air yang mengalir...
 • Page 19 tangan pengaman, helm pengaman dengan Tidak cocok untuk disambungkan dengan kaca, pelindung pendengaran, dll. sambungan listrik air minum. Jangan gunakan cincin penutup tekanan tinggi dalam jangkauan orang kecuali mereka Penggunaan menggunakan pakaian pelindung. Untuk mengurangi risiko cedera, pengawasan Mesin ini digunakan untuk membersihkan kotoran ketat sangat perlu ketika mesin sedang membandel menggunakan jet air.
 • Page 20 Hal ini dapat menyebabkan mencegah cedera tanpa disengaja. kerusakan pada sakelar. 16. Periksa apakah ada bagian yang rusak atau Untuk HW1200 aus sebelum digunakan. Selain itu, pastikan ► Gbr.1: 1. Posisi OFF (Mati) 2. Posisi ON (Nyala) selang terhubung dengan tepat dan tidak Putar sakelar daya searah jarum jam untuk ada kebocoran selama pengoperasian.
 • Page 21 Saat picu dilepaskan, katup terbuka dan air akan diedarkan ulang melalui tempat masuk pompa. Perakitan pegangan jinjing PERHATIAN: Jangan memodifikasi dengan Hanya untuk HW1200 saja atau menyetel pengaturan katup keamanan. Gabungkan pegangan bagian depan dan Gulungan selang belakang dengan menyetel lubang sekrup pada badan cincin penutup tekanan tinggi.
 • Page 22 Memasang pistol picu Menghubungkan/melepas nosel Hubungkan selang tekanan tinggi pada tempat masuk PERHATIAN: Selalu kunci picu saat pada pistol picu. Putar mur pada selang tekanan tinggi menghubungkan/melepaskan nosel. searah jarum jam saat menyekrupnya pada ulir sekrup pada tempat masuk. Masukkan ujung nosel dalam celah pada pistol picu dan ►...
 • Page 23 Anda, basuh ► Gbr.29: 1. Pistol picu 2. Selang tekanan tinggi dengan air bersih secepatnya dan cari pertolongan medis jika perlu. Untuk HW1200, lepaskan selang air tekanan tinggi dari cincin penutup tekanan tinggi. PEMBERITAHUAN: Hindari menggunakan ►...
 • Page 24 Sebelum meminta perbaikan, lakukan pemeriksaan mandiri terlebih dahulu. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dijelaskan dalam buku petunjuk ini, jangan coba membongkar mesin. Sebaliknya, hubungi Pusat Servis Resmi Makita, dan selalu gunakan suku cadang pengganti Makita untuk perbaikan. Keadaan Tidak Normal...
 • Page 25 Dianjurkan untuk menggunakan bersiku. Sangat tepat untuk membersihkan area yang aksesori atau perangkat tambahan ini dengan susah dicapai seperti bagian bawah mobil dan atap. mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat PERHATIAN: Jangan gunakan tombak tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada semprot bawah badan dengan ekstensi tombak.
 • Page 26 TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc) CẢNH BÁO Không được cho trẻ em sử dụng các máy này. Cần giám sát trẻ • em để đảm bảo rằng chúng sẽ không nghịch máy xịt rửa. Máy này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy •...
 • Page 27 được cài đặt trong ống dẫn nước. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu máy: HW1200 HW1300 Dung tích nước cấp vào tối đa 7,0 l/phút 7,5 l/phút Lưu lượng nước...
 • Page 28 Không bao giờ sử dụng máy xịt rửa cao áp Mục đích sử dụng ngoài trời trong khi trời mưa. Không bao giờ chạm vào phích cắm điện và/ Dụng cụ này được thiết kế để làm sạch các bụi bẩn hoặc ổ...
 • Page 29 Bạn cũng phải chắc chắn rằng các ống dẫn được nối đúng và không bị rò rỉ Đối với HW1200 trong quá trình vận hành. Vận hành máy khi ► Hình1: 1. Vị trí OFF (TẮT) 2. Vị trí ON (BẬT) máy đang có...
 • Page 30 Thiết bị này được trang bị một van an toàn để ngăn ngừa sự quá áp quá mức. Khi cò được nhả, van sẽ mở Chỉ đối với mẫu HW1200 ra và nước lại lưu thông qua đầu bơm. Nối nửa trước và sau của tay cầm bằng cách THẬN TRỌNG:...
 • Page 31 Nối đầu của ống dẫn cao áp vào súng phun. Đối vòi phun theo hướng ngược lại trong khi ấn vòi về phía với mẫu HW1200, nối đầu kia vào máy xịt rửa cao áp. súng phun. Đối với mẫu HW1300, tháo tất cả ống dẫn đến đoạn ►...
 • Page 32 độ không xuống thấp hơn nhiệt độ đông lạnh. Nếu Máy xịt rửa cao áp đóng Đối với HW1200, cũng tháo ống dẫn cao áp khỏi máy băng và gặp trục trặc, liên hệ trung tâm dịch vụ địa xịt rửa cao áp.
 • Page 33 được giải thích trong sách hướng dẫn sử dụng này, đừng cố tháo dỡ dụng cụ. Thay vào đó, hãy nhờ Trung tâm dịch vụ Makita được ủy quyền, luôn sử dụng bộ phận thay thế của Makita để sửa chữa.
 • Page 34 Bộ ống hút ► Hình39 Thay thế ống dẫn nước bằng bộ này để cấp nước từ thùng hay bể chứa. Quay bàn chải cọ rửa ► Hình40 Ba bàn chải bên trong xoay chậm trong khi phun tia nước. Thích hợp để làm sạch các bụi bẩn nhẹ trên tường ngoài, thân xe, bồn tắm, v.v...
 • Page 35 ภำษำไทย (ค� ำ แนะน� ำ เดิ ม ) ค� ำ เตื อ น ไม่ ค วรให้ เ ด็ ก ใช้ เ ครื ่ อ ง ควรดู แ ลเด็ ก อย่ า งใกล้ ช ิ ด เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก เล่ น เครื ่ อ งนี ้ •...
 • Page 36 การติ ด ตั ้ ง วาล์ ว ป้ อ งกั น การไหลย้ อ นกลั บ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ร ะบายน� ้ า ในท่ อ จ่ า ยน� ้ า ข้ อ มู ล จ� ำ เพำะ ร ุ ่ น : HW1200 HW1300 ปร ิ ม าณการป ้ อ นส ู ง ส ุ ด...
 • Page 37 2. อย่ ำ ใช้ เ ครื ่ อ งฉี ด น� ้ ำ แรงดั น สู ง ภำยในขอบเขตที ่ ม ี บ ุ ค คล จุ ด ประสงค์ ก ำรใช้ ง ำน อื ่ น อยู ่ นอกจำกบุ ค คลนั ้ น สวมใส่ ช ุ ด ป้ อ งกั น เครื...
 • Page 38 กำรใช้ ง ำนและดู แ ลเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ ำ 18. อย่ ำ ดึ ง สำยไฟและ/หรื อ สำยยำงเพื ่ อ เคลื ่ อ นย้ ำ ยตั ว เครื ่ อ งฉี ด น� ้ ำ แรงดั น สู ง เนื ่ อ งจำกจะท� ำ ให้ ส ำยไฟ สำย 1. อ่...
 • Page 39 ข ้ อ ส ั ง เกต: ใช้ ช ุ ด สำยสู บ น� ้ ำ ของ Makita เสมอ เหนี ่ ย วไกปื น เพื ่ อ ฉี ด น� ้ า น� ้ า จะพุ ่ ง ออกมาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งหาก...
 • Page 40 บั ง คั บ ในภู ม ิ ภ ำคของคุ ณ ส� ำ หรั บ HW1200 เท่ ำ นั ้ น 1. ประกอบครึ ่ ง หน้ า และครึ ่ ง หลั ง ของมื อ จั บ เข้ า ด้ ว ยกั น...
 • Page 41 1. ต่ อ ปลายด้ า นหนึ ่ ง ของสายยางแรงดั น สู ง เข้ า กั บ ปื น ฉี ด ส� า หรั บ HW1200ให้ ต ่ อ ปลายสายอี ก ด้ า นหนึ ่ ง เข้ า กั บ เครื ่ อ งฉี...
 • Page 42 ► ประสิ ท ธิ ภ าพที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ส� า หรั บ HW1200ให้ ถ อดสายยางแรงดั น สู ง ออกจากเครื ่ อ งฉี กำรเก็ บ รั ก ษำ ดน� ้ า แรงดั น สู ง...
 • Page 43 เครื ่ อ งมื อ แต่ ใ ห้ น � า ไปซ่ อ มที ่ ศ ู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก Makita และใช้ ช ิ ้ น ส่ ว นอะไหล่ ข อง Makita...
 • Page 44 ท่ อ ฉี ด พ่ น ที ่ ม ี ค วามยาวเป็ น พิ เ ศษซึ ่ ง มาพร้ อ มกั บ หั ว ฉี ด เข้ า อุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งเหล่ ำ นี ้ ก ั บ เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ...
 • Page 48 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885542B370 EN, ID, VI, TH www.makita.com 20161226...

This manual is also suitable for:

Hw1300