Download Print this page

Genel Bakýþ - Siemens MQ5N2 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlan-
mýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyon-
larýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde gerekli olan iþleme
miktar ve süreleri için kullanýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunu lütfen ileride lazým
olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birisine verirseniz, kullanma
kýlavuzunu da veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
N Karýþtýrýcý ucu/Diþli ara parça
Karýþtýrýcý ucu/Diþli ara parça cihaza
takýlmalý ve yerine oturmasý
saðlanmalýdýr.
O Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Ayarlanabilir hýz
(devir sayýsý ayarlamasý 3 vardýr)
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
P Devir sayýsý ayarlamasý H/Ó
Devir sayýsý kademesiz ayarlanabilir
(sadece 2a tuþu ile birlikte
kullanýlabilir).
— Ayar düðmesi Ó yönüne çevrilince,
devir sayýsý düþer.
— Ayar düðmesi H yönüne çevrilince,
devir sayýsý yükselir.
Q Çözme tuþlarý
Karýþtýrýcý ucunu/Diþli ara parçayý ana
cihazdan çýkarmak için, çözme
tuþlarýna ayný anda basýlmalýdýr.
R Karýþtýrma ayaðý
Plastikten (a) veya metaldendir (b)
(cihaz modeline baðlý).
S Diþli ara parçalý çýrpma teli
Çýrpma teli (a) diþli ara parçaya (b)
oturmalýdýr.
T Kapaklý karýþtýrma kabý
Karýþtýrma kabý (a) içinde çalýþýlmasý,
karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný
önler. Kapak (b) iþlenmiþ besinleri
muhafaza etmek için, karýþtýrma kabýnýn
üzerine kapatýlmalýdýr.
Bazý modellerde (modellere genel bakýþ
kýsmýna bakýnýz):
U Üst ara parçasý (b), kapaðý (c) ve
buz parçalama býçaðý (d) olan genel
doðrayýcý (a)
Doðrama iþlemi için, üst ara parça
üniversal doðrayýcý üzerine takýlmalý ve
duyulur þekilde yerine oturuncaya
kadar, saatin çalýþma yönünde
çevrilmelidir. Kapak, iþlenmiþ besinleri
muhafaza etmek için, genel
doðrayýcýnýn.
Eðer genel doðrayýcý cihazýn teslimat
kapsamýna dahil deðilse (modellere genel
bakýþ kýsmýna bakýnýz), yetkili servis üze-
rinden ýsmarlanabilir (sipariþ no. 48 0397;
buz parçalama býçaðý yoktur).
Genel doðrayýcý ile, kurutulmuþ meyve
doðramada veya ekmek üstüne sürmek
için ballý tereyaðý hazýrlanmasýnda cihazýn
tam gücünü ve performansýný kullanmýþ
olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koþullara
uyulmasý halinde).
V Duvar montaj seti
Çubuk mikseri (el blenderini) muhafaza
etmek için, duvar montaj seti 2 cývata
(ektedir) ile, uygun bir düz dik duvara
sabitlenmelidir.
NM Modellere genel bakýþ
íê
QV

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Mq5n3 seriesMq5n5 seriesMq5n6 series