Download Print this page

Güvenlik Bilgileri - Siemens MQ5N2 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

íê
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere
uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp
çalýþtýrýnýz.
Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli den-
gesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek bir
kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn kulla-
nýmý hususunda yeterli eðitim gördülerse,
kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda, iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, monte
etmeden önce, cihazýn kurulu olduðu
yerden ayrýldýðýnýzda veya herhangi bir
arýza durumunda, elektrik fiþini daima
prizden çýkarýnýz.
Elektrik kablosu keskin kenarlarýn ve sýcak
yüzeylerin hemen yakýnýnda olmamalýdýr.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazda yapýlacak
onarýmlar (örn. hasarlý elektrik kablosunun
deðiþtirilmesi), sadece yetkili servis
tarafýndan yapýlmalýdýr.
El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz
ve boþ çalýþtýrmayýnýz.
El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile
çalýþtýrýnýz.
Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr.
Sývýlar iþlenirken etrafa sýçrayabilir.
Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn
birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý
maddelerin içine sokmayýnýz.
Diþli ara parça kesinlikle suya veya sývýya
sokulmamalýdýr.
Keskin býçaktan/Dönen tahrik
sisteminden dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Kesinlikle çubuk mikserin
(el blenderi) karýþtýrma ucundaki/
üniversal doðrayýcýdaki býçaða
dokunmayýnýz, tutmayýnýz.
RM
Keskin býçaktan/Dönen tahrik
sisteminden dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Mikser býçaðýný/doðrama býçaðýný
kesinlikle çýplak elleriniz ile
temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi
için fýrça kullanýnýz.
Doðrama býçaðýný sadece plastik
tutamaðýndan tutunuz.
Kullanýlmasý
Dikkat!
Karýþtýrma ucu, diþli ara parça
ve üniversal doðrayýcýnýn üst ara
parçasý sadece cihaz çalýþmaz
durumdayken, yani dururken
takýlmalý ve çýkarýlmalýdýr.
Önemli not
Cihaz kullanma esnasýnda
kapanýyorsa, aþýrý yüklenme
sigortasý (korumasý) devreye girmiþ
demektir.
Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz.
Cihazýn 5 dakika soðumasýný
bekleyiniz.
Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
Karýþtýrma ayaðý
Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek
mamasý karýþtýrmak, piþmiþ meyve
ve sebze doðramak için kullanýlýr.
Çubuk mikser (el blenderi), patates püresi
hazýrlamak için uygun deðildir.
Resim 5
Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Besinleri karýþtýrma kabýna doldurunuz.
Ýstediðiniz devir sayýsýný ayarlayýnýz.
El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma þal-
teri) ancak karýþtýrma ucu karýþtýrýlacak
besinin içine sokulduktan sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Mq5n3 seriesMq5n5 seriesMq5n6 series