Download Print this page

Wskazówki Dotycz¹Ce Usuwania Zu¿Ytego Urz¹Dzenia - Siemens MQ5N2 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

éä
Nasadkê przekrêcić w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć
z rozdrabniacza uniwersalnego.
Nó¿ chwycić za uchwyt z tworzywa
sztucznego i wyj¹ć.
Wskazówki dotycz¹ce rozdrabniania w rozdrabniaczu uniwersalnym
Pietruszka zielona
Cebula
Potrawy dla niemowl¹t
Ser ¿ółty, œredniotwardy
(np. ementaler)
Ser ¿ółty, twardy
Suchy chleb
Miêso
Suszone owoce (
1
/
4
miodu)
2
/
4
Tylko dla modeli o mocy
750 Wat:
Masło miodowe
(150 g masła, 100 g miodu)
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym"
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go
prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego
sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
RU
Maksymalna
iloœć
1 pêczek
figi,
œliwki,
1
/
4
Rozdrabniacz uniwersalny i nó¿ rozdrabnia-
cza mo¿na myć w zmywarce do naczyñ.
Nasadkê wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹.
Przygotowanie
usun¹ć łodygi
100 g
poćwiartować
175 g
ugotować i pokroić w kostkê
200 g
schłodzić (w chłodziarce)
100 g
pokroić w kostkê 1 cm
150 g
pokroić na kawałki
200 g
pokroić w kostkê 1 cm
200 g
schłodzić (w chłodziarce)
250 g
masła (z chłodziarki)
miodu ( z chłodziarki)
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje
otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie
handlowym, w którym dokonano zakupu
urz¹dzenia. W celu skorzystania z usług
gwarancyjnych konieczne jest przedło¿enie
dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji
regulowane s¹ odpowiednimi przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku
„W sprawie szczególnych warunków zawierania
i wykonywania umów rzeczy ruchomych
z udziałem konsumentów".
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
Czas
(w sekundach)
10–20
5–10
10–20
10
20–30
15–20
15–25
5
5

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Mq5n3 seriesMq5n5 seriesMq5n6 series