Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(slovakian) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Používateľská príručka
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Používateľská príručka ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Príloha C „Vyhlásenia“ na stránke 169 Príručka o bezpečnosti a zárukách a vyhlásenie Regulatory Notice sa nachádzajú na webovej lokalite. Ak si ich chcete pozrieť, prejdite na lokalitu http://www.lenovo.com/support a kliknite na položku User Guides & Manuals (Používateľské príručky a návody).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Používanie čítačky pamäťových kariet ..Lenovo Solution Center ..Kapitola 3. Vy a váš počítač ..51 Lenovo ThinkVantage Tools .

 • Page 4

  Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Inštalácia systému Windows XP ..Lenovo....Inštalácia ovládačov zariadení ..

 • Page 5

  Príloha A. Regulačné informácie. . Informácie o servise produktu od spoločnosti Lenovo pre Taiwan ... Informácie o bezdrôtovej komunikácii..Ďalšie regulačné informácie ..

 • Page 6

  Používateľská príručka...

 • Page 7: Prečítajte Si Ako Prvé

  • Komunikačné káble a káble napájacieho adaptéra, myši, klávesnice, tlačiarne alebo iného elektronického zariadenia veďte tak, aby sa po nich nešliapalo, neprekračovali sa, neboli pritlačené počítačom ani inými predmetmi a neboli vystavené žiadnemu zaobchádzaniu, ktoré by mohlo narušiť fungovanie počítača. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Dôležité Bezpečnostné Informácie

  Tieto informácie vám môžu pomôcť bezpečne používať prenosný počítač. Dodržiavajte všetky pokyny na používanie počítača. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú podmienky kúpnej zmluvy ani ® obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo . Ďalšie informácie nájdete v časti „Záručné informácie“ v Príručke o bezpečnosti a zárukách dodanej s počítačom.

 • Page 9: Stavy, Ktoré Vyžadujú Okamžitý Zásah

  • Produkt nefunguje normálne, keď postupujete podľa prevádzkových pokynov. Poznámka: Ak spozorujete niektorý z týchto problémov s produktom, ktorý nie je výrobkom spoločnosti Lenovo (napr. predlžovací kábel), prestaňte tento produkt používať dovtedy, kým vám jeho výrobca neposkytne ďalšie pokyny alebo kým nezískate vhodnú náhradu.

 • Page 10

  Dielce, ktorých výmenu je oprávnený vykonať zákazník, sa nazývajú dielce vymeniteľné zákazníkom alebo dielce CRU. Spoločnosť Lenovo poskytuje dokumentáciu s pokynmi na inštaláciu týchto dielcov, ak je vhodné, aby si tieto dielce vymieňali sami zákazníci. Pri výmene alebo inštalácii dielcov musíte postupovať...

 • Page 11

  Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému zaťaženiu. Ak používate predlžovacie káble s viacerými zásuvkami, zaťaženie by nemalo prekročiť vstupnú hodnotu pre tento kábel. Ďalšie informácie o zaťažiteľnosti, napäťových požiadavkách a vstupnom výkone vám poskytne elektrikár. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Zástrčky a zásuvky NEBEZPEČENSTVO Ak je zásuvka, ktorú chcete použiť na zapojenie počítača do elektrickej siete, poškodená alebo skorodovaná, dajte ju vymeniť kvalifikovaným elektrikárom. Neohýbajte ani neupravujte zástrčku. Ak je zástrčka poškodená, získajte od výrobcu jej náhradu. Nezdieľajte elektrickú zásuvku s inými domácimi ani komerčnými zariadeniami, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie.

 • Page 13

  Mnohé prenosné produkty, ako napríklad prenosné osobné počítače, používajú aj nabíjateľnú batériu, ktorá zabezpečuje napájanie systému v prenosnom režime. Kompatibilita batérií dodaných spoločnosťou Lenovo pre použitie s vaším počítačom bola overená. Tieto batérie vymieňajte len za schválené batérie od spoločnosti Lenovo.

 • Page 14

  Poznámka o okrúhlej batérii NEBEZPEČENSTVO Pri nesprávnom spôsobe výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak vymieňate okrúhlu lítiovú batériu, nahraďte ju iba rovnakým alebo ekvivalentným typom batérie, ktorý je odporúčaný výrobcom. Batéria obsahuje lítium a môže explodovať, ak sa správne nepoužíva, ak sa s ňou správne nezaobchádza, alebo ak sa správne nezlikviduje. Batériu v žiadnom prípade: •...

 • Page 15

  častejšie čistenie počítača. • Nezakrývajte ani inak neblokujte ventilačné otvory. • Počítač nepoužívajte umiestnený v žiadnom nábytku, pretože by to mohlo zvýšiť riziko prehriatia. • Teplota vzduchu prúdiaceho do počítača by nemala presahovať 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu NEBEZPEČENSTVO Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný. Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom: • Nepoužívajte počítač počas búrky s bleskami. • Nepripájajte ani neodpájajte žiadne káble a nevykonávajte inštaláciu, údržbu ani rekonfiguráciu tohto produktu počas búrky.

 • Page 17

  Wide Band 75 mV. Používanie slúchadiel, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-2, môže byť nebezpečné kvôli nadmerným úrovniam akustického tlaku. Ak bol počítač Lenovo dodaný so slúchadlami ako súčasťou balenia, kombinácia slúchadiel a počítača vyhovuje špecifikáciám normy EN 50332-1. Ak chcete použiť iné slúchadlá, skontrolujte, či vyhovujú norme EN 50332-1 (hraničné...

 • Page 18

  Používateľská príručka...

 • Page 19: Kapitola 1. Prehľad Produktu

  Táto časť obsahuje nasledujúce témy: • „Pohľad spredu“ na stránke 2 • „Pohľad z pravej strany“ na stránke 4 • „Pohľad z ľavej strany“ na stránke 6 • „Pohľad zospodu“ na stránke 7 • „Indikátory stavu“ na stránke 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Pohľad Spredu

  Pohľad spredu Obrázok 1. Pohľad spredu na model ThinkPad X130e Antény bezdrôtového pripojenia UltraConnect™ (ľavé) Integrovaná kamera Antény bezdrôtového pripojenia UltraConnect (pravé) Vypínač napájania Indikátor stavu napájania Indikátor stavu systému Anténa funkcie Bluetooth Vstavaný stereofónny reproduktor (pravý) ® Tlačidlá zariadenia TrackPoint Dotykový...

 • Page 21

  Vypínač napájania možno pomocou programu Power Manager naprogramovať aj tak, aby vypínal počítač alebo ho prepínal do režimu spánku (pohotovostného režimu) alebo do režimu hibernácie. Indikátor stavu napájania Počítač obsahuje indikátor stavu napájania. Podrobnosti nájdete v časti „Indikátor stavu napájania“ na stránke 10.

 • Page 22: Pohľad Z Pravej Strany

  Pohľad z pravej strany Obrázok 2. Pohľad z pravej strany na model ThinkPad X130e Slot čítačky pamäťových kariet Konektor Always On USB Konektor USB Konektor napájania Bezpečnostný otvor Slot čítačky pamäťových kariet V závislosti od modelu môže byť počítač vybavený slotom čítačky pamäťových kariet. Čítačka pamäťových kariet podporuje nasledujúce štyri typy kariet:...

 • Page 23

  Konektor Always On USB umožňuje pri predvolenom nastavení nabíjanie niektorých zariadení, ako je ® ® ® napríklad prehrávač iPod a inteligentný telefón iPhone alebo BlackBerry , ich pripojením ku konektoru, a to aj v prípade, ak sa počítač nachádza v režime spánku (pohotovostnom režime). Ak však chcete tieto zariadenia nabíjať, keď...

 • Page 24: Pohľad Z ľavej Strany

  Pohľad z ľavej strany Obrázok 3. Pohľad z ľavej strany na model ThinkPad X130e Konektor pre monitor Vetracie štrbiny ventilátora (pravé) Konektor HDMI Konektor USB Ethernetový konektor Kombinovaný zvukový konektor Konektor pre monitor Konektor pre monitor slúži na pripojenie externého monitora alebo projektora k počítaču.

 • Page 25: Pohľad Zospodu

  • Kombinovaný zvukový konektor nepodporuje bežný mikrofón. Ďalšie informácie o zvukových zariadeniach podporovaných kombinovaným zvukovým konektorom nájdete v časti „Používanie zvukových funkcií“ na stránke 47. Pohľad zospodu Obrázok 4. Pohľad zospodu na model ThinkPad X130e Batéria Slot karty siete SIM Pamäťový slot...

 • Page 26: Indikátory Stavu

  Na úpravu nastavení napájania podľa vlastných požiadaviek môžete použiť program Power Manager. Podrobnosti nájdete v časti „Power Manager“ na stránke 18. Slot karty SIM Ak je počítač vybavený funkciou pripojenia k bezdrôtovej sieti WAN (Wide Area Network), na pripojenie k bezdrôtovej sieti WAN môže vyžadovať...

 • Page 27

  Indikátory stavu systému Osvetlený bod v logu ThinkPad na vonkajšej strane krytu počítača a na opierke dlaní funguje ako indikátor stavu systému. Znázorňuje, či sa počítač nachádza v režime spánku (pohotovostnom režime), režime dlhodobého spánku alebo normálnom režime. Význam indikátora je nasledujúci: •...

 • Page 28: Umiestnenie Dôležitých Informácií O Produkte

  Indikátor stavu napájania Počítač je vybavený indikátorom znázorňujúcim stav napájania z napájacieho adaptéra. Význam indikátora je nasledujúci: • Zelená: Napájací adaptér je pripojený. Ak je v počítači nainštalovaná batéria, tento indikátor je zelený, keď sa batéria nabíja. • Nesvieti: Napájací adaptér nie je pripojený. Umiestnenie dôležitých informácií...

 • Page 29: Štítok S Typom A Modelom Počítača

  Štítok s typom a modelom počítača Štítok s typom a modelom počítača identifikuje počítač. Keď požiadate spoločnosť Lenovo o pomoc, informácie o type a modeli počítača umožnia pracovníkom technickej podpory identifikovať počítač a poskytnúť rýchlejší servis. Informácie o type a modeli počítača sú uvedené na štítku, ktorý je znázornený nižšie: Štítok s identifikáciou FCC a číslom certifikácie IC...

 • Page 30: Štítok Certifikátu Pravosti

  Ak vo vašom počítači nie je nainštalovaná žiadna integrovaná karta bezdrôtového pripojenia PCI Express Mini Card, môžete ju nainštalovať. Pokyny na inštaláciu nájdete v časti „Inštalácia a výmena karty PCI Express Mini Card na bezdrôtové pripojenie k sieti LAN/WiMAX“ na stránke 85 alebo v časti „Inštalácia a výmena karty PCI Express Mini Card na pripojenie k bezdrôtovej sieti WAN“...

 • Page 31: Špecifikácie

  Pamäť • Modul DDR3 SDRAM (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory) Ukladacie zariadenie • 2,5-palcová jednotka pevného disku s výškou 7 mm • 2,5-palcová jednotka SSD (Solid State Drive) s výškou 7 mm Obrazovka Farebná obrazovka používa technológiu TFT. •...

 • Page 32: Prevádzkové Prostredie

  • Šírka: 293,4 mm (11,6 palca) • Hĺbka: 216 mm (8,5 palca) • Výška: 32,8 mm (1,3 palca) Tepelný výkon • Maximálne 65 W (222 Btu/h) Zdroj napájania (napájací adaptér) • Sínusový vstup, 50 až 60 Hz • Vstupné napätie napájacieho adaptéra: 100 – 240 V (striedavý prúd), 50 – 60 Hz Batéria •...

 • Page 33: Technológie A Softvér Thinkvantage

  • Aplikácie môžete získať z programu Lenovo ThinkVantage Tools. Kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. V závislosti od aplikácie, ku ktorej chcete získať prístup, dvakrát kliknite na zodpovedajúcu ikonu. Poznámka: Ak je ikona aplikácie v navigačnom okne aplikácie Lenovo ThinkVantage Tools neaktívna, znamená...

 • Page 34

  časť a potom kliknite na príslušný zelený text. Poznámka: Ak sa v ovládacom paneli nenachádza potrebná aplikácia, otvorte navigačné okno aplikácie Lenovo ThinkVantage Tools a dvojitým kliknutím na neaktívnu ikonu nainštalujte potrebnú aplikáciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení inštalácie bude ikona aplikácie aktívna a aplikácia sa objaví...

 • Page 35: Access Connections

  Podrobné informácie nájdete v časti „Diagnostika problémov“ na stránke 131. Ak chcete v systéme Windows 7 spustiť program Lenovo Solution Center, pozrite si časť „Získanie prístupu k aplikáciám v systéme Windows 7“ na stránke 15. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools vám pomáha pracovať...

 • Page 36: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  • Power Manager • Rescue and Recovery • System Update Program Lenovo ThinkVantage Tools spustíte kliknutím na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Poznámka: Program Lenovo ThinkVantage Tools je k dispozícii len pri modeloch s predinštalovaným operačným systémom Windows 7. Ak vo vašom modeli so systémom Windows 7 nie je tento program predinštalovaný, môžete ho prevziať...

 • Page 37: Product Recovery

  (aplikácií ThinkVantage, ovládačov zariadení, aktualizácií firmvéru UEFI a ďalších aplikácií tretích strán). Ďalším softvérom, ktorý by ste mali udržiavať v aktualizovanom stave, sú programy od spoločnosti Lenovo, ako je napríklad program Rescue and Recovery. ThinkVantage GPS Ak karta PCI Express Mini Card nainštalovaná...

 • Page 38: Thinkvantage Productivity Center

  Program ThinkVantage Productivity Center poskytuje integrované používateľské rozhranie, ktoré vám pomôže pri nastavovaní, pochopení a zlepšovaní používania vášho počítača. Umožňuje získať prístup k ostatným technológiám ThinkVantage, zobraziť správy od spoločnosti Lenovo a vykonávať najčastejšie používané úlohy, akými sú napríklad konfigurovanie počítača, konfigurovanie bezdrôtovej siete a správa a údržba počítača.

 • Page 39: Kapitola 2. Používanie Počítača

  „Používanie čítačky pamäťových kariet“ na stránke 50 Registrácia počítača Pri registrácii počítača sa informácie uložia do databázy, čo umožní spoločnosti Lenovo kontaktovať vás v prípade stiahnutia produktu z trhu alebo iných vážnych problémov. V niektorých oblastiach sú tiež dostupné rozšírené výhody a služby registrovaným používateľom.

 • Page 40

  61. Pripojenie na inom mieste je náročné? • Ak chcete odstrániť problém s bezdrôtovou sieťou, navštívte stránku http://www.lenovo.com/support/faq. • Využite výhody sieťových funkcií pomocou programu Access Connections. • Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní bezdrôtových funkcií počítača, pozrite si časť „Bezdrôtové...

 • Page 41: Špeciálne Klávesy A Tlačidlá

  Špeciálne klávesy a tlačidlá Počítač obsahuje niekoľko špeciálnych klávesov a tlačidiel. Kombinácie funkčných klávesov Nastavením funkčných klávesov môžete okamžite zmeniť funkcie prevádzky počítača. Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte a podržte kláves Fn a potom stlačte jeden z funkčných klávesov Tlačidlá...

 • Page 42

  Umožňuje zapnúť alebo vypnúť vstavané funkcie bezdrôtového pripojenia. Po stlačení kombinácie klávesov Fn + F5 sa zobrazí zoznam funkcií bezdrôtového pripojenia. Môžete rýchlo zmeniť stav zapnutia jednotlivých funkcií v zozname. Poznámka: Ak chcete pomocou kombinácie klávesov Fn + F5 zapínať alebo vypínať funkcie bezdrôtového pripojenia, v počítači musia byť...

 • Page 43

  - Obrazovka počítača Poznámky: - Táto funkcia nie je podporovaná, ak sa na pracovnej ploche na obrazovke počítača a externom monitore zobrazuje odlišný obraz (funkcia rozšírenia pracovnej plochy). - Táto funkcia nefunguje počas prehrávania filmov DVD alebo videoklipov. Ak chcete zapnúť túto funkciu, spustite nástroj Presentation Director a zmeňte príslušné nastavenia. Kliknite na položky Štart ➙...

 • Page 44: Kláves S Logom Windows A Aplikačný Kláves

  Kláves s logom Windows a aplikačný kláves Kláves s logom Windows Stlačením klávesu zobrazíte alebo skryjete ponuku Štart systému Windows. Ak súčasne stlačíte tento kláves a iný kláves, zobrazí sa okno Vlastnosti systému alebo okno Počítač (v systéme Windows XP sa zobrazí okno Tento počítač). Podrobné informácie nájdete v systéme pomoci operačného systému Windows.

 • Page 45: Používanie Ukazovacieho Zariadenia Trackpoint

  • Nastaviť dotykový panel ako hlavné ukazovacie zariadenie a zariadenie TrackPoint iba pre rozšírené funkcie. Toto nastavenie umožňuje používať všetky základné aj rozšírené funkcie dotykového panela, zatiaľ čo používanie zariadenia TrackPoint je obmedzené na funkcie posúvania a lupy. • Nastaviť zariadenie TrackPoint ako hlavné ukazovacia zariadenie a vypnúť dotykový panel. •...

 • Page 46

  Poznámka: Ukazovateľ môže vybáčať. Nie je to porucha. Zariadenie TrackPoint prestaňte na niekoľko sekúnd používať a ukazovateľ sa prestane pohybovať. 2. Ak chcete vybrať a presunúť položky, jedným z palcov stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na klikanie a pohnite ukazovacou páčkou zariadenia TrackPoint. Prispôsobenie zariadenia TrackPoint Ukazovacie zariadenie TrackPoint a jeho tlačidlá...

 • Page 47: Používanie Dotykového Panela

  Používanie dotykového panela Dotykový panel sa nachádza pod tlačidlami zariadenia TrackPoint pod klávesnicou. Ak chcete presunúť ukazovateľ na obrazovke, posúvajte koniec prsta po paneli v smere, v ktorom chcete presunúť ukazovateľ. Používanie dotykového panela s viacdotykovým ovládaním Dotykový panel počítača podporuje viacdotykové ovládanie, pomocou ktorého môžete obraz na obrazovke pri prehľadávaní...

 • Page 48: Pridanie Ikony Zariadenia Ultranav Do Oblasti Oznámení

  1. Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel ➙ Hardvér a zvuk ➙ Myš. 2. Kliknite na kartu UltraNav. 3. Ak chcete vypnúť zariadenie TrackPoint, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť zariadenie TrackPoint. Ak chcete vypnúť dotykový panel, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť dotykový panel. 4.

 • Page 49: Kontrola Stavu Batérie

  S batériami počítačov ThinkPad budete môcť dlhšie pracovať bez toho, aby ste boli pripútaní k elektrickej zásuvke. Kontrola stavu batérie Ukazovateľ Power Manager Battery Gauge v oblasti oznámení zobrazuje zostávajúce percento energie batérie. Rýchlosť, akou spotrebúvate energiu batérie, určuje dĺžku času, počas ktorého môžete používať batériu počítača medzi nabitiami.

 • Page 50: Maximalizácia životnosti Batérie

  Ak je k dispozícii elektrická zásuvka, zapojte do nej napájací adaptér a potom zapojte jeho konektor do počítača. Batéria sa úplne nabije za tri až šesť hodín. Závisí to od veľkosti batérie a fyzického prostredia. Poznámka: Počítač nezačne batériu nabíjať, ak je jej zostávajúca energia vyššia ako 95 %, aby sa predĺžila životnosť...

 • Page 51: Manipulácia S Batériou

  Batériu sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať. Mohlo by to mať za následok explóziu batérie alebo vytečenie tekutiny z batérie. Záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré boli rozoberané alebo upravované, ani na batérie, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Lenovo. Kapitola 2. Používanie počítača...

 • Page 52: Pripojenie K Sieti

  Batéria je spotrebný tovar. Ak sa batéria začne príliš rýchlo vybíjať, vymeňte ju za novú batériu typu odporúčaného spoločnosťou Lenovo. Ďalšie informácie o výmene batérie vám poskytne Centrum podpory zákazníkov. NEBEZPEČENSTVO Batériu nenechajte spadnúť, nestláčajte, neprepichujte ani nevystavujte veľkým silám. Nesprávne používanie batérie môže viesť...

 • Page 53: Ethernetové Pripojenia

  Poznámka: Niektoré modely sa dodávajú so vstavanou kartou bezdrôtovej siete WAN, ktorá umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenia cez vzdialené verejné alebo súkromné siete. Access Connections je pomocný program pre pripojenia určený na vytváranie a správu profilov miest. V každom profile miesta sú uložené všetky sieťové a internetové konfiguračné nastavenia potrebné na pripojenie k sieťovej infraštruktúre z konkrétneho miesta, napríklad z domu alebo kancelárie.

 • Page 54

  Vytváranie pripojení k bezdrôtovej sieti LAN Počítač sa dodáva so vstavanou bezdrôtovou sieťovou kartou a konfiguračným programom, pomocou ktorého môžete vytvoriť bezdrôtové pripojenia a monitorovať ich stav, aby ste mohli ostať pripojení k sieti, či už ste v kancelárii, v zasadačke alebo doma, bez potreby drôtového pripojenia. Upozornenie: •...

 • Page 55

  Ak chcete používať funkciu bezdrôtovej siete WAN, spustite program Access Connections. Poznámka: V Číne program Access Connections nepodporuje pripojenie k bezdrôtovej sieti WAN. Pre systém Windows 7: Ak chcete spustiť sprievodcu Access Connections, pozrite si časť „Získanie prístupu k aplikáciám v systéme Windows 7“ na stránke 15 a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pre systém Windows XP: Ak chcete spustiť...

 • Page 56

  ALEBO 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu My Bluetooth Places na pracovnej ploche alebo na ikonu Bluetooth na paneli úloh. 2. Vyberte položku Start Using Bluetooth. Otvorí sa okno Start Using Bluetooth a automaticky sa nainštalujú niektoré ovládače virtuálnych zariadení. 3.

 • Page 57

  • Telefonické pripojenie • Sieťový prístup • Sériový port Bluetooth • Vytváranie obrázkov pomocou funkcie Bluetooth • Handsfree • Profil AV 4. Kliknite na požadovanú službu. Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačením klávesu F1 otvorte Pomocníka online pre funkciu Bluetooth. Konfigurácia funkcie Bluetooth Ak chcete používať...

 • Page 58

  2. Kliknite na položky Štart ➙ Spustiť. 3. Zadajte cestu C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (alebo zadajte úplnú cestu súboru setup.exe, ktorý ste prevzali z lokality http://www.lenovo.com/support), a potom kliknite na tlačidlo OK. 4. Kliknite na tlačidlo Next. 5. Vyberte položku I accept the terms in the license agreement a potom kliknite na tlačidlo Next.

 • Page 59

  11. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Poznámka: Ak používate funkciu bezdrôtového pripojenia (štandard 802.11) počítača súčasne s pripojením Bluetooth, môže sa znížiť rýchlosť prenosu údajov aj výkon funkcie bezdrôtového pripojenia. Používanie funkcie WiMAX Niektoré prenosné počítače ThinkPad sa dodávajú so vstavanou kartou bezdrôtovej siete LAN, ktorá obsahuje technológiu WiMAX.

 • Page 60

  Poznámka: Ďalšie informácie o ukazovateli programu Access Connections nájdete v systéme pomoci programu Access Connections. Ikona programu Access Connections a ikona stavu bezdrôtového pripojenia Ikona programu Access Connections zobrazuje všeobecný stav pripojenia. Ikona stavu bezdrôtového pripojenia zobrazuje intenzitu signálu a stav bezdrôtového pripojenia. Podrobnejšie informácie o intenzite signálu a stave bezdrôtového pripojenia môžete zobraziť...

 • Page 61: Používanie Projektora Alebo Externého Monitora

  Funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť aj vykonaním nasledujúcich krokov. Ak chcete zapnúť funkciu bezdrôtového pripojenia, postupujte takto: 1. Kliknite na ikonu stavu bezdrôtového pripojenia Access Connections v oblasti oznámení. 2. Kliknite na položku Power On Wireless Radio. Ak chcete vypnúť funkciu bezdrôtového pripojenia, postupujte takto: •...

 • Page 62

  Na obrazovke počítača alebo externom monitore môžete nastaviť ľubovoľné rozlíšenie. Ak používate obe zobrazovacie zariadenia naraz, rozlíšenie oboch zariadení je rovnaké. Ak nastavíte vyššie rozlíšenie na obrazovke počítača, bude sa zobrazovať len časť obrazovky. Ostatné časti obrazu možno zobraziť posunutím obrazu pomocou ukazovacieho zariadenia TrackPoint alebo iného ukazovacieho zariadenia.

 • Page 63

  4. Nastavte Rozlíšenie. 5. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia. 6. Kliknite na kartu Monitor. V okne s informáciami o monitore skontrolujte, či je typ monitora správny. Ak áno, kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno. V opačnom prípade postupujte nasledovne. 7. Ak sú zobrazené viac ako dva typy monitorov, vyberte položku Všeobecný monitor PnP alebo Všeobecný...

 • Page 64: Nastavenie Prezentácie

  Poznámky k pripojeniu externého monitora • Pri inštalácii operačného systému musíte nainštalovať ovládač zobrazenia pre monitor dodaný s počítačom a súbor INF monitora dodaný s externým monitorom. • Ak nastavíte vyššie rozlíšenie ako rozlíšenie, ktoré používate na paneli, a použijete panel, ktorý dané rozlíšenie nepodporuje, využite funkciu virtuálnej obrazovky, ktorá...

 • Page 65: Používanie Zvukových Funkcií

  Používanie zvukových funkcií Počítač je vybavený nasledujúcimi zariadeniami: • Kombinovaný zvukový konektor s priemerom 3,5 mm • Vstavané stereofónne reproduktory • Vstavaný analógový mikrofón Počítač obsahuje aj zvukový čip, ktorý umožňuje používať rôzne multimediálne zvukové funkcie: ® • Čip je kompatibilný s technológiou Intel High Definition Audio.

 • Page 66: Používanie Integrovanej Kamery

  Konfigurácia nahrávania zvuku Ak chcete mikrofón nakonfigurovať na optimalizované nahrávanie zvuku, postupujte takto: Pre systém Windows 7: Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel ➙ Hardvér a zvuk ➙ SmartAudio. Pre systém Windows XP: Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel ➙ Zvuky, reč a zvukové zariadenia ➙...

 • Page 67

  Poznámka: Pri každej kombinácii klávesu Fn a funkčného klávesu najprv stlačte kláves Fn a potom, zatiaľ čo držíte stlačený kláves Fn, stlačte požadovaný funkčný kláves. 2. Vyberte položku Extended Desktop. 3. Zmenou nastavenia určite primárnu obrazovku. ® Ak počítač obsahuje grafický adaptér AMD , druhú...

 • Page 68: Používanie čítačky Pamäťových Kariet

  Ak chcete zmeniť rozlíšenie jednotlivých monitorov, postupujte takto: 1. Kliknite na ikonu Monitor-1 (pre primárnu obrazovku, čiže obrazovku počítača). 2. Vyberte kvalitu farieb a rozlíšenie obrazovky primárnej obrazovky. 3. Kliknite na ikonu Monitor-2 (pre sekundárnu obrazovku, čiže externú obrazovku). 4. Vyberte kvalitu farieb a rozlíšenie obrazovky sekundárnej obrazovky. 5.

 • Page 69: Kapitola 3. Vy A Váš Počítač

  Ak budete pamätať na tieto rady, môžete dosiahnuť väčší výkon a pohodlie. Spoločnosť Lenovo sa angažuje v poskytovaní najnovších informácií a technológií zákazníkom s telesným postihnutím. Prečítajte si naše informácie o zjednodušení ovládania, ktoré popisujú naše snahy v tejto oblasti.

 • Page 70: Prispôsobenie Počítača Vašim Potrebám

  špeciálnu pozornosť aktívnemu sedeniu a využívaniu pracovných prestávok. K dispozícii je množstvo riešení pre produkty ThinkPad, ktoré vám môžu pomôcť upraviť a rozšíriť počítač podľa vašich potrieb. Niektoré z týchto riešení nájdete na tejto webovej lokalite: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Pozrite si externé produkty, ktoré môžu poskytovať prispôsobiteľnosť a funkcie, o ktoré môžete mať záujem.

 • Page 71: Informácie O Zjednodušení Ovládania

  Informácie o zjednodušení ovládania Spoločnosť Lenovo sa angažuje v sprístupňovaní informácií a technológií osobám s telesným postihnutím. V dôsledku toho umožnia nasledujúce informácie používateľom s postihnutím sluchu, zraku alebo motoriky používať počítač čo najefektívnejšie. Pomocné technológie umožňujú používateľom prístup k informáciám najvhodnejším spôsobom. Operačný...

 • Page 72: Tipy Týkajúce Sa Cestovania

  • Tipy týkajúce sa cestovania • Cestovné príslušenstvo Tipy týkajúce sa cestovania Prečítajte si nasledujúce tipy týkajúce sa cestovania, ktoré vám umožnia cestovať s počítačom efektívne a s väčšou istotou. 1. Hoci prechod počítača cez röntgenové zariadenia pri bezpečnostnej kontrole na letisku je bezpečný, je dôležité...

 • Page 73: Kapitola 4. Bezpečnosť

  Poznámka: Za vyhodnotenie, výber a implementáciu uzamykacích zariadení a funkcií zabezpečenia ste zodpovední vy. Spoločnosť Lenovo nekomentuje, neposudzuje ani neposkytuje záruky v súvislosti s funkciou, kvalitou alebo výkonom uzamykacích zariadení a funkcií zabezpečenia. Používanie hesiel Pomocou hesiel môžete zabrániť...

 • Page 74: Heslá A Režim Spánku (pohotovostný Režim)

  Heslá a režim spánku (pohotovostný režim) Ak ste nastavili heslá a prepnete počítač do režimu spánku (pohotovostného režimu), postup na obnovenie činnosti je nasledovný: • Po obnovení činnosti sa nezobrazí výzva na zadanie hesla. • Ak je pre niektorú jednotku pevného disku alebo jednotku SSD nastavené heslo, daná jednotka sa po obnovení...

 • Page 75: Heslá Pevných Diskov

  Poznámka: Heslá pri zapnutí si môžete poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak ho zabudnete, budete musieť vziať počítač k predajcovi alebo obchodenému zástupcovi spoločnosti Lenovo a požiadať ho o zrušenie hesla. 11. Stlačením klávesu F10 zatvorte okno Setup Notice.

 • Page 76

  Upozornenie: Heslá si môžete poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak zabudnete iba heslo používateľa alebo heslo používateľa aj hlavné heslo, spoločnosť Lenovo ich nebude môcť resetovať ani obnoviť údaje z jednotky pevného disku. Počítač budete musieť vziať k predajcovi alebo obchodenému zástupcovi spoločnosti Lenovo a požiadať...

 • Page 77: Heslo Správcu

  poľa Confirm New Password. Stlačte kláves Enter. Zobrazí sa okno Setup Notice. Stlačením klávesu F10 zatvorte okno Setup Notice. Heslo používateľa pevného disku sa zmení. • Ak chcete odstrániť heslo pevného disku, zadajte aktuálne heslo do poľa Enter Current Password. Polia Enter New Password a Confirm New Password ponechajte prázdne a stlačte kláves Enter.

 • Page 78

  11. Potvrďte heslo do pamäte a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa okno Setup Notice. Upozornenie: Heslo si môžete poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak zabudnete heslo správcu, spoločnosť Lenovo ho nemôže resetovať. Počítač budete musieť vziať k predajcovi alebo obchodenému zástupcovi spoločnosti Lenovo a požiadať ho o výmenu systémovej dosky. Bude od vás vyžadovaný...

 • Page 79: Zabezpečenie Pevného Disku

  2. Zadajte nové heslo správcu do poľa Enter New Password a zadané heslo overte jeho opätovným zadaním do poľa Confirm New Password. 3. Ak chcete zmeniť heslo správcu, postupujte podľa krokov 11 a 12 v časti „Nastavenie hesla správcu“ na stránke 60.

 • Page 80: Používanie Brán Firewall

  Antivírusový program je navrhnutý tak, aby pomáhal zisťovať a odstraňovať vírusy. Spoločnosť Lenovo poskytuje plnú verziu antivírusového softvéru vo vašom počítači na 30 dní zadarmo. Po 30 dňoch musíte obnoviť licenciu, aby ste mohli naďalej dostávať aktualizácie antivírusového softvéru.

 • Page 81

  Ďalšie informácie o používaní antivírusového softvéru nájdete v systéme pomoci vášho antivírusového softvéru. Kapitola 4. Bezpečnosť...

 • Page 82

  Používateľská príručka...

 • Page 83: Kapitola 5. Prehľad Obnovy

  Kapitola 5. Prehľad obnovy Táto kapitola poskytuje informácie o riešeniach obnovy od spoločnosti Lenovo. Poznámka: Ku konektoru USB môžete pripojiť jednotku CD alebo DVD s konektorom USB. Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy: • „Vytvorenie a používanie média obnovy“ na stránke 65 •...

 • Page 84: Vytvorenie Média Obnovy

  „vytvorenie diskov obnovy produktu“. • Ak chcete vytvoriť médium obnovy v operačnom systéme Windows 7, kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Disky na obnovenie výrobného stav. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Page 85: Vykonávanie Operácií Zálohovania A Obnovy

  • Ak chcete vykonať operáciu zálohovania pomocou programu Rescue and Recovery v operačnom systéme Windows 7, postupujte takto: 1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené zálohovanie a obnova. Otvorí sa program Rescue and Recovery.

 • Page 86: Vykonanie Operácie Obnovy

  • Ak chcete vykonať operáciu obnovy pomocou programu Rescue and Recovery v operačnom systéme Windows 7, postupujte takto: 1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené zálohovanie a obnova. Otvorí sa program Rescue and Recovery.

 • Page 87: Vytvorenie A Používanie Záchranného Média

  • Ak chcete vytvoriť záchranné médium v operačnom systéme Windows 7, postupujte takto: 1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené zálohovanie a obnova. Otvorí sa program Rescue and Recovery.

 • Page 88: Používanie Záchranného Média

  5. Kliknite na tlačidlo OK a podľa pokynov na obrazovke vytvorte záchranné médium. • Ak chcete vytvoriť záchranné médium v operačnom systéme Windows XP, postupujte takto: 1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ ThinkVantage ➙...

 • Page 89: Riešenie Problémov S Obnovou

  Upozornenie: Ak potrebujete aktualizované ovládače zariadení, nesťahujte ich z webovej lokality Windows Update. Získajte ich od spoločnosti Lenovo. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zabezpečenie aktuálnosti ovládačov zariadení“ na stránke 126. Riešenie problémov s obnovou Ak nemôžete získať...

 • Page 90

  Dôležité je, aby ste čo najskôr vytvorili záchranné médium a súpravu médií obnovy a uložili ich na bezpečnom mieste na budúce použitie. Používateľská príručka...

 • Page 91: Kapitola 6. Výmena Zariadení

  Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. Tento systém nemusí podporovať neoriginálne batérie, ktoré neboli vyrobené alebo schválené spoločnosťou Lenovo. Systém bude naďalej fungovať, no neschválená batéria sa nemusí nabiť. Upozornenie: Spoločnosť Lenovo nenesie žiadnu zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť neschválených batérií...

 • Page 92

  NEBEZPEČENSTVO Pri použití nesprávnej nabíjateľnej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batéria obsahuje malé množstvo škodlivých prísad. Aby ste predišli možnému zraneniu: • Batériu nahraďte iba batériou schválenou spoločnosťou Lenovo. • Batériu nehádžte do ohňa. • Batériu nevystavujte nadmernému teplu. • Nevystavujte ju vode ani dažďu.

 • Page 93: Výmena Jednotky Ssd (solid State Drive) Alebo Jednotky Pevného Disku

  Výmena jednotky SSD (Solid State Drive) alebo jednotky pevného disku Jednotku SSD alebo jednotku pevného disku môžete vymeniť za novú jednotku, ktorú si môžete kúpiť u predajcu alebo obchodného zástupcu spoločnosti Lenovo. Ak chcete vymeniť jednotku SSD alebo jednotku pevného disku, prečítajte si nasledujúce opatrenia.

 • Page 94

  2. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač. 3. Demontujte batériu. Ďalšie informácie o vybratí batérie nájdete v časti „Výmena batérie“ na stránke 73. 4. Uvoľnite skrutky , ktoré zaisťujú dvierka jednotky SSD alebo jednotky pevného disku , a potom odstráňte dvierka jednotky SSD alebo jednotky pevného disku. 5.

 • Page 95

  6. Vyberte jednotku SSD alebo jednotku pevného disku tak, že nadvihnete jej ľavú stranu. 7. Vložte novú jednotku SSD alebo jednotku pevného disku podľa nasledujúceho obrázka. Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 96: Výmena Pamäťového Modulu

  8. Jednotku SSD alebo jednotku pevného disku pevne zasuňte do konektora a potom znova nainštalujte skrutky 9. Nasaďte kryt späť na miesto a zatvorte kryt . Potom utiahnite skrutky 10. Namontujte batériu. Ďalšie informácie o opätovnom vložení batérie nájdete v časti „Výmena batérie“ na stránke 73.

 • Page 97

  Upozornenie: Pred inštaláciou pamäťového modulu sa dotknite kovového stola alebo uzemneného kovového predmetu. Tým odstránite statickú elektrinu zo svojho tela. Statická elektrina by mohla pamäťový modul poškodiť. Výmena pamäte v slote pod klávesnicou 1. Vypnite počítač a odpojte od neho napájací adaptér a všetky káble. 2.

 • Page 98

  7. S koncom pamäťového modulu, na ktorom je drážka, nasmerovaným na stranu soketu s kontaktmi, vložte pamäťový modul do soketu v asi 20-stupňovom uhle a potom ho pevne zatlačte 8. Otáčajte pamäťový modul smerom nadol, kým nezapadne na miesto. 9. Uistite sa, že pamäťový modul je pevne uchytený v slote a nedá sa ľahko posúvať. 10.

 • Page 99: Výmena Klávesnice

  Výmena klávesnice Pri výmene klávesnice za novú klávesnicu, ktorá je dostupná ako voliteľný produkt, môžete použiť nasledujúce postupy. Opatrenia pred vykonaním tohto postupu NEBEZPEČENSTVO Počas búrky s bleskami nepripájajte ani neodpájajte kábel z telefónnej zásuvky. NEBEZPEČENSTVO Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný. Aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickým prúdom, pred otvorením krytu tohto slotu odpojte káble.

 • Page 100

  5. Odstráňte skrutky. 6. Zatlačením v smere, ktorý znázorňujú šípky na obrázku, uvoľnite západku na prednej strane klávesnice. Klávesnica sa mierne nadvihne Používateľská príručka...

 • Page 101

  7. Odstráňte káble nadvihnutím konektorov smerom nahor. Klávesnica je teraz odstránená. Inštalácia klávesnice 1. Pripojte káble preklopením konektorov smerom nadol. Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 102

  2. Vložte klávesnicu. Uistite sa, že zadný okraj klávesnice sa nachádza pod rámom, ako to znázorňujú šípky. 3. Zasuňte klávesnicu tak, ako to znázorňujú šípky. Používateľská príručka...

 • Page 103: Inštalácia A Výmena Karty Pci Express Mini Card Na Bezdrôtové Pripojenie K Sieti Lan/wimax

  4. Znova pritiahnite skrutky. 5. Nasaďte kryt späť na miesto a zatvorte kryt . Potom utiahnite skrutky 6. Namontujte batériu. Ďalšie informácie o opätovnom vložení batérie nájdete v časti „Výmena batérie“ na stránke 73. 7. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a káble k počítaču a potom počítač otočte. Inštalácia a výmena karty PCI Express Mini Card na bezdrôtové...

 • Page 104

  Opatrenia pred vykonaním tohto postupu NEBEZPEČENSTVO Počas búrky nepripájajte kábel k telefónnej zásuvke ani ho od nej neodpájajte. NEBEZPEČENSTVO Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný. Aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickým prúdom, pred otvorením krytu tohto slotu odpojte káble. Upozornenie: Pred inštaláciou karty PCI Express Mini Card sa dotknite kovového stola alebo uzemneného kovového predmetu.

 • Page 105

  5. Ak sa v balení novej karty nachádza nástroj na odstránenie konektorov, použite ho na odpojenie káblov od karty. Ak sa takýto nástroj v balení nenachádza, odpojte káble tak, že konektory nadvihnete pomocou prstov a opatrne ich odpojíte. 6. Odstráňte skrutku .

 • Page 106

  7. Zarovnajte okraj s kontaktmi na novej karte PCI Express Mini Card so zodpovedajúcim soketom. Otáčajte kartou, kým nezapadne na miesto . Zaistite kartu skrutkou 8. Pripojte káble k novej karte PCI Express Mini Card. Sivý kábel pripojte do konektora s označením „MAIN“...

 • Page 107: Inštalácia A Výmena Karty Pci Express Mini Card Na Pripojenie K Bezdrôtovej Sieti Wan

  10. Namontujte batériu. Ďalšie informácie o opätovnom vložení batérie nájdete v časti „Výmena batérie“ na stránke 73. 11. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a káble k počítaču a potom počítač otočte. Inštalácia a výmena karty PCI Express Mini Card na pripojenie k bezdrôtovej sieti WAN Niektoré...

 • Page 108

  4. Uvoľnite skrutky a potom odstráňte kryt 5. Ak sa v balení novej karty nachádza nástroj na odstránenie konektorov, použite ho na odpojenie káblov od karty. Ak sa takýto nástroj v balení nenachádza, odpojte káble tak, že konektory nadvihnete pomocou prstov a opatrne ich odpojíte. Poznámka: V závislosti od konfigurácie systému počítača môže karta obsahovať...

 • Page 109

  6. Odstráňte skrutku . Karta sa nadvihne . Vyberte kartu. 7. Zarovnajte okraj s kontaktmi na novej karte PCI Express Mini Card so zodpovedajúcim soketom Otáčajte kartou, kým nezapadne na miesto. Zaistite kartu skrutkou Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 110: Výmena Karty Sim

  8. Pripojte káble k novej karte PCI Express Mini Card. Poznámka: Červený kábel pripojte ku konektoru s označením „MAIN“ alebo „M“ na karte a modrý kábel ku konektoru s označením „AUX“ alebo „A“. 9. Nasaďte kryt späť na miesto , zatvorte ho a utiahnite skrutky 10.

 • Page 111

  Ak je súčasťou balenia maketa karty, karta SIM je už nainštalovaná v slote karty SIM a nevyžaduje sa žiadna ďalšia inštalácia. Poznámka: Karta SIM je identifikovaná podľa čipu IC pripevneného na bočnej strane karty. Pokyny na výmenu Pri výmene karty SIM postupujte nasledovne: 1.

 • Page 112: Výmena Záložnej Batérie

  6. Vložte novú kartu SIM pevne do slotu 7. Zatvárajte dvierka pre kartu SIM, kým nezapadnú na miesto. 8. Namontujte batériu. Ďalšie informácie o opätovnom vložení batérie nájdete v časti „Výmena batérie“ na stránke 73. 9. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a káble k počítaču a potom počítač otočte. Výmena záložnej batérie Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny.

 • Page 113

  NEBEZPEČENSTVO Pri nesprávnej výmene záložnej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Záložná batéria obsahuje malé množstvo škodlivých látok. Aby ste predišli možnému zraneniu: • Batériu nahraďte iba batériou schválenou spoločnosťou Lenovo. • Batériu nehádžte do ohňa. • Batériu nevystavujte nadmernému teplu. • Nevystavujte ju vode ani dažďu.

 • Page 114

  5. Odpojte konektor . Potom vyberte záložnú batériu Inštalácia záložnej batérie 1. Nainštalujte záložnú batériu . Potom pripojte konektor 2. Nasaďte kryt späť na miesto , zatvorte ho a pritiahnite skrutky Používateľská príručka...

 • Page 115

  3. Namontujte batériu. Ďalšie informácie o opätovnom vložení batérie nájdete v časti „Výmena batérie“ na stránke 73. 4. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a káble k počítaču a potom počítač otočte. Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 116

  Používateľská príručka...

 • Page 117: Kapitola 7. Vylepšenie Počítača

  „Vyhľadanie príslušenstva počítača ThinkPad“ na stránke 99 Vyhľadanie príslušenstva počítača ThinkPad Ak chcete rozšíriť funkcie svojho počítača, spoločnosť Lenovo vám môže poskytnúť množstvo hardvérových a rozširujúcich zariadení, ktoré splnia vaše požiadavky. Príslušenstvo zahŕňa pamäť, ukladacie zariadenia, sieťové adaptéry, napájacie adaptéry, tlačiarne, skenery, klávesnice, myši a ďalšie zariadenia.

 • Page 118

  Používateľská príručka...

 • Page 119: Kapitola 8. Rozšírená Konfigurácia

  • Ak na jednotke pevného disku nemôžete nájsť potrebné doplnkové súbory, ovládače zariadení alebo aplikačný softvér, alebo pre nich chcete dostávať aktualizácie a najnovšie informácie, navštívte webovú lokalitu pre počítače ThinkPad na adrese http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Skôr než začnete Skôr než nainštalujete operačný systém, vykonajte nasledujúce kroky: •...

 • Page 120: Inštalácia Operačného Systému Windows 7

  106.. Inštalácia opráv databázy Registry systému Windows 7 Ak chcete nainštalovať tieto opravy databázy Registry, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu: http://www.lenovo.com/support Inštalácia balíka modulov aktualizácií systému Windows 7 Moduly aktualizácií systému Windows 7 sa nachádzajú v nasledujúcom adresári: C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Názov každého podadresára predstavuje číslo modulu opravy. Informácie o jednotlivých moduloch opráv získate na domovskej stránke databázy Microsoft Knowledge Base na adrese: http://support.microsoft.com/.

 • Page 121: Inštalácia Systému Windows Vista

  Poznámka: Ak na jednotke pevného disku nemôžete nájsť doplnkové súbory, ovládače zariadení a aplikačný softvér alebo ak chcete získať aktualizácie a súvisiace najnovšie informácie, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu: http://www.lenovo.com/support Do jednotky DVD vložte disk DVD systému Windows Vista integrovaného s balíkom Service Pack 1 a reštartujte počítač.

 • Page 122: Inštalácia Systému Windows Xp

  • Oprava databázy Registry na vylepšenie zisťovania zariadení USB pri obnovení z režimu spánku Ak chcete nainštalovať tieto opravy databázy Registry, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu: http://www.lenovo.com/support Inštalácia balíka modulov aktualizácií systému Windows Vista Moduly aktualizácií systému Windows Vista sa nachádzajú v nasledujúcom adresári: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 123

  7. Zmeňte postupnosť spúšťacích zariadení počítača. Vyberte ponuku Startup. 8. Vyberte položku UEFI/Legacy Boot. 9. Vyberte položku Both alebo Legacy Only. 10. Stlačte kláves F10. 11. Vložte disk CD so systémom Windows XP s integrovaným balíkom Service Pack 2 do jednotky CD alebo DVD a reštartujte počítač.

 • Page 124: Inštalácia Ovládačov Zariadení

  Ak chcete používať čítačku pamäťových kariet typu 4 v 1, musíte prevziať a nainštalovať ovládač Ricoh Multi Card Reader Driver pre systémy Windows 7/Vista a Windows XP x86/x64. Ak ho chcete prevziať, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers...

 • Page 125: Inštalácia Súboru Monitora Počítača Thinkpad Pre Systém Windows 2000/xp/vista/7

  Poznámka: Ak tento adresár nemôžete nájsť na jednotke pevného disku alebo na jednotke SSD, prevezmite súbor monitora počítača ThinkPad pre systém Windows 2000/XP/Vista/7 z webovej lokality počítačov ThinkPad na nasledujúcej lokalite: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Poznámka: Pred inštaláciou tohto súboru sa uistite, že je nainštalovaný správny ovládač grafickej karty. Pre systém Windows 7 1.

 • Page 126: Inštalácia Softvéru Intel Chipset Support Pre Systémy Windows 2000/xp/vista/7

  Poznámka: Ak na jednotke pevného disku nemôžete nájsť potrebné doplnkové súbory, ovládače zariadení alebo aplikačný softvér, alebo pre nich chcete dostávať aktualizácie a najnovšie informácie, navštívte webovú lokalitu pre počítače ThinkPad na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Počítač obsahuje program s názvom ThinkPad Setup, ktorý umožňuje výber rôznych parametrov nastavenia.

 • Page 127: Ponuka Config

  Ak ste nastavili heslo správcu, po zadaní hesla sa zobrazí ponuka programu ThinkPad Setup. Program ThinkPad Setup môžete spustiť aj stlačením klávesu Enter namiesto zadania hesla správcu. Nemôžete však meniť parametre, ktoré sú chránené heslom správcu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie hesiel“...

 • Page 128: Používateľská Príručka

  • Power: Nastavenie funkcií týkajúcich sa správy napájania. • Beep and Alarm: Zapnutie alebo vypnutie funkcií týkajúcich sa zvuku. • Serial ATA (SATA): Zadanie nastavení pre jednotku pevného disku. • CPU: Zadanie nastavení pre procesor. Ponuka Date/Time Ak potrebujete nastaviť aktuálny dátum a čas počítača, v ponuke programu ThinkPad Setup vyberte položku Date/Time.

 • Page 129: Ponuka Startup

  Poznámky: • Položka Hard Disk 1 označuje jednotku pevného disku vstavanú v počítači. Položka Lock UEFI BIOS Settings umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá chráni položky programu ThinkPad Setup pred zmenou zo strany používateľa, ktorý nemá heslo správcu. Táto položka je predvolene nastavená...

 • Page 130: Ponuka Restart

  Podponuka Boot Vždy sa zobrazí nasledujúci zoznam obsahujúci zariadenia v poradí, v akom sa budú spúšťať. V zozname sa nachádzajú aj tie zariadenia, ktoré nie sú pripojené k počítaču alebo v ňom nie sú nainštalované. Pri každom zariadení, ktoré je pripojené k počítaču alebo je v ňom nainštalované, sa za dvojbodkou zobrazia informácie. 1.

 • Page 131

  • Enabled znamená, že funkcia je nakonfigurovaná. • Disabled znamená, že funkcia nie je nakonfigurovaná. • Predvolené hodnoty sú označené tučným písmom. Kapitola 8. Rozšírená konfigurácia...

 • Page 132

  Položky ponuky Config Tabuľka 3. Položky ponuky Config Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Network Wake On LAN • Disabled Povolenie zapnutia systému, keď ethernetový • AC only radič prijme paket magic. • AC and Battery Ak vyberiete možnosť „AC Only“, funkcia Wake On LAN je zapnutá...

 • Page 133

  Tabuľka 3. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Poznámka: Ak chcete tieto zariadenia nabíjať, keď je počítač v režime hibernácie alebo vypnutý, budete musieť otvoriť program Power Manager a nakonfigurovať príslušné nastavenia, aby ste zapli funkciu konektora Always On USB.

 • Page 134

  Tabuľka 3. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky ® Power Intel SpeedStep • Disabled Vyberte režim technológie technology (Intel Intel SpeedStep v režime • Enabled SpeedStep mounted runtime. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Vždy najvyššia rýchlosť...

 • Page 135

  Tabuľka 3. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Umožňuje definovať Option prevádzkový režim radiča • AHCI SATA. Ak vyberiete možnosť „Compatibility mode“, radič serial SATA funguje v režime kompatibility.

 • Page 136

  Tabuľka 4. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky • ESCD Reporting: Rozšírené údaje systémovej konfigurácie • CMOS Reporting: Údaje v pamäti CMOS • NVRAM Reporting: Bezpečnostné údaje uložené v pamäti Asset • SMBIOS Reporting: Údaje v pamäti SMBIOS Clear Security Chip •...

 • Page 137

  Tabuľka 4. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Virtualization Intel Virtualization • Disabled Ak vyberiete možnosť Technology „Enabled“, funkcia VMM • Enabled (Virtual Machine Monitor) AMD-V Technology môže využívať dodatočné hardvérové schopnosti poskytované technológiou Intel Virtualization Technology.

 • Page 138

  Tabuľka 4. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Microphone • Disabled Ak vyberiete možnosť „Enabled“, môžete používať • Enabled mikrofón (interný, externý alebo line-in). Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Zapnutie alebo vypnutie rozhrania systému UEFI •...

 • Page 139: Aktualizácia Systému Uefi Bios

  Tabuľka 5. Položky ponuky Startup (pokračovanie) Položka ponuky Výber Poznámky UEFI/Legacy Boot • Both Umožňuje definovať schopnosti zavedenia systému. • UEFI Only • Both: Systém sa zavedie podľa • Legacy Only nastavenia UEFI/Legacy Boot Priority. • UEFI Only: Systém sa zavedie z operačného systému, ktorý...

 • Page 140: Používanie Správy Systému

  UEFI BIOS, aby novo pridaný komponent fungoval správne. Ak chcete aktualizovať systém UEFI BIOS, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a postupujte podľa pokynov na obrazovke: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Používanie správy systému Táto časť je určená najmä pre správcov siete. Počítač je navrhnutý s ohľadom na spravovateľnosť, aby ste mohli presmerovať viac zdrojov a tým lepšie plniť...

 • Page 141: Nastavenie Funkcií Správy

  Asset ID EEPROM Pamäť Asset ID EEPROM obsahuje informácie o systéme vrátane jeho konfigurácie a sériových čísel hlavných komponentov. Obsahuje aj niekoľko prázdnych polí, do ktorých môžete zaznamenať informácie o koncových používateľoch na sieti. Nastavenie funkcií správy Ak chcete povoliť správcovi siete vzdialenú správu vášho počítača, musíte nakonfigurovať sieťové rozhranie nastavením funkcií...

 • Page 142

  Používateľská príručka...

 • Page 143: Kapitola 9. Predchádzanie Problémom

  9. Vytvorte profil svojho počítača na adrese http://www.lenovo.com/support, aby ste mali prehľad o aktuálnych ovládačoch a revíziách. 10. Majte prehľad o ovládačoch zariadení pre hardvér od iných výrobcov ako Lenovo. Pred aktualizovaním ovládača zariadenia je dobré prečítať si informácie o kompatibilite alebo známych problémoch v poznámkach k jeho vydaniu.

 • Page 144: Zabezpečenie Aktuálnosti Ovládačov Zariadení

  Program System Update vám pomôže udržiavať softvér v systéme v aktuálnom stave. Aktualizačné balíky sú uložené na serveroch spoločnosti Lenovo a možno ich prevziať z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo. Aktualizačné balíky môžu obsahovať aplikácie, ovládače zariadení, aktualizácie systému UEFI BIOS alebo aktualizácie softvéru.

 • Page 145: Starostlivosť O Počítač

  aktualizácie alebo všetky aktualizácie), aby zoznam, z ktorého vyberáte, obsahoval iba tie typy aktualizácií, o ktoré máte záujem. Ďalšie informácie o spôsoboch používania programu System Update nájdete v časti „System Update“ na stránke 19. Starostlivosť o počítač Hoci je počítač navrhnutý tak, aby v normálnom pracovnom prostredí fungoval spoľahlivo, pri jeho obsluhe treba používať...

 • Page 146: Čistenie Povrchu Počítača

  (pohotovostného režimu) ani do režimu hibernácie. Mohlo by to spôsobiť poškodenie údajov. Pri nastavovaní hesiel buďte opatrní • Zapamätajte si heslá. Ak zabudnete heslo správcu alebo heslo pevného disku, spoločnosť Lenovo ho nevynuluje a vy pravdepodobne budete musieť vymeniť systémovú dosku, jednotku pevného disku alebo jednotku SSD.

 • Page 147

  Čistenie klávesnice počítača 1. Namočte čistý, mäkký kúsok látky do izopropylalkoholu. 2. Touto látkou utrite povrch všetkých klávesov. Klávesy utierajte po jednom. Ak budete utierať niekoľko klávesov naraz, látka sa môže zachytiť o susedný kláves a môže ho poškodiť. Dajte si pozor, aby sa na alebo medzi klávesy nedostali žiadne kvapôčky kvapaliny.

 • Page 148

  Používateľská príručka...

 • Page 149: Kapitola 10. Riešenie Problémov S Počítačom

  Ďalšie informácie nájdete v časti „Vytvorenie a používanie média obnovy“ na stránke 65. Ak chcete v systéme Windows 7 spustiť program Lenovo Solution Center, pozrite si časť „Získanie prístupu k aplikáciám v systéme Windows 7“ na stránke 15.

 • Page 150: Riešenie Problémov

  Tieto protokolové súbory budete potrebovať, keď budete hovoriť so zástupcom technickej podpory spoločnosti Lenovo. Používanie webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo Ak v počítači nie je nainštalovaný program Lenovo Solution Center ani program Lenovo ThinkVantage Toolbox, na adrese http://www.lenovo.com/diagnose nájdete najnovšie informácie o diagnostike pre váš počítač.

 • Page 151: Tekutina Na Klávesnici

  Poznámka: Nasledujúce kroky slúžia na odstránenie komponentov citlivých na statickú elektrinu z počítača. Zabezpečte, aby ste boli správne uzemnení, a od počítača odpojte všetky zdroje napájania. Ak je vám výmena komponentov nepríjemná alebo si ňou nie ste istí, požiadajte o pomoc Centrum podpory zákazníkov.

 • Page 152

  Riešenie: Zlyhal prístup k pamäti EEPROM. Počítač dajte opraviť. • Správa: 0188: Neplatná oblasť so serializačnými informáciami RFID. Riešenie: Kontrolný súčet pamäte EEPROM je nesprávny (blok # 0 a 1). Treba vymeniť systémovú dosku a preinštalovať sériové číslo. Počítač dajte opraviť. •...

 • Page 153: Chyby Bez Správ

  Riešenie: Upozorňujúca správa pri teste POST v prípade položky UUID nie je správne nastavená. Počítač dajte opraviť. • Správa: Chyba ventilátora Riešenie: Vyskytla sa porucha chladiaceho ventilátora. Počítač dajte opraviť. • Správa: Pamäť EMM386 nie je nainštalovaná – nemožno nastaviť základnú adresu rámca stránky. Riešenie: V súbore C:\CONFIG.SYS zmeňte riadok device = C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM na riadok device = C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS a uložte tento súbor.

 • Page 154: Chyby S Pípaním

  - Na obnovu systému na štandardné nastavenia z výroby použite buď pracovný priestor Rescue and Recovery, alebo disky obnovy. Podrobné informácie o obnove systému na štandardné nastavenia z výroby nájdete v časti „Vytvorenie a používanie média obnovy“ na stránke 65. Ak problém pretrváva, dajte počítač...

 • Page 155

  - Kábel je správne nainštalovaný. Sieťový kábel musí byť pevne pripojený k ethernetovému konektoru počítača aj ku konektoru RJ45 rozbočovača. Maximálna povolená vzdialenosť medzi počítačom a rozbočovačom je 100 metrov. Ak je kábel pripojený a vzdialenosť je v rámci prijateľného limitu, ale problém pretrváva, skúste použiť iný...

 • Page 156

  Riešenie: - Skúste použiť iný kábel. - Skontrolujte, či je pripojené zariadenie nastavené na automatické vyjednávanie. - Skontrolujte, či je prepínač kompatibilný so štandardom 802.3ab (gigabit cez meď). Problém s bezdrôtovou sieťou LAN • Problém: Nemôžete sa pripojiť k sieti pomocou vstavanej bezdrôtovej sieťovej karty. Riešenie: Skontrolujte, či máte nainštalovanú...

 • Page 157

  Pre systém Windows XP Poznámky: Ak používate štandardné funkcie rozhrania Bluetooth od spoločnosti Microsoft a chcete získať informácie o tom, ako máte používať funkciu rozhrania Bluetooth, postupujte nasledovne: 1. Stlačením klávesu F9 zapnite funkciu Bluetooth. 2. Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel. 3.

 • Page 158

  Skontrolujte, či nastavenia zabezpečenia v pripojenom počítači povoľujú odovzdať vašu vizitku. • Problém: Počítač je pripojený k počítaču s rozhraním Bluetooth, ktorý funguje ako server FTP, ale na serveri FTP nevidíte žiadne súbory. Riešenie: Skontrolujte novo zdieľané súbory nasledujúcim spôsobom: 1.

 • Page 159: Klávesnica A Iné Ukazovacie Zariadenia

  musíte ho nainštalovať a potom nahradiť ovládač Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcií Bluetooth“ na stránke 37. • Problém: Pri klasickom zobrazení ovládacieho panela sa v ovládacom paneli zobrazujú dve ikony Bluetooth. Riešenie: Ak ste mali predtým nainštalovaný softvér Microsoft Bluetooth a používate softvér ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate, v ovládacom paneli sa môžu zobrazovať...

 • Page 160: Zobrazovacie A Multimediálne Zariadenia

  Ak sa problém s klávesnicou vyriešil, znovu pripojte externú numerickú klávesnicu a externú klávesnicu, pričom dávajte pozor, aby ste správne zasunuli konektory. Ak problém pretrváva, skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač zariadenia. Pre systém Windows 7: 1. Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel. Zmeňte zobrazenie Ovládacieho panela z nastavenia Kategória na nastavenie Veľké...

 • Page 161

  - Typ monitora je správny. Ak chcete skontrolovať tieto nastavenia, vykonajte toto: Pre systém Windows 7: 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Prispôsobiť. 2. Kliknite na položku Zobrazenie na ľavej strane. 3. Vyberte položku Zmena nastavenia obrazovky. Skontrolujte, či je rozlíšenie obrazovky nastavené správne.

 • Page 162

  Riešenie: Je to charakteristické pre technológiu TFT. Obrazovka počítača obsahuje množstvo tranzistorovTFT (Thin-Film Transistor). Po celý čas môže existovať malý počet chýbajúcich, nesprávne sfarbených alebo jasných bodov. Problémy s externým monitorom • Problém: Na externom monitore chýba obraz. Riešenie: Obraz zobrazte stlačením kombinácie klávesov Fn + F7 a výberom požadovaného monitora. Ak problém pretrváva, vykonajte tieto kroky: 1.

 • Page 163

  Pre systém Windows 7: 1. Pripojte externý monitor ku konektoru pre monitor a potom pripojte monitor k elektrickej zásuvke. 2. Zapnite externý monitor aj počítač. 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Rozlíšenie obrazovky. Poznámka: Ak počítač...

 • Page 164

  12. Kliknite na položku Teraz nie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. 13. Vyberte položku Inštalovať zo zoznamu alebo z určeného umiestnenia (pre skúsených používateľov) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. 14. Vyberte položku Nehľadať. Používateľ si sám vyberie ovládač, ktorý chce nainštalovať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 • Page 165

  Riešenie: Dodržali ste správny postup pri inštalácii operačného systému alebo aplikačného programu? Ak áno, externý monitor dajte opraviť. • Problém: Funkcia rozšírenia pracovnej plochy nefunguje. Riešenie: Zapnite funkciu rozšírenia pracovnej plochy nasledujúcim spôsobom: Pre systém Windows 7: 1. Pripojte externý monitor ku konektoru pre monitor a potom pripojte monitor k elektrickej zásuvke. 2.

 • Page 166

  Pre systém Windows 7: Znížte rozlíšenie pre primárnu obrazovku. Pozrite si „Riešenie“ pre problém „Funkcia rozšírenia pracovnej plochy nefunguje“ uvedený vyššie. Pre systém Windows XP: Pomocou okna Obrazovka - vlastnosti znížte rozlíšenie a farebné rozlíšenie pre primárnu obrazovku. Ak chcete otvoriť okno Obrazovka – vlastnosti, pozrite si „Riešenie“ pre problém „Funkcia rozšírenia pracovnej plochy nefunguje“...

 • Page 167

  Pre systém Windows XP: 1. Dvakrát kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh. Otvorí sa okno Ovládanie hlasitosti. 2. Kliknite na položku Možnosti. 3. Kliknite na položku Vlastnosti. 4. V zozname Zariadenie zmiešavača vyberte položku Conexant HD Audio input. 5. Kliknite na tlačidlo OK. 6.

 • Page 168: Batéria A Napájanie

  3. Pozrite si prehrávacie zariadenia. Ak ste pripojili slúchadlá, automaticky sa nastavia ako predvolené zariadenie a ikona pre slúchadlá bude začiarknutá. 4. Ak chcete ako predvolené nastaviť iné zariadenie, dvakrát kliknite na ikonu pre dané zariadenie, napríklad reproduktory. Táto ikona bude teraz začiarknutá. 5.

 • Page 169

  3. Znova pripojte napájací adaptér a potom zapnite počítač. 4. Ak sa ikona napájacieho adaptéra stále nezobrazí na paneli nástrojov a indikátor sieťového napájania sa nerozsvieti, dajte napájací adaptér a počítač do opravy. Poznámka: Ak máte model počítača so systémom Windows 7, ikonu napájacieho adaptéra (elektrickej zástrčky) zobrazte kliknutím na položku Zobraziť...

 • Page 170

  Ak sa chybové hlásenie zobrazí, keď operačný systém načítava konfiguráciu pracovnej plochy po dokončení testu POST, skontrolujte tieto položky: 1. Vyhľadajte danú chybovú správu na webovej stránke podpory spoločnosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support. 2. Vyhľadajte danú chybovú správu na domovskej stránke databázy Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/.

 • Page 171: Jednotky A Iné Ukladacie Zariadenia

  - Ak indikátor režimu spánku (pohotovostného režimu) nesvieti, počítač je v režime hibernácie alebo je vypnutý. Pripojte k počítaču napájací adaptér a potom stlačte vypínač napájania na obnovenie prevádzky. Ak sa systém stále nedokáže vrátiť z režimu spánku (pohotovostného režimu), je možné, že prestal reagovať...

 • Page 172: Porty A Konektory

  Skontrolujte, či počítač obsahuje minimálne množstvo pamäte potrebné na spustenie aplikácie. Pozrite si príručky dodané s aplikáciou. Skontrolujte tieto položky: - Aplikácia je určená na používanie s vaším operačným systémom. - Ostatné aplikácie fungujú v počítači správne. - Sú nainštalované potrebné ovládače zariadení. - Aplikácia funguje pri spustení...

 • Page 173: Kapitola 11. Získanie Podpory

  Kapitola 11. Získanie podpory Táto kapitola obsahuje informácie o tom, kedy je potrebné komunikovať so spoločnosťou Lenovo a ako to urobiť čo najlepšie. • „Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo“ na stránke 155 • „Získanie pomoci a servisu“ na stránke 156 •...

 • Page 174: Získanie Pomoci A Servisu

  Lenovo, spoločnosť Lenovo vám poskytne širokú škálu informačných zdrojov. Táto časť obsahuje informácie o tom, kde získate ďalšie informácie o spoločnosti Lenovo a našich produktoch, čo robiť v prípade výskytu problému s počítačom a komu zavolať v prípade potreby servisu.

 • Page 175: Nákup ďalších Služieb

  • Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia. • Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu. • Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť...

 • Page 176

  Používateľská príručka...

 • Page 177: Príloha A. Regulačné Informácie

  Príloha A. Regulačné informácie Informácie o bezdrôtovej komunikácii Bezdrôtová komunikácia Karta PCI Express Mini bezdrôtovej siete LAN je navrhnutá tak, aby mohla komunikovať s ľubovoľným produktom pre bezdrôtovú sieť LAN založeným na bezdrôtovej technológii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) alebo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), a je v súlade: •...

 • Page 178: Umiestnenie Antén Bezdrôtového Pripojenia Ultraconnect

  Keďže integrované bezdrôtové karty fungujú podľa pokynov uvedených v bezpečnostných normách a odporúčaniach pre rádiové frekvencie, spoločnosť Lenovo verí, že ich používanie je pre zákazníkov bezpečné. Tieto normy a odporúčania odzrkadľujú konsenzus vedeckej komunity a výsledky rokovaní skupín a komisií vedcov, ktorí neustále posudzujú a interpretujú rozsiahlu literatúru o výskume.

 • Page 179: Vyhlásenie O Klasifikácii Pre Export

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 180: Vyhlásenie O Súlade S Emisiami Triedy B Podľa Ministerstva Industry Canada

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Používateľská príručka...

 • Page 181: Vyhlásenie Pre Zariadenia Triedy B Pre Kóreu

  Japonské vyhlásenie pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu Informácie o servise produktu od spoločnosti Lenovo pre Taiwan Ďalšie regulačné informácie Ďalšie regulačné informácie nájdete vo vyhlásení Regulatory Notice, ktoré sa dodáva s počítačom.

 • Page 182

  Používateľská príručka...

 • Page 183: Príloha B. Smernica Weee A Vyhlásenia O Recyklovaní

  Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení pre informačné technológie, aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré prestanú používať. Spoločnosť Lenovo ponúka rôzne programy a služby, ktoré pomáhajú vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling. Vyhlásenia o zariadeniach WEEE pre EÚ...

 • Page 184: Informácie O Recyklácii Pre Brazíliu

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 185: Informácie O Recyklácii Batérií Pre Taiwan

  účinky nebezpečných látok potenciálne prítomných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o vhodnom zbere a spracovaní nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu...

 • Page 186

  Používateľská príručka...

 • Page 187: Príloha C. Vyhlásenia

  žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko. Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané...

 • Page 188: Ochranné Známky

  Ochranné známky Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel a Intel SpeedStep sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností...

 • Page 190

  Číslo dielca: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: