Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(bulgarian) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Ръководството за потребителя
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Ръководството за потребителя ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Приложение C “Бележки” на страница 175 Ръководството за безопасност и гаранция и Regulatory Notice са качени на уеб сайта. За да ги прегледате, отидете на http://www.lenovo.com/support, след което щракнете върху User Guides & Manuals (Ръководства и наръчници за потребителя).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Организиране на презентация ..Lenovo Solution Center ..Използване на цветови профил ..Lenovo ThinkVantage Tools ..

 • Page 4

  Пароли за твърди дискове ..Инсталиране на операционна система Windows 7 ....Парола на надзорник ..Инсталиране...

 • Page 5

  Уеб сайт за поддръжка на Lenovo ..Приложение B. Декларации за Връзка с Lenovo ... . рециклиране и WEEE ..Закупуване на допълнителни услуги ..

 • Page 6

  Ръководството за потребителя...

 • Page 7: Прочетете първо

  така, че да не могат да бъдат настъпвани, да не спъват, да не бъдат прищипани от компютъра или от други предмети или по някакъв друг начин да са изложени на въздействие, което може да повлияе на работата на компютъра. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Важна информация за безопасността

  Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя преносим компютър. Следвайте и пазете цялата информация, включена с вашия компютър. Информацията в този документ ® не променя условията на договора ви за покупка или на Lenovo Ограничената гаранция. За повече информация вж. “Гаранционна информация” в Ръководството за безопасност и гаранция, предоставено...

 • Page 9: Условия, които изискват незабавни мерки

  • Продуктът не работи нормално, когато следвате работните инструкции. Забележка: Ако забележите тези състояния у даден продукт (като например удължителен кабел), който не е произведен от или за Lenovo, спрете да използвате продукта, докато се свържете с производителя му за по-нататъшни инструкции, или докато намерите подходящ заместител.

 • Page 10

  Надстройките често се наричат опции. Частите за подмяна, одобрени за инсталиране от клиента, се наричат Подменяеми от клиента части, или CRU. Lenovo осигурява документация с инструкции, кога е подходящо тези клиентите да инсталират опции или да подменят CRU. Трябва внимателно да...

 • Page 11

  на продукта. Никога не претоварвайте тези устройства. Ако се използват стабилизатори, натоварването не трябва да надвишава входното оразмеряване на стабилизатора. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване, изисквания и входни оразмерявания. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Щепсели и контакти ОПАСНОСТ Ако контакт (захранваща розетка), който възнамерявате да използвате с компютъра си, изглежда повреден или кородирал, не го използвайте, докато не бъде подменен от квалифициран електротехник. Не огъвайте и не модифицирайте щепсела. Ако щепселът е повреден, свържете се с производителя, за...

 • Page 13

  много мобилни продукти като преносимите компютри използват презареждаем батериен модул за осигуряване на системно захранване в преносим режим. Батериите, доставени от Lenovo за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост, и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части.

 • Page 14

  Не опитвайте да разглобявате или модифицирате батерийния модул. Опитите да се направи това могат да причинят експлозия или протичане на течност от батерийния модул. Гаранцията не покрива батерийни модули, различни от указания от Lenovo, и разглобявани или модифицирани батерийни модули.

 • Page 15

  Изявлението по-долу се отнася за потребители в щата Калифорния, САЩ Информация за перхлорат за Калифорния: Продуктите, съдържащи литиеви клетъчни батерии с големината на момента със CR (манганов диоксид), могат да съдържат перхлорат. Перхлоратен материал – може да се налага специално боравене. Вж. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Топлина и вентилация на продукта ОПАСНОСТ Компютрите, адаптерите на захранване и много от аксесоарите генерират топлина, когато са включени и когато се зареждат батерии. Преносимите компютри могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези основни предпазни мерки: •...

 • Page 17

  доведе до счупването на LCD дисплея. Ако LCD дисплеят се счупи, и течност от вътрешността му попадне в очите ви или по ръцете ви, незабавно измийте засегнатите области с вода в продължение на поне 15 минути; ако след измиването има някакви симптоми, потърсете медицинска помощ. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18

  широколентово характерно напрежение от 75 mV. Употребата на слушалки, които не съответстват на EN 50332-2, може да бъде опасна поради извънредни нива на звуковото налягане. Ако вашият Lenovo компютър се доставя окомплектован със слушалки в пакета, комбинацията от слушалките и компютъра вече съответства на спецификациите на EN 50332-1. Ако се използват...

 • Page 19: Глава 1. Общ преглед на продукта

  Този раздел включва следните теми: • “Изглед отпред” на страница 2 • “Изглед отдясно” на страница 4 • “Изглед отляво” на страница 6 • “Изглед отдолу” на страница 7 • “Индикатори за състоянието” на страница 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Изглед отпред

  Изглед отпред Фигура 1. Изглед отпред на ThinkPad X130e Вградена камера Безжични антени UltraConnect™ (отляво) Безжични антени UltraConnect (отдясно) Превключвател на захранване Индикатор за състоянието на захранването Индикатор за състоянието на системата Bluetooth антена Вградени стерео високоговорители (отдясно) ® TrackPoint бутони...

 • Page 21

  Ако компютърът не отговаря и не можете да го изключите, натиснете и задръжте превключвателя за захранването за четири секунди или повече. Ако системата все още не се изключва, отстранете адаптера за променлив ток и батерията. Превключвателят за захранването може да се програмира също така чрез Power Manager за изключване...

 • Page 22: Изглед отдясно

  Изглед отдясно Фигура 2. Изглед отдясно на ThinkPad X130e Гнездо за четец на картови носители Always On USB съединител USB съединител Куплунг за захранване Защитна ключалка Гнездо за четец на картови носители В зависимост от модела вашият компютър може да има гнездо за четец на картови носители.

 • Page 23

  По подразбиране, ако компютърът е в режим на заспиване (готовност), съединителят Always On USB ® ® ви дава възможност да заредите някои устройства, като например iPod , iPhone и смартфоните ® BlackBerry , чрез прикрепване на устройствата към съединителя. В случай че е прикрепен адаптерът за променлив ток обаче, ако искате да заредите тези устройства, когато...

 • Page 24: Изглед отляво

  Изглед отляво Фигура 3. Изглед отляво на ThinkPad X130e Съединител за монитор Отвори за вентилация (отдясно) HDMI съединител USB съединител Ethernet съединител Комбиниран аудио куплунг Съединител за монитор Съединителят за монитор служи за свързване на външен монитор или проектор към компютъра.

 • Page 25: Изглед отдолу

  • Комбинираният аудио куплунг не поддържа обикновен микрофон. За повече информация относно аудио устройствата, поддържани от комбинирания аудио куплунг на компютъра, вж. “Използване на аудио функции” на страница 48. Изглед отдолу Фигура 4. Изглед отдолу на ThinkPad X130e Батерия Гнездо за SIM карта Гнездо за памет...

 • Page 26: Индикатори за състоянието

  Можете да използвате програмата Power Manager за конфигуриране на настройките за захранване, когато е необходимо. За подробности вж. “Power Manager” на страница 19. Гнездо за SIM карта Ако компютърът ви разполага с функция за безжична WAN връзка, той може да изисква SIM (Subscriber Identification Module) карта...

 • Page 27

  Индикатори за системно състояние Светещата точка в емблемата на ThinkPad от външната страна на капака на компютъра и на опората за китки служи за индикатор за състоянието на системата: показва дали компютърът е в режим на заспиване (готовност), хибернация или в нормален режим. Значението...

 • Page 28: Намиране на важна информация за продукта

  Индикатор за състояние на захранване Компютърът разполага с индикатор, който показва състоянието на правотоковото захранване. Значението на индикатора е следното: • Зелен: Адаптерът за променливотоково захранване е свързан. Ако в компютъра е поставена батерия, когато тя е заредена, този индикатор свети в зелено. •...

 • Page 29: Етикет за типа и модела на машината

  Етикет за типа и модела на машината Етикетът за типа и модела на машината идентифицира компютъра. Когато се свържете с Lenovo за помощ, информацията за типа и модела на машината помага на техниците да идентифицират компютъра и да предоставят по-бързо обслужване.

 • Page 30: Етикет на сертификата за автентичност

  Ако на компютъра няма предварително инсталирана интегрирана безжична PCI Express Mini Card, можете да инсталирате такава. За да направите това, следвайте процедурата в “Инсталиране и подмяна на PCI Express Mini Card картата за безжична LAN/WiMAX връзка” на страница 89 или “Инсталиране...

 • Page 31: Компоненти

  Компоненти Процесор • За да прегледате системните характеристики на компютъра, щракнете върху Старт, с десния бутон щракнете върху Компютър (в Windows XP – Моят компютър), след което от падащото меню изберете Свойства. Памет • Синхронна динамична памет със свободен достъп и удвоено равнище на данни 3 (DDR3 SDRAM) Устройство...

 • Page 32: Спецификации

  • Интегриран WiMAX (на някои модели) Спецификации Този раздел изброява физическите спецификации за вашия компютър. Размер • Ширина: 293,4 мм (11,6 инча) • Дълбочина: 216 мм (8,5 инча) • Височина: 32,8 мм (1,3 инча) Отделяне на топлина • 65 W (222 Btu/hr) максимум Източник...

 • Page 33: Thinkvantage Technologies и софтуер

  Lenovo инсталира предварително в компютъра полезни и помощни софтуерни приложения, които ще ви помогнат да започнете, да останете продуктивни, докато сте в движение, и да работите без прекъсвания с компютъра. Lenovo предлага подобрени защита, работа с безжични връзки, мигриране на данни и други решения за вашия компютър.

 • Page 34: Lenovo Screen Reading Optimizer

  Щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. След това, в зависимост от приложението, което искате да ползвате, щракнете двукратно върху съответната икона. Забележка: Ако иконата на приложението в прозореца за навигация на Lenovo ThinkVantage Tools е замъглена, това показва, че е необходимо да инсталирате приложението ръчно. За да...

 • Page 35: Access Connections

  той отново включва твърдия диск. Lenovo Screen Reading Optimizer Програмата Screen Reading Optimizer на Lenovo ви осигурява удобен начин да използвате софтуер за електронно четене. Може да определя ориентацията на компютъра и да завърта екрана според нея. Тя също така ви дава възможност за регулиране на яркостта на екрана.

 • Page 36: Lenovo Solution Center

  състояние на защитата и информация за поддръжката, както и тънкости и съвети за максимална производителност на системата. За подробна информация вж. “Диагностициране на проблеми” на страница 135. За стартиране на програмата Lenovo Solution Center в Windows 7 вж. “Достъп до приложения в Windows 7” на страница 15. Lenovo ThinkVantage Tools Програмата...

 • Page 37: Message Center Plus

  Message Center Plus Приложението Message Center Plus показва съобщения, с които ви информира за предварително инсталиран на компютъра помощен софтуер. Софтуерът дава възможност за управление на кабелни и безжични връзки, защита на данните в случай на проблем и автоматично диагностициране и решаване...

 • Page 38: System Update

  Забележка: Програмата SimpleTap е достъпна само на конкретни модели с предварително инсталирана операционна система Windows 7. Ако програмата SimpleTap не е предварително инсталирана на вашия модел с Windows 7, можете да я изтеглите от http://www.lenovo.com/support. System Update Програмата ThinkVantage System Update ви помага да поддържате софтуера на компютъра актуален...

 • Page 39: Глава 2. Използване на компютъра

  “Използване на четеца на картови носители” на страница 52 Регистриране на компютъра При регистриране на компютъра се въвежда информация в база данни, която позволява на Lenovo да се свърже с вас в случай на оттегляне на продукт или друг сериозен проблем. Освен това в някои...

 • Page 40

  изтриването на данни от твърдия диск или SSD устройството” на страница 66. Свързването на различни места е предизвикателство? • За да отстраните проблем с безжичната мрежа, вж. http://www.lenovo.com/support/faq. • Възползвайте се от мрежовите функции с помощта на Access Connections. • За да научите повече относно използването на функциите за безжична мрежа, вж. “Безжични...

 • Page 41: Специални клавиши и бутони

  Специални клавиши и бутони Компютърът разполага с няколко специални клавиши и бутони. Комбинации от функционални клавиши Чрез настройка на функционалните клавиши можете да промените оперативните функции мигновено. За да използвате тази функция, натиснете и задръжте клавиша Fn , след което натиснете един от функционалните...

 • Page 42

  Активиране или деактивиране на функциите за безжична връзка • Fn+F5 Активиране или деактивиране на функциите за вградена безжична мрежа. При натискане на Fn+F5 се показва списък с функции за безжична връзка. Можете бързо да промените състоянието на захранване на всяка функция в списъка. Забележка: Ако...

 • Page 43

  Забележка: За превключване между дисплея на компютъра и външния монитор е налична също така клавишната комбинация Win+P. За Windows XP: Можете да превключвате между дисплея на компютъра и външен монитор. Ако е свързан външен монитор, изходните данни на компютъра се показват в следните три схеми чрез редуване: –...

 • Page 44: Клавиш Windows и клавиш за приложения

  Клавиш Windows и клавиш за приложения Клавиш Windows При натискане на клавиша менюто Старт на Windows се показва или скрива. Ако натиснете този и друг клавиш по едно и също време, се показва прозорецът “Свойства на системата” или прозорецът “Компютър” (в Windows XP – “Моят компютър”). За подробности вж. “Помощ”...

 • Page 45: Използване на Trackpoint посочващото устройство

  • Задайте чувствителната повърхност като основно посочващо устройство, а TrackPoint само за разширените функции. Тази настройка позволява използването на всички основни и разширени функции с чувствителната повърхност, като ограничава използването на TrackPoint до функции за превъртане и увеличение. • Задайте TrackPoint като основно посочващо устройство и деактивирайте чувствителната повърхност.

 • Page 46

  За да преместите показалеца, натиснете показалката в обратна на вашата посока, за да се премести нагоре, към вас, за да се премести надолу, към едната или другата страна, за да се премести странично. Забележка: Показалецът може да се отклони. Това не е дефект. Ако спрете използването на TrackPoint за...

 • Page 47: Използване на чувствителната повърхност

  Използване на чувствителната повърхност Чувствителната повърхност е разположена под TrackPoint бутоните в долната част на клавиатурата. За да преместите показалеца на екрана, плъзнете пръста си по повърхността в посоката, в която искате показалецът да се премести. Използване на чувствителната към множествен допир повърхност Чувствителната...

 • Page 48: Добавяне на иконата на Ultranav в системната област

  Деактивиране на TrackPoint или чувствителната повърхност За да дезактивирате TrackPoint или чувствителната повърхност, направете някое от следните действия: Конфигуриране на настройки в прозореца със свойства на UltraNav: За Windows 7 1. Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Хардуер и звук ➙ Мишка. 2.

 • Page 49: Управление на захранването

  Сега можете да промените свойствата на UltraNav, като щракнете върху иконата на UltraNav в системната област. Управление на захранването Когато е необходимо да използвате компютъра на места, където няма електрически контакти, работата на компютъра зависи от захранването от батерията. Различните компоненти на компютъра консумират...

 • Page 50: Зареждане на батерията

  Забележки: • Когато адаптерът за променлив ток не се използва, трябва да го изключите от електрическия контакт. • Не увивайте захранващия кабел плътно около трансформаторния модул за променлив ток, когато е свързан с трансформатора. • Можете да зареждате батерията, когато адаптерът за променлив ток е свързан с компютъра и батерията...

 • Page 51

  • Заспиване (готовност в Windows XP). В режим на заспиване (готовност) работата ви се записва в паметта, след което твърдият диск или SSD устройството и дисплеят на компютъра се изключват. Когато компютърът се събуди, работата ви се възстановява за секунди. За да превключите компютъра...

 • Page 52: Боравене с батерията

  Батерийният модул е консуматив, който може да се изразходва. Ако батерията започне да се изтощава прекалено бързо, трябва да подмените батерийния модул с нов модул от препоръчания от Lenovo тип. За повече информация относно подмяната на батерийния модул се свържете с центъра за поддръжка на клиенти.

 • Page 53: Свързване с мрежата

  ОПАСНОСТ Презареждайте батерийния модул само в стриктно съответствие с инструкциите, включени в документацията на продукта. ОПАСНОСТ Не поставяйте батерията в отпадъци, които се изхвърлят сред природата. Когато изхвърляте батерията, се съобразявайте с местните закони и разпоредби и с фирмените норми за безопасност.

 • Page 54: Безжични връзки

  ОПАСНОСТ Вашият компютър разполага с Ethernet съединител. За да избегнете риска от токов удар, не свързвайте телефонния кабел към съединителя за Ethernet. Безжични връзки Безжичната връзка представлява прехвърляне на данни без използването на кабели и само с помощта на радио вълни. В...

 • Page 55

  Съвети за използване на функцията за безжична LAN връзка • Поставете компютъра така, че да има възможно най-малко предмети между безжичната LAN точка за достъп и компютъра. • За постигане на най-добра безжична връзка отворете дисплея на компютъра под ъгъл, малко по-голям...

 • Page 56

  Използване на Bluetooth За Windows 7: Ако компютърът ви разполага с функциите за вграден Bluetooth, можете да ги активирате или дезактивирате чрез натискане на Fn + F5. При натискане на Fn + F5 се показва списък с функции за безжична връзка. Можете да активирате или деактивирате функциите за Bluetooth само с едно щракване.

 • Page 57

  3. Изчакайте, докато инсталирането на драйверите завърши. Други драйвери за виртуалните устройства ще се инсталират при поискване, когато използвате някои Bluetooth профили за пръв път. Използване на софтуера за Bluetooth на Microsoft Ако използвате Windows XP и искате да използвате стандартните функции за Bluetooth на Microsoft, инсталирайте...

 • Page 58

  • Свободни ръце • AV профил 4. Щракнете върху желаната услуга. За повече информация натиснете клавиша F1, за да отворите онлайн помощта за Bluetooth. Bluetooth конфигурация За да използвате функциите за конфигуриране на Bluetooth, щракнете с десния бутон върху иконата. Показва...

 • Page 59

  2. Щракнете върху Старт ➙ Изпълнение. 3. Въведете C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (или укажете пълния път до setup.exe файла, който сте изтеглили от http://www.lenovo.com/support), след което щракнете върху OK. 4. Щракнете върху Напред. 5. Изберете Приемам условията в лицензионното споразумение, след което щракнете върху...

 • Page 60

  9. Изберете Не търси. Ще избера драйвера за инсталиране, след което щракнете върху Напред. 10. Изберете драйвера, който няма икона “Цифрово подписан”, след което щракнете върху Напред. 11. Щракнете върху Готово. Забележка: Ако използвате функцията за безжична връзка (стандарта 802.11) на компютъра едновременно...

 • Page 61

  – Ниво на сигнала 1. – Ниво на сигнала 2. – Ниво на сигнала 3. Забележка: За повече информация относно скалата на Access Connections вж. помощта в Access Connections. Икона на Access Connections и икона на състоянието на безжичната връзка Иконата...

 • Page 62: Използване на проектор или външен монитор

  Активиране или деактивиране на функциите за безжична връзка Натиснете Fn + F5, за да се покаже списъкът с безжични функции, като например безжична LAN и Bluetooth. Изберете функция, за да я активирате или дезакитвирате. Можете също така да активирате или дезактивирате функциите чрез процедурите по-долу. За...

 • Page 63: Свързване на външен монитор

  Свързване на външен монитор Вашият компютър може да поддържа максимална разделителна способност за видео от 2048x1536 (при свързан към CRT съединителя външен монитор) или 2560x1600 (при свързан към HDMI порта външен монитор), при условие че външният монитор също поддържа тази разделителна способност. За...

 • Page 64

  причинено от TFT монитора и не може да се поправи чрез регулиране на външния TFT монитор или настройките на компютъра. Задаване на типове на монитора За да зададете типа на монитора, направете следното: За Windows 7: 1. Свържете външния монитор със съединителя за монитор, след което свържете монитора към електрически...

 • Page 65: Организиране на презентация

  7. Щракнете на етикета Монитор. Проверете прозореца с информация за монитора, за да се уверите, че типът на монитора е правилен. Ако е правилен, щракнете върху OK, за да се затвори прозорецът, в противен случай следвайте следните стъпки: 8. Ако се показват повече от два типа монитори, изберете Монитор по подразбиране. 9.

 • Page 66: Използване на цветови профил

  Проектиране на видео За да показвате информация и да изнасяте презентации, можете да свързвате проектор за данни към компютъра. Свържете проектора за данни със съединителя на монитора на компютъра. Забележка: Може да отнеме няколко секунди, докато проекторът покаже изображението. Ако работната...

 • Page 67: Използване на вградената камера

  За да отворите прозореца за настройване на изходната сила на звука или силата на звука за запис, направете следното: • За Windows 7: – Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Хардуер и звук ➙ Звук. Показва се прозорецът за звука. –...

 • Page 68: Използване на двойни дисплеи

  Ако не желаете камерата да се стартира автоматично при натискане на клавишите Fn+F6 или при използване на дадена програма, натиснете клавишите Fn+F6, за да се отвори прозорецът за настройки на комуникациите, след което щракнете върху бутона Скрий изображението на камерата, за да деактивирате камерата. Конфигуриране...

 • Page 69

  • Не можете да използвате функцията за превключване на дисплея, когато работите в режим за разширяване на работната площ. Активиране на функцията за разширяване на работната площ За да активирате функцията за разширяване на работната площ, направете следното: За Windows 7: 1.

 • Page 70: Използване на четеца на картови носители

  Забележка: Можете да поставяте мониторите във всяка свързана позиция, но иконите трябва да се допират. 6. Щракнете върху OK, за да приложите промените. Използване на четеца на картови носители Ако компютърът ви разполага с гнездо за четец на картови носители, той поддържа следните карти: •...

 • Page 71: Глава 3. Вие и вашият компютър

  внимание тези съображения, можете да подобрите производителността и да постигнете по-голямо удобство. Lenovo е ангажирана да предоставя най-новата информация и технологии на клиентите с увреждания. Вж. нашата информация за достъпност, която подчертава нашите усилия в тази област. Информация за ергономичността...

 • Page 72: Регулиране на компютъра за най-голямо удобство

  Дисплей: Разположете дисплея така, че да поддържате удобно за гледане разстояние от 510–760 мм (20–30 инча). Избягвайте появата на отблясъци или отражения на дисплея от горно осветление или външни източници на светлина. Поддържайте дисплея чист и настройте яркостта на нива, които позволяват...

 • Page 73: Информация за достъпност

  ThinkPad, които могат да ви помогнат да направите компютъра по-удобен за използване. Информация за достъпност Lenovo е ангажирана да предоставя на хората с увреждания по-голям достъп до информация и технологии. В резултат на това следната информация предоставя начини за помощ на потребители...

 • Page 74: Пътуване с компютъра

  на локален твърд диск, локален CD-ROM или локална мрежа (LAN) също могат да се конвертират чрез прикачване на файла на Adobe PDF към имейл съобщение. Пътуване с компютъра В тази тема е предоставена информация, която ще ви помогне да работите с компютъра, докато пътувате...

 • Page 75

  • Адаптер за променлив ток за страната, за която пътувате • Адаптер за свързване с телефонна линия в тази страна Други неща, които може да искате да вземете: • ThinkPad AC/DC Combo Adapter • Външно устройство за съхранение Глава 3. Вие и вашият компютър...

 • Page 76

  Ръководството за потребителя...

 • Page 77: Глава 4. Защита

  ключалката към неподвижен предмет. Вж. инструкциите, доставени с механичната ключалка. Забележка: Вие носите отговорност за оценяването, избирането и внедряването на заключващи устройства и функции за защита. Lenovo не предоставя коментари, оценки или гаранции за функционирането, качеството или производителността на заключващите устройства и функциите...

 • Page 78: Пароли и режим на заспиване (готовност)

  • Защита на твърдия диск • Парола на надзорник Пароли и режим на заспиване (готовност) Ако сте задали пароли и сте превключили компютъра в режим на заспиване (готовност), процедурата по възобновяване на работата е следната: • Не получавате подкана да въведете паролата при възобновяване на работата. •...

 • Page 79: Пароли за твърди дискове

  настройката. Забележка: Запишете паролата при включване на сигурно място. В противен случай, ако я забравите, трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да отмени паролата. 11. Натиснете F10, за да излезете от прозореца със забележка за настройката.

 • Page 80

  Внимание: Запишете паролите и ги пазете на сигурно място. В противен случай, ако забравите паролата само за потребители или потребителската и основната пароли, Lenovo не може да нулира паролите или да възстанови данните от твърдия диск. Трябва да занесете компютъра при...

 • Page 81

  При следващото включване на компютъра ще трябва да въведете потребителската и основната пароли за твърди дискове, за да стартирате компютъра и да получите достъп до операционната система. Промяна или премахване на парола за твърди дискове Изпълнете стъпки от 1 до 7 в “Задаване на парола за твърди дискове” на страница 61, като въведете вашата...

 • Page 82: Парола на надзорник

  Парола на надзорник Паролата на надзорник защитава системната информация, съхранена в ThinkPad Setup. Без нея никой не може да промени конфигурацията на компютъра. Тя предоставя следните функции за защита: • Ако е зададена парола на надзорник, при опит за стартиране на програмата ThinkPad Setup се...

 • Page 83: Защита на твърдия диск

  настройката. Внимание: Запишете паролата и я съхранявайте на сигурно място. Ако забравите паролата на надзорник, Lenovo не може да нулира паролата. Трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да подмени дънната платка. Изисква се доказателство...

 • Page 84: Забележка за изтриването на данни от твърдия диск или Ssd устройството

  сила да направите данните нечетливи. Ние обаче препоръчваме да използвате софтуер (закупува се) или услуга (платена), която е специално предназначена за тази цел. За изтриване на данните на твърдия диск Lenovo предоставя инструмента Secure Data Disposal. За изтегляне на инструмента отидете на уеб сайта на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support.

 • Page 85: Използване и разбиране на защитните стени

  можете да откривате и унищожавате вируси. Антивирусната програма е създадена да ви помогне да откривате и унищожавате вируси. Lenovo предоставя пълна версия на антивирусен софтуер на вашия компютър наред с безплатен 30-дневен абонамент. След 30 дни трябва да подновите лиценза, за да продължите да получавате...

 • Page 86

  Ръководството за потребителя...

 • Page 87: Глава 5. Общ преглед на възстановяването

  Глава 5. Общ преглед на възстановяването Тази глава осигурява информация за решенията за възстановяване, предоставени от Lenovo. Забележка: Можете да прикрепите USB CD или DVD устройство към USB съединителя. Тази глава съдържа следните теми: • “Създаване и използване на носители за възстановяване” на страница 69 •...

 • Page 88: Създаване на носител за възстановяване

  което тази операция се нарича още “създаване на Product Recovery дискове.” • За да създадете носител за възстановяване на операционната система Windows 7, щракнете на Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Дискове за фабрично възстановяване. После следвайте инструкциите на екрана.

 • Page 89: Изпълняване на операции по архивиране и възстановяване

  2. Някои компютри се доставят с предварително инсталиран Microsoft Office или Microsoft Works. Ако се налага да възстановите или инсталирате отново вашите Microsoft Office или Microsoft Works приложения, трябва да използвате Microsoft Office CD или Microsoft Works CD. Тези дискове се предоставят само с компютри с предварително инсталирани Microsoft Office или Microsoft Works.

 • Page 90: Изпълнение на операция по възстановяване

  • За да изпълните операция по архивиране посредством програмата Rescue and Recovery на операционната система Windows 7, направете следното: 1. От работната площ на Windows щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Подобрени архивиране и възстановяване. Отваря се програмата...

 • Page 91

  Windows. Можете да изпълните следните операции за възстановяване от работното пространство на Rescue and Recovery: • Спасяване на файлове от вашия твърд диск или от архив Работното пространство на Rescue and Recovery ви позволява да намирате файлове на вашето устройство с твърд диск и да ги прехвърляте...

 • Page 92: Създаване и използване на спасителен носител

  системи. • За да създадете спасителен носител на операционната система Windows 7, направете следното: 1. От работната площ на Windows щракнете на Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Подобрени архивиране и възстановяване. Отваря се програмата Rescue and Recovery.

 • Page 93: Преинсталиране на предварително инсталирани приложения и драйвери на устройства

  3. В прозореца Startup Device Menu изберете желаното оптично устройство като първо устройство за първоначално зареждане. След това поставете спасителния диск в оптичното устройство и натиснете Enter. Стартира се спасителният носител. • Ако сте създали спасителен носител, като сте използвали USB устройство с твърд диск, използвайте...

 • Page 94: Разрешаване на проблеми с възстановяването

  Щракнете два пъти върху файла и следвайте инструкциите на екрана. Внимание: Ако се нуждаете от обновени драйвери на устройството, не ги изтегляйте от уеб сайта Windows Update. Изтеглете ги от Lenovo. За повече информация вижте “Проверка на актуалността на драйверите” на страница 130.

 • Page 95: Глава 6. Подмяна на устройства

  Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. Тази система може да не поддържа батерии, които не са оригинално произведени или оторизирани от Lenovo. Тези системи ще продължат първоначалното зареждане, но е възможно да не зареждат неоторизирани батерии. Внимание: Lenovo не носи отговорност за производителността или безопасността на неоторизирани...

 • Page 96

  Ако презареждаемият комплект батерии бъде неправилно сменен, има опасност от експлозия. Батерийният модул съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете потенциални наранявания: • Подменяйте само с батерия от тип, препоръчван от Lenovo. • Пазете батерията далеч от огън. • Не я излагайте на прекомерна топлина.

 • Page 97: Подмяна на Ssd устройството или твърдия диск

  Подмяна на SSD устройството или твърдия диск Можете да подмените SSD устройството или твърдия диск с нов, който можете да закупите от вашия търговец или търговски представител на Lenovo. За да подмените SSD устройството или твърдия диск, прочетете необходимите условия по-долу.

 • Page 98

  1. Изключете компютъра, след което откачете компютъра от адаптера за променлив ток и всички кабели. 2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. 3. Отстранете батерията. За информация относно начина на премахване на батерията вж. “Подмяна на батерията” на страница 77. 4.

 • Page 99

  6. Извадете SSD устройството или твърдия диск, като повдигнете лявата му страна. 7. Поставете новото SSD устройство или твърд диск, както е показано на картината по-долу. Глава 6. Подмяна на устройства...

 • Page 100: Подмяна на модул памет

  8. Плъзнете SSD устройството или твърдия диск плътно в съединителя , след което поставете отново винтовете 9. Поставете капака обратно на място и го затворете . След това затегнете винтовете 10. Инсталирайте повторно батерията. За информация относно начина за поставяне на батерията обратно...

 • Page 101

  Внимание: Преди да започнете да инсталирате даден модул памет, докоснете метална маса или заземен метален обект. Това намалява статичния електрически заряд на тялото ви. Статичното електричество може да повреди модула памет. Подмяна н паметта в гнездото под клавиатурата 1. Изключете компютъра, след което откачете компютъра от адаптера за променлив ток и всички кабели.

 • Page 102

  7. Поставете модула памет със страната с жлеб към контактния ръб на цокъла в гнездото под ъгъл от около 20 градуса , след което го натиснете силно 8. Завъртете модула памет надолу, докато щракне на място. 9. Уверете се, че модулът памет е надеждно фиксиран в гнездото и не може да бъде разместен лесно.

 • Page 103: Подмяна на клавиатурата

  Подмяна на клавиатурата Можете да използвате процедурите по-долу, за да подмените клавиатурата с нова, което е налично като опция. Необходими условия за процедурата ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ...

 • Page 104

  5. Премахнете винтовете. 6. Натиснете силно по посоката, указана от стрелките на илюстрацията, за да отключите предната част на клавиатурата. Клавиатурата леко се отваря Ръководството за потребителя...

 • Page 105

  7. Премахнете кабелите и , като повдигнете съединителите и нагоре. Клавиатурата вече е премахната. Инсталиране на клавиатурата 1. Прикрепете кабелите и , като натиснете съединителите и надолу. Глава 6. Подмяна на устройства...

 • Page 106

  2. Поставете клавиатурата. Уверете се, че задният край на клавиатурата е под рамката, както е показано от стрелките. 3. Плъзнете клавиатурата, както е показано от стрелките. Ръководството за потребителя...

 • Page 107: Инсталиране и подмяна на Pci Express Mini Card картата за безжична Lan/wimax връзка

  4. Поставете обратно винтовете. 5. Поставете капака обратно на място и го затворете . След това затегнете винтовете 6. Инсталирайте повторно батерията. За информация относно начина за поставяне на батерията обратно вж. “Подмяна на батерията” на страница 77. 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след...

 • Page 108

  Необходими условия за процедурата ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасност от електрически удар, изключете кабелите, преди да отворите капака на...

 • Page 109

  5. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте за премахване на кабелите от картата. Ако не е включен такъв инструмент, разкачете кабелите, като захванете съединителите с ръка и внимателно ги изключите. 6. Отстранете винта .

 • Page 110

  7. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл. Завъртете картата, докато застане на място . Затегнете картата с винта 8. Свържете двата кабела към новата PCI Express Mini Card карта. Задължително прикачете сивия кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M” на картата, а черния кабел – към съединителя, обозначен...

 • Page 111: Инсталиране и подмяна на Pci Express Mini Card картата за безжична Wan връзка

  10. Инсталирайте повторно батерията. За информация относно начина за поставяне на батерията обратно вж. “Подмяна на батерията” на страница 77. 11. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след което го включете. Инсталиране и подмяна на PCI Express Mini Card картата за безжична...

 • Page 112

  2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. 3. Отстранете батерията. За информация относно начина на премахване на батерията вж. “Подмяна на батерията” на страница 77. 4. Разхлабете винтовете , след което премахнете капака 5. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте...

 • Page 113

  6. Отстранете винта . Картата изскача . Отстранете картата. 7. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл Завъртете картата, докато застане на място. Затегнете картата с винта Глава 6. Подмяна на устройства...

 • Page 114: Подмяна на Sim картата

  8. Свържете двата кабела към новата PCI Express Mini Card карта. Забележка: Задължително прикачете червения кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M” на картата, а синия кабел – към съединителя, обозначен с “AUX” или “A.” 9. Поставете капака отново на място , затворете...

 • Page 115

  Ако откриете SIM картата в съдържанието на доставката, в гнездото на SIM картата е поставена празна карта. След това продължете според инструкциите по-долу. Ако откриете празната карта в съдържанието на доставката, SIM картата вече е поставена в гнездото за SIM карта и не е необходимо допълнителното й поставяне. Забележка: SIM картата...

 • Page 116: Подмяна на резервната батерия

  6. Поставете новата SIM карта плътно в гнездото 7. Затворете вратичката за SIM карта, докато щракне на място. 8. Инсталирайте повторно батерията. За информация относно начина за поставяне на батерията обратно вж. “Подмяна на батерията” на страница 77. 9. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след...

 • Page 117

  Ако резервната батерия бъде подменена неправилно, има опасност от експлозия. Резервната батерия съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете потенциални наранявания: • Подменяйте само с батерия от тип, препоръчван от Lenovo. • Пазете батерията далеч от огън. • Не я излагайте на прекомерна топлина.

 • Page 118

  5. Откачете съединителя . След това отстранете резервната батерия Инсталиране на резервната батерия 1. Поставете резервната батерия . След това прикрепете съединителя 2. Поставете капака отново на място , затворете капака , след което завийте винтовете Ръководството за потребителя...

 • Page 119

  3. Инсталирайте повторно батерията. За информация относно начина за поставяне на батерията обратно вж. “Подмяна на батерията” на страница 77. 4. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след което го включете. Глава 6. Подмяна на устройства...

 • Page 120

  Ръководството за потребителя...

 • Page 121: Глава 7. Подобряване на вашия компютър

  съхранение, мрежови адаптери, адаптери за захранване, принтери, скенери, клавиатури, мишки и др. Можете да пазарувате от Lenovo по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата директно в World Wide Web. Всичко, от което се нуждаете, е връзка с интернет и кредитна карта.

 • Page 122

  Ръководството за потребителя...

 • Page 123: Глава 8. Разширено конфигуриране

  • Ако не можете да откриете на твърдия диск допълнителните файлове, драйверите за устройствата и приложния софтуер или ако искате да получавате актуализации, както и най-новата информация за тях, посетете уеб сайта на ThinkPad на адрес http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Преди да започнете...

 • Page 124: Инсталиране на операционна система Windows 7

  – Ако искате да стартирате Windows средата за възстановяване (WinRE) с инсталационен DVD диск за 64-битовата версия на Microsoft Windows, не трябва да променяте първоначалната настройка UEFI/Legacy Boot в ThinkPad Setup. Настройката UEFI/Legacy Boot трябва да е същата като при инсталирането на изображението на операционната система Windows. В противен...

 • Page 125: Инсталиране на Windows Vista

  Инсталиране на регистрационни пакети за Windows 7 За да инсталирате тези регистрационни пакети, отидете на сайта: http://www.lenovo.com/support Инсталиране на модулния пакет за Windows 7 Update Модулите за Windows 7 Update се намират в следната директория: C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Името на всяка подпапка е номерът за даден модул за корекция. За информация относно...

 • Page 126: Инсталиране на Windows Xp

  най-новата информация за тях, отидете на сайта: http://www.lenovo.com/support Поставете DVD диска за Windows Vista с вграден Service Pack 1 в DVD устройството, след което рестартирайте компютъра. 7. Извършете инсталиране на Windows Vista Service Pack 1, като следвате инструкциите за инсталиране на операционната система.

 • Page 127

  Трябва да инсталирате Intel Rapid Storage Technology Driver, преди да инсталирате операционната система. За да го инсталирате, може да е необходимо да монтирате устройство за дискети в компютъра. Ако разполагате с устройство за дискети, следвайте процедурата по-долу. Преди да инсталирате операционната система, инсталирайте Intel Rapid Storage Technology Driver по...

 • Page 128: Инсталиране на драйвери на устройство

  Инсталиране на драйвери на устройство За инсталиране на драйвери на устройство вж. информацията на уеб сайта: http://www.lenovo.com/support. За инсталиране на файла за монитор на ThinkPad за Windows 2000/XP/Vista/7 вж: “Инсталиране на файла за монитор ThinkPad за Windows 2000/XP/Vista/7” на страница 111.

 • Page 129: Инсталиране на драйвер за четец на картов носител 4 в 1

  За да използвате четец на картови носители 4 в 1, трябва да изтеглите и инсталирате драйвера на Ricoh Multi Card Reader за Windows 7/Vista и Windows XP x86/x64. За да го изтеглите, отидете на уеб сайта на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Инсталиране...

 • Page 130: Инсталиране на Intel Chipset Support за Windows 2000/xp/vista/7

  14. Windows завърши инсталирането. Щракнете върху Затвори. 15. Щракнете върху Затвори за свойствата на дисплея. 16. Щракнете върху OK в раздела Монитор tab. 17. Щракнете върху OK и затворете прозореца за настройки на дисплея. За Windows XP 1. С десния бутон щракнете върху работната площ и изберете Свойства от изскачащото меню. 2.

 • Page 131: Инсталиране на драйвери и софтуер

  Забележка: Ако не можете да откриете на твърдия диск допълнителните файлове, драйверите за устройствата и приложния софтуер или ако искате да получавате актуализации, както и най-новата информация за тях, посетете уеб сайта на ThinkPad на адрес: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Компютърът ви осигурява програма, наречена ThinkPad Setup, която ви позволява да избирате...

 • Page 132: Меню Config

  Забележка: Ако се налага да възстановите настройките до оригиналното им състояние в момента на покупката, натиснете F9, за да заредите настройките по подразбиране. Можете също да изберете опция в подменюто Restart да се заредят настройките по подразбиране или да отхвърлите промените. 8.

 • Page 133: Меню Startup

  • Настройките по подразбиране вече са оптимизирани за вас. Ако възнамеряване да променяте конфигурацията на компютъра, го на правете с повишено внимание. Неправилните настройки на конфигурацията може да доведат до неочаквани резултати. • Във всяко подменю можете да активирате дадена функция, като изберете опцията Enabled, или да...

 • Page 134

  Внимание: След като промените стартовата последователност, трябва да сте изключително внимателни да не укажете грешно устройство по време на операция за копиране, записване или форматиране. Ако укажете грешно устройство, е възможно данните и програмите да се изтрият или подменят. ® Внимание: Ако...

 • Page 135: Меню Restart

  13. Other CD: 14. Other HDD: Други елементи в менюто Startup Следните елементи се показват също така в менюто Startup на ThinkPad Setup: • UEFI/Legacy Boot: Изберете възможност за стартиране на системата. • UEFI/Legacy Boot Priority: Изберете приоритет на опцията за стартиране между UEFI и Legacy. •...

 • Page 136

  Елементи на менюто Config Таблица 3. Елементи на менюто Config Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Network Wake On LAN • Disabled Активиране на системата да се включва, когато • AC only Ethernet контролерът • AC and Battery получава...

 • Page 137

  Таблица 3. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Always On USB Charge in • Disabled Ако изберете “Enabled”, off mode съединителят Always • Enabled On USB ви позволява да зареждате някои устройства, като например...

 • Page 138

  Таблица 3. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари натиснете клавиша Fn отново. Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Избор на дисплея, който да е активен по време на • Analog (VGA) стартиране. Този избор •...

 • Page 139

  Таблица 3. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Password Beep • Disabled Активирайте тази опция, за да чуете звуков сигнал, • Enabled когато системата изчаква за парола при включване, парола за твърд диск или...

 • Page 140

  Елементи от менюто Security Таблица 4. Елементи от менюто Security Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Password Вж. “Меню Security” на страница 114 и “Използване на пароли” на страница 59. Security Chip Security Chip • Active Ако изберете “Active”, Security Chip става...

 • Page 141

  Таблица 4. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Memory Protection Execution Prevention • Disabled Някои компютърни вируси и червеи • Enabled причиняват препълване на буферите на паметта, като изпълняват код, при който се разрешават само данни.

 • Page 142

  Таблица 4. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Wireless WAN • Disabled Ако изберете “Enabled”, можете да използвате • Enabled устройства за безжична WAN. Bluetooth • Disabled Ако изберете “Enabled”, можете да използвате •...

 • Page 143

  Таблица 4. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари “Permanently Disabled,” няма да можете да активирате тази настройка отново. Елементи от менюто Startup Таблица 5. Елементи от менюто Startup Елемент на менюто Избор Коментари Boot Вж.

 • Page 144: Обновяване на Uefi Bios на системата

  информирани, че трябва да обновите UEFI BIOS, за да може новото допълнение да работи правилно. За да обновите системния UEFI BIOS, посетете уеб сайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Използване на управлението на системата Този раздел е предназначен основно за мрежови администратори.

 • Page 145: Настройване на функциите за управление

  Desktop Management Interface Unified Extensible Firmware Interface на компютъра поддържа интерфейс, наречен System Management BIOS Reference Specification(SMBIOS) V2.4. SMBIOS предоставя информация за хардуерните компоненти на системата. BIOS е отговорен за предоставянето на тази база данни с информация за системата и устройствата на дънната платка. Тази спецификация документира стандартите за получаване...

 • Page 146

  Забележка: Списъкът с устройства на Network Boot е списък с устройства за фиксирано стартиране. Не можете да променяте реда им на стартиране чрез клавиша F5 или F6 за придвижване нагоре или надолу. 4. Натиснете F10. Забележка: Ако искате да инициализирате настройката за връщане към стартовата последователност...

 • Page 147: Глава 9. Предотвратяване на проблеми

  10. Получавайте актуална информация относно драйверите на устройствата за хардуер, който не се произвежда от Lenovo. Препоръчително е да прочете бележките по изданието с информация за драйвера на дадено устройство, преди да го обновите, за да научите за неговата съвместимост...

 • Page 148: Проверка на актуалността на драйверите

  Програмата System Update поддържа актуализиран софтуера на компютъра. Пакетите за обновяване се съхраняват в сървърите на Lenovo и могат да се изтеглят от уеб сайта за поддръжка на Lenovo. Пакетите за обновяване може да съдържат приложения, драйвери на устройства, обновления за...

 • Page 149: Полагане на грижи за вашия компютър

  можете да разберете приоритета му. Вие решавате кои обновления да се изтеглят и инсталират. След като изберете желаните пакети с обновления, програмата System Update автоматично изтегля и инсталира обновленията, без да е необходима повече намеса от ваша страна. Програмата System Update е инсталирана предварително на вашия компютър и е готова за изпълнение.

 • Page 150

  данни да завърши. Ако това се случи, то може да причини повреди на вашите данни. Внимавайте при задаването на пароли • Помнете паролите си. Ако забравите паролата на надзорник или за твърд диск, Lenovo няма да я нулира и е възможно да се наложи да подмените дънната платка, твърдия диск или SSD устройството.

 • Page 151: Почистване на капака на компютъра ви

  Почистване на капака на компютъра ви Периодично почиствайте компютъра си, както следва: 1. Подгответе смес от слаб почистващ препарат за кухненска употреба (без съдържание на абразивна пудра или химикали като киселини или основи). Използвайте 5 части вода към 1 част препарат. 2.

 • Page 152

  Ръководството за потребителя...

 • Page 153: Глава 10. Отстраняване на проблеми с компютъра

  твърд диск с фабричните настройки по подразбиране. За повече информация вижте “Създаване и използване на носители за възстановяване” на страница 69. За стартиране на програмата Lenovo Solution Center в Windows 7 вж. “Достъп до приложения в Windows 7” на страница 15.

 • Page 154: Отстраняване на проблеми

  Ако вече разполагате с програмата Lenovo ThinkVantage Toolbox на компютъра, предприемете едно от следните действия за стартиране на програмата: • За Windows 7: Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Система и защита ➙ Lenovo – Състояние и диагностика на системата...

 • Page 155: Течности върху клавиатурата

  Забележка: След като компютърът се стартира и се зареди Windows, използвайте правилната процедура за изключване на компютъра. След като машината се изключи, поставете батерията отново, след което рестартирайте компютъра. Ако компютърът не се включи, като отново поставите батерията, извадете отново батерията и започнете отново със стъпка 2. Ако компютърът...

 • Page 156

  • Съобщение: 0182: Лоша проверка CRC2. Влезте в ThinkPad Setup и заредете настройките по подразбиране за Setup. Решение: Контролната сума на настройката CRC2 в EEPROM не е правилна. Натиснете F1, за да отидете до ThinkPad Setup. Натиснете F9, след което Enter, за да заредите настройките по подразбиране.

 • Page 157: Грешки без съобщения

  • Съобщение: 2000: Диагностиката на сензора на ThinkVantage Active Protection е неуспешна. Решение: Компютърът трябва да се ремонтира. • Съобщение: 2100: Грешка при инициализиране на HDD0 (Основния твърд диск) Решение: Твърдият диск не работи. Твърдият диск трябва да се ремонтира. •...

 • Page 158: Грешки с бипкания

  – Адаптерът за променлив ток е включен в компютъра, а захранващият кабел – в работещ електрически контакт. – Компютърът е включен. (Включете отново ключа на захранването за потвърждение.) Ако е зададена парола при включване: – Натиснете произволен клавиш за извеждане на подсказването за парола при включване. Ако нивото...

 • Page 159: Мрежа

  1. Уверете се, че паметта е инсталирана и поставена правилно във вашия компютър. Може да се наложи да премахнете цялата добавена памет, за да тествате компютъра само с фабрично инсталираната памет, а след това да инсталирате паметта поединично, за да осигурите...

 • Page 160

  7. Щракнете върху бутона Актуализиране на драйвера. Показва се съветникът за обновяване на драйвери на устройства. Следвайте инструкциите на екрана. – Портът за превключване и адаптерът имат еднакви настройки за дуплекс. Ако сте конфигурирали адаптера за пълен дуплекс, се уверете, че портът за превключване също е...

 • Page 161

  Проблеми с Bluetooth За Windows 7 • Проблем: Не се чува звук от Bluetooth слушалките, а от локалните високоговорители, въпреки че са свързани слушалки чрез профила за слушалки или AV профила. Решение: Направете следното: 1. Излезте от приложението, което използва звуковото устройство (например Windows Media Player).

 • Page 162

  • Проблем: Не можете да се свържете нито едно устройство с активирана функция за Bluetooth. Решение: Уверете се, че компютърът и устройството са включени и техните Bluetooth антени са активирани. След като се уверите в описаното по-горе, изключете функцията за Bluetooth, след което я включете...

 • Page 163

  Решение: Осъществете отново връзка с компютъра с активирана функция за Bluetooth, след което повторно опитайте серийната връзка. • Проблем: Връзката с Bluetooth серийния порт прекъсна автоматично. Решение: При осъществяването на каквато и да е серийна връзка се стартира таймер за неактивност.

 • Page 164: Клавиатура и други посочващи устройства

  1. Излезте от приложението, което използва звуковото устройство (например Windows Media Player). 2. Отворете контролния панел, като щракнете върху Старт ➙ Контролен панел. 3. Щракнете двукратно върху Звуци и аудио устройства, за да отворите прозореца за свойства на звуците и аудио устройствата. 4.

 • Page 165: Дисплей и мултимедийни устройства

  2. Щракнете на Printers and Other Hardware и после щракнете Keyboard. 3. Изберете етикета Hardware. В свойствата на устройството проверете дали състоянието на устройството е Устройството работи правилно. Ако клавишите на клавиатурата продължават да не работят, занесете компютъра в сервиз. •...

 • Page 166

  6. Уверете се, че в прозореца за информация за адаптера се показва името на правилния драйвер на устройството. Забележка: Името на драйвера на устройство зависи от инсталирания в компютъра ви видео чип. 7. Щракнете на бутона Properties. Ако ви бъде напомнено за парола на администратор или потвърждение, въведете...

 • Page 167

  Решение: Това е присъща характеристика на TFT технологията. Дисплеят на компютъра съдържа множество транзистори на тънък филм (TFTs). Възможно е през цялото време на екрана да съществува малък брой липсващи, обезцветени или ярки точки на екрана. Проблеми при външен монитор •...

 • Page 168

  4. Щракнете на етикета Adapter. 5. Уверете се, че в прозореца за информация за адаптера се показва името на правилния драйвер на устройството. Забележка: Името на драйвера на устройство зависи от инсталирания в компютъра ви видео чип. 6. Щракнете на OK. Ако...

 • Page 169

  Забележка: След като натиснете Fn+F7, трябва да изчакате малко, преди изображението да се покаже. 4. Щракнете с десния бутон върху работната площ, а след това върху Свойства, за да отворите прозореца със свойства на дисплея. 5. Щракнете върху раздела Настройки. 6.

 • Page 170

  1. Свържете външния монитор със съединителя за монитор, след което свържете монитора към електрически контакт. 2. Включете външния монитор и компютъра. 3. Натиснете Fn+F7, за да промените местоположението на изходящия сигнал към външния монитор. Забележка: След като натиснете Fn+F7, трябва да изчакате малко, преди изображението да...

 • Page 171

  5. Поставете отметка в полето Разшири моя работен плот на Windows на този монитор. 6. Щракнете върху иконата Монитор-1 (за основния дисплей, компютърния дисплей). 7. Изберете разделителната способност на екрана и качеството на цветовете за основния дисплей. 8. Щракнете върху иконата Монитор2 (за външния монитор). 9.

 • Page 172

  – Conexant 20671 SmartAudio HD За Windows XP: 1. Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел. 2. Щракнете върху Производителност и поддръжка 3. Щракнете върху Система. 4. Щракнете върху раздела Хардуер, след което върху бутона Диспечер на устройствата. 5. Щракнете върху знака + за Контролери за звук, видео и игри. 6.

 • Page 173: Батерия и захранване

  Windows XP – прозореца за управление на силата на звука) и могат да променят настройките сами. Пример за такова приложение е Windows Media Player. Обикновено приложението разполага с плъзгачи за управление на звука от самото приложение. • Проблем: Не всички плъзгачи за силата на звука се побират в прозореца за управление на силата на...

 • Page 174

  Проблеми с батерията • Проблем: Батерията не може да бъде напълно заредена посредством метода на изключване в стандартното време за зареждане на компютъра. Решение: Възможно е батерията да е прекалено изтощена. Направете следното: 1. Изключете компютъра. 2. Убедете се, че прекалено изтощената батерия е в компютъра. 3.

 • Page 175

  Проблеми със захранването Отпечатайте тези инструкции и ги запазете в компютъра за справка по-късно. Ако компютърът изобщо не получава захранване, проверете следните елементи: 1. Проверете превключвателя на захранването. Обърнете се към “Индикатори за системно състояние” на страница 9. Превключвателят на захранването свети, когато компютърът е включен.

 • Page 176

  Ако получите съобщение за грешка, докато операционната система зарежда конфигурацията на работната площ след завършване на POST, проверете следните елементи: 1. Посетете уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support и потърсете съобщението за грешка. 2. Посетете началната страница на базата знания на Microsoft на сайта http://support.microsoft.com/ и...

 • Page 177: Дискове и други устройства за съхранение

  – Ако индикаторът за сън (готовност) е изключен, компютърът ви е в режим хибернация или изключен. Свържете адаптера за променлив ток към компютъра, след което натиснете бутона на захранването, за да подновите работа. Ако системата продължава да не излиза от режим на заспиване (готовност), е възможно да спре да...

 • Page 178: Софтуерни проблеми

  Софтуерни проблеми • Проблем: Дадено приложение не се изпълнява правилно. Решение: Проверете дали проблемът не е причинен от приложението. Проверете дали компютърът разполага с изисквания минимален обем памет за изпълнение на приложението. Прегледайте ръководствата, предоставени с приложението. Проверете следното: – Приложението е предназначено за работа с вашата операционна система. –...

 • Page 179: Глава 11. Получаване на поддръжка

  Глава 11. Получаване на поддръжка В тази глава е предоставена информация за това кога да се свържете с Lenovo и как е препоръчително да го направите. • “Преди да се свържете с Lenovo” на страница 161 • “Получаване на помощ и обслужване” на страница 162 •...

 • Page 180: Получаване на помощ и обслужване

  изтеглите драйвери и обновления на устройства. Уеб сайт за поддръжка на Lenovo Информацията за техническа поддръжка е достъпна на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/support Този уеб сайт се обновява с най-новата информация за поддръжка, като например: •...

 • Page 181: Връзка с Lenovo

  достъпните Инженерни изменения (EC), които са приложими за вашия хардуер. Следните предмети не се покриват: • Подмяна или използване на части, които не са произведени за или от Lenovo, или части извън гаранция Забележка: Всички гарантирани части съдържат 7-символна идентификация във формата FRU XXXXXXX.

 • Page 182: Закупуване на допълнителни услуги

  програми, мрежова настройка и конфигурация, услуги за поправка на надстроен или разширен хардуер и потребителски инсталации. Достъпността и името на услугата могат да варират според страната. За повече информация относно тези услуги отидете на уеб сайта на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html Ръководството за потребителя...

 • Page 183: Приложение A. Информация за разпоредби

  Работното обкръжение и здравето ви Вградените безжични карти излъчват радиочестотна магнитна енергия като други радио устройства. Нивото на излъчване обаче е много по-ниско от това на електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства като, например, мобилни телефони. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 184: Намиране на безжичните антени Ultraconnect

  Поради факта, че вградените безжични карти работят според указанията, заложени в стандартите и препоръките за радиочестотна безопасност, Lenovo счита, че те са безопасни за употреба от потребителите. Тези стандарти и препоръки отразяват съгласието на научната общност и са резултат дебати на съвети и комитети от учени, които постоянно преглеждат и интерпретират обширната...

 • Page 185: Забележка за класификация за износ

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 186: Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

 • Page 187: Декларация за съответствие клас B за Корея

  Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 188

  Ръководството за потребителя...

 • Page 189: Приложение B. Декларации за рециклиране и Weee

  Прибиране и рециклиране на изведен от употреба Lenovo компютър или монитор Ако сте служител на компания и се налага да изхвърлите Lenovo компютър или монитор, който е собственост на компанията, трябва да го направите в съответствие със Закона за поощряване на...

 • Page 190: Информация за рециклиране за Бразилия

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 191: Информация относно повторното използване на батериите за Европейския съюз

  намалят потенциалните неблагоприятни ефекти от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве, поради потенциалното наличие на опасни вещества. За правилно събиране и обработка отидете на: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Информация относно повторното използване на батериите за Тайван Информация относно повторното използване на батериите за САЩ...

 • Page 192

  Ръководството за потребителя...

 • Page 193: Приложение C. Бележки

  относно продуктите и услугите, достъпни понастоящем във вашата област. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга на Lenovo няма за цел да заяви или внуши, че може да бъде използван само въпросния продукт, програма или услуга на Lenovo. Вместо това може да бъде използван...

 • Page 194: Търговски марки

  могат да са изведени чрез екстраполиране. Възможно е действителните резултати да са различни. Потребителите на този документ трябва да проверят приложимите данни за тяхната конкретна среда. Търговски марки Следните термини са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете: Lenovo Access Connections...

 • Page 196

  Партиден номер: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: