Download Table of Contents Print this page

Algemene Veiligheid - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
1 B elangrijke veiligheids- en milieu-instructies
Dit
deel
veiligheidsinstructies
beschermen tegen het risico op
persoonlijk letsel of materiële
schade.
Het niet naleven van deze
instructies laat de garantie
vervallen.
1.1 Algemene
veiligheid
• Dit
apparaat
aan
de
veiligheidsnormen.
• Dit apparaat kan worden
gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en personen met
verminderde fysieke, zintuiglijke
of mentale capaciteiten, of
met een gebrek aan ervaring
en kennis, als deze onder
toezicht staan of instructies
hebben gekregen betreffende
het veilige gebruik van het
apparaat en op de hoogte zijn
van de betrokken gevaren.
Laat kinderen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud dienen
niet zonder toezicht door
Stofzuiger / Gebruikershandleiding
bevat
die
voldoet
internationale
kinderen uitgevoerd te worden.
u
• Gebruik het apparaat niet als het
stroomsnoer of het apparaat
zelf is beschadigd. Neem contact
op met een erkende service.
• Uw
netstroom
overeenkomen
informatie die u aantreft op het
typeplaatje van het apparaat.
• De netvoeding waar het
apparaat op wordt aangesloten,
dient te zijn beveiligd met een
zekering van minimaal 16 A.
• Gebruik het apparaat niet met
een verlengsnoer.
• Om schade aan het stroomsnoer
te voorkomen mag het niet
worden
gebogen of langs scherpe
randen worden gewreven.
• Raak het apparaat of zijn stekker
als die in het stopcontact zit
niet aan met natte of vochtige
handen.
• Trek niet aan het stroomsnoer
bij het uittrekken van de stekker.
• Zuig
geen
materialen op en zorg er bij
sigarettenas voor dat u deze
alleen opzuigt als deze volledig
moet
met
samengeperst,
ontvlambare
73 / NL
de

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents