Download Table of Contents Print this page

Znaczenie Symboli; Dane Techniczne - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
Prosz najpierw przeczy-
ta t instrukcj obs ugi!
Drogi Kliencie,
Dzi kujemy za wybranie urz dzenia marki
Beko. Mamy nadziej , e urz dzenie to,
wyprodukowane przy u yciu najnowszych
technologii wysokiej jako ci, oka e si
w najwy szym stopniu zadowalaj ce. Z
tego wzgl du przed u yciem urz dzenia
nale y uwa nie przeczyta
obs ugi oraz do czone dokumenty i
zachowa j do wgl du na przysz o .
Przekazuj c
u ytkownikowi, prosz odda mu równie
niniejsz instrukcj . Nale y przestrzega
wskazówek,
zwracaj c
wszystkie informacje i ostrze enia w
instrukcji obs ugi.
1. Przycisk W ./Wy .
2. Pojemnik na kurz
3. Dysza ss ca
4. Pokrywka w a
5. W
6. Przycisk usuwania pojemnika na kurz
7. Przycisk zwijania kabla zasilaj cego
8. Pokr t o regulacji mocy ssania
9. Hak do parkowania szczotki do parkietów/
dywanów
10. Zatrzask regulacji szczotki
11. Wysokowydajna szczotka do parkietów/
dywanów
12. Zatrzask regulacji rury teleskopowej
13. Rura teleskopowa
14. Sterowanie odkurzaczem
15. Uchwyt
16. Przyrz d do mebli tapicerowanych
17. Szczotka do kurzu
18. Szczotka do twardych pod óg
19. Przyrz d szczelinowy
Urz dzenie zosta o wyprodukowane w nowoczesnych, bezpiecznych dla rodowiska zak adach bez
instrukcj
urz dzenie
innemu
uwag
Prosz pami ta , e instrukcja ta mo e
odnosi si tak e do innych modeli.
Ró nice pomi dzy nimi s
opisane w tej instrukcji.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje si
nast puj ce symbole:
Wa ne informacje i przydatne
wskazówki dotycz ce u ytkowania.
na
20. Specjalna szczotka turbo/do sier ci zwierz t

Dane techniczne

Napi cie
zasilania
Moc
D ugo przewodu : 7 m
Zastrzega si prawo do modyfikacji konstrukcji i
parametrów technicznych.
Warto ci podane w oznaczeniach umieszczonych na tym
urz dzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materia ach
drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie
z obowi zuj cymi normami. Warto ci te mog si ró ni w
zale no ci od sposobu u ytkowania urz dzenia i warunków w
jego otoczeniu.
wp ywu na przyrod .
OSTRZE ENIE Ostrze enia
dotycz ce sytuacji zagra aj cych
bezpiecze stwu, yciu i mieniu.
Klasa ochronno ci
przeciwpora eniowej.
: 220-240 V~, 50/60 Hz
:800 W
Nie zawiera bifenyli polichlorowanych
wyra nie
(PCB).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents