Download Table of Contents Print this page

Pomen Simbolov - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
Najprej preberite priro -
nik za uporabo!
Spo tovana stranka,
Zahvaljujemo se vam, da ste se odlo ili za
nakup izdelka Beko. Upamo, da bo izdelek,
ki je bil izdelan z visokokakovostno in
najnovej o tehnologijo, upravi il va e
zaupanje. Zato pred uporabo naprave
preberite celoten uporabni ki priro nik
in vso ostalo prilo eno dokumentacijo
ter jo shranite kot referenco za prihodnjo
uporabo. e napravo predate nekomu
drugemu, zraven prilo ite e uporabni ki
priro nik. Upo tevajte navodila ter vse
informacije in opozorila v uporabni kem
priro niku.
1. Gumb za vklop/izklop
2. Posoda za prah
3. Sesalna oba
4. Pokrov ek cevi
5. Cev
6. Gumb za sprostitev posode za prah
7. Gumb za navijanje napajalnega kabla
8. Gumb za nastavitev mo i sesanja
9. Kavelj krta e za parket/preprogo za parkiranje
10. Zapah za nastavitev krta e
11. Visoko zmogljiva krta a za parket/preprogo
12. Zapah za nastavitev teleskopske cevi
13. Teleskopska cev
14. Nadzor mo i sesanja
15. Ro aj
16. Nastavek za oblazinjeno pohi tvo
17. Krta a za prah
18. Krta a za trda tla
19. Nastavek za pranje
20. Posebna turbo krta a za odstranjevanje
dlak ivali
Ta izdelek je bil izdelan v okolju prijaznih in sodobnih proizvodnih obratih, brez kakr ne koli kode za
Uporabni ki priro nik se nana a tudi na
druge modele.
Razlike med posameznimi modeli so
natan no navedene v priro niku.

Pomen simbolov

Naslednji simboli so uporabljeni v razli nih
razdelkih tega priro nika:
Pomembne informacije in uporabni
nasveti o uporabi.
OPOZORILO: Opozorila za
nevarne situacije, ki zadevajo varnost
za ivljenje in lastnino.
Varnostni razred za elektri ni udar.
Tehni ni podatki
Napajalna napetost
Mo
Dol ina kabla
Pridr ujemo si pravico do tehni nih in oblikovnih
sprememb.
Vrednosti, ki so navedene na oznakah na izdelku ali drugih
tiskanih dokumentih, ki so prilo eni izdelku, predstavljajo
vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih, ki so v skladu z
veljavnimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na
uporabo naprave in pogoje v prostoru.
naravo.
: 220–240 V~, 50/60 Hz
: 800 W
: 7 m
Ne vsebuje PCB.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents