Download Table of Contents Print this page

Informace O Balení - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
2 Informace
2.4 Dodr ování sm rnice WEEE a o likvidaci odpad
Tento produkt spl uje sm rnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento v robek nese symbol pro t íd ní, platn
pro elektrick a elektronick odpad (WEEE).
Tento symbol znamená, e p íslu n produkt na konci jeho ivotnosti nesmí b t likvidován
spolu s jin m domácím odpadem. Pou ité za ízení musíte odnést do oficiální sb rny pro
recyklaci elektrick ch a elektronick ch za ízení. Obra te se na místní ú ady nebo na prodejce,
u kterého jste si za ízení zakoupili, a informujte se o umíst ní sb rn ch za ízení. Ka dá
domácnost hraje d le itou roli ve sb ru a recyklaci star ch za ízení. Správná likvidace starého
za ízení pomáhá p edejít mo n m negativním následk m pro ivotní prost edí a lidské zdraví.
2.5 Dodr ování sm rnice RoHS
Produkt, kter jste zakoupili spl uje sm rnicih EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje ádné kodlivé ani
zakázané materiály, které jsou sm rnicí zakázané.
2.6 Informace o balení
Balení produktu je vyrobeno z recyklovateln ch materiál , v souladu s na í národní legislativou.
Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jin m druhem odpadu. Odvezte je na sb rné
místo balícího materiálu, které má pov ení místních orgán .
Vysava / Návod pro u ivatele
53 / CS

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents