Download Table of Contents Print this page

Обща Безопас- Ност - Beko VCO 62607 AD User Manual

Advertisement

Table of Contents
Важни инструкции за безопасност и опазване на
1
околната среда
Този раздел съдържа инструк-
ции за безопасност, които ще
ви помогнат да се защитите от
риск от нараняване или мате-
риална повреда.
Неспазването на инструкциите
води до отмяна на предоставе-
ната гаранция.
1.1 Обща безопас-
ност
• Този продукт съответства на
международните стандарти за
безопасност.
• Този уред може да се из-
ползва от деца над 8-годишна
възраст и от хора с намалени
физически, сетивни или ум-
ствени способности или от
хора, които нямат опит и зна-
ния, стига те да се наблюдават
и да им се дадат указанията
по отношение на безопасната
употреба на уреда и среща-
ните опасностите. Децата не
трябва да играят с уреда. По-
чистването и поддържката не
трябва да се извършват от
деца, освен ако не са контро-
лирани от възрастни.
Прахосмукачка / Ръководство за употреба
• Никога не използвайте уреда,
ако захранващият кабел или
самият уред е повреден.
Свържете се с оторизиран
сервиз.
• Проверете дали данните за
местното електрозахранване
отговарят на информацията
върху табелката с данни.
• Захранването на уреда трябва
да бъде обезопасено с пред-
пазител от минимум 16 A.
• Не използвайте уреда с удъл-
жител кабел.
• За да избегнете евентуални
повреди на захранващия
кабел, не го притискайте, не
го прегъвайте и не го търкайте
по остри ръбове.
• Никога не пипайте уреда или
щепсела, когато са включени,
с мокри или влажни ръце.
• Не изключвайте от контакта
дърпайки кабела на уреда.
• Не почиствайте с прахосму-
качката запалими материали
и когато почиствате остатъци
от цигари, уверете се, че са
изгаснали.
63 / BG

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1201173

Table of Contents