Çocuk Güvenliği; Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması; Ambalaj Bilgisi - Beko BK 20 HPLCD Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
1.3 Çocuk güvenliği
Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamıyacağı bir yerde
saklayın.
Elektrikli ürünler çocuklar için
tehlikelidir. Ürün çalışırken
çocukları üründen uzak tutun.
Ürünle
oynamalarına
vermeyin.
1.4 AEEE Yönetmeliğine
Uyum ve Atık Ürünün Elden
Çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen za-
rarlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE
Yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir
nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemeler-
den üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet öm-
rünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu
toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime
sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yar-
dımcı olun.

1.5 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız ge-
reği geri dönüştürülebilir malzemelerden
üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya
diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin be-
lirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.
6 / TR
izin
Kombi / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 26 hplcd

Table of Contents