Download  Print this page

Opis Działania - Makita UT2204 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

napięciem
spowoduje
metalowych
elektronarzędzia i porażenie operatora.
3.
Zapewnić stałe podłoże.
Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej
miejsca pracy na wysokości.
4.
Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
5.
Trzymać ręce z dala od części obrotowych.
6.
Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można
uruchomić
wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
7.
Nie dotykać końcówki wiertła lub części
obrabianej bezpośrednio po operacji; mogą
one być bardzo gorące i przypalić skórę.
8.
Niektóre
materiały
chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa podanych przez
dostawcę materiałów.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIEPRAWIDŁOWE
nieprzestrzeganie
określonych w niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować poważne obrażenia ciała.
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Włączanie
Rys.1
UWAGA:
Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci
zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa
poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
W celu uruchomienia elektronarzędzia należy nacisnąć
na spust przełącznika. Zwolnić spust przełącznika, aby
wyłączyć elektronarzędzie.
Dla uruchomienia trybu pracy ciągłej, nacisnąć spust
przełącznika, a następnie wcisnąć przycisk blokujący.
Do zatrzymania elektronarzędzia pracującego w trybie
ciągłym, należy nacisnąć spust przełącznika do oporu, a
następnie zwolnić go.
Kontrolka
Rys.2
Zielona kontrolka zasilania zapala się w momencie
podłączenia narzędzia do zasilania. Jeżeli kontrolka jest
zapalona, ale narzędzia nie można uruchomić, wówczas
mamy do czynienia z zużyciem szczotek bądź
uszkodzeniem silnika albo przełącznika. Jeżeli kontrolka
nie zapala się, uszkodzony jest przewód zasilający albo
przepływ
prądu
zewnętrznych
elektronarzędzie
zawierają
substancje
STOSOWANIE
zasad
bezpieczeństwa
do
sama
kontrolka
części
uszkodzenia
uruchomić narzędzia i kontrolka nie świeci się. Gdy
kontrolka jest przepalona, narzędzie można uruchomić,
ale kontrolka nie świeci się.
MONTAŻ
UWAGA:
tylko
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Montaż trzonka mieszadła
Rys.3
Wkręcić trzonek mieszadła z nakrętką sześciokątną do
oporu do uchwytu mieszadła.
Przytrzymać kluczem 19 uchwyt mieszadła w miejscu
nacięcia
w
Przytrzymując uchwyt, za pomocą drugiego klucza 19
dokręć nakrętkę sześciokątną obracając klucz w
kierunku strzałki.
Rys.4
lub
Montaż mieszadeł
Rys.5
Rys.6
Nasuń mieszadło na trzonek i zablokuj je śrubą
sześciokątną.
Mieszadło należy ustawić w taki sposób, aby końcówka
śruby sześciokątnej trafiła na płaską powierzchnię
trzonka, a śrubę sześciokątną dokręcić znajdującym się
w zestawie kluczem.
W przypadku montażu mieszadeł w dwóch różnych
pozycjach (co jest możliwe tylko w przypadku mieszadeł
do tego przystosowanych) należy je przymocować na
płaskiej
powierzchni
sześciokątnymi. Mieszadła ustawić w taki sposób, aby te
same powierzchnie łopatek były zwrócone ku sobie, jak
pokazano na rysunku.
Rys.7
Rys.8
DZIAŁANIE
Mieszanie
UWAGA:
Nie wolno stosować do mieszania materiałów
łatwopalnych,
używanym jako rozpuszczalnik. Niestosowanie się
do tej zasady może spowodować obrażenia.
1.
Chwycić mocno narzędzie jedną ręką za rękojeść
tylną, a drugą – za uchwyt, zanurzyć mieszadło
całkowicie
sprawdzeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy -
włączyć narzędzie.
10
jest
przepalona.
przewodu
zasilającego
taki
sposób,
aby
się
trzonka
blokując
jak
farba
z
w materiale
a
W
przypadku
nie
można
nie
obracał.
śrubami
rozcieńczalnikiem
następnie
-
po

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204