Download  Print this page

Popis Funkcie - Makita UT2204 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

6.
Nenechávajte
Pracujte s ním,len keď ho držíte v rukách.
7.
Nedotýkajte sa bezprostredne po skončení
práce vrtáka ani opracovávaného dielu. Môžu
byť veľmi horúce a môžete sa o ne popáliť.
8.
Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré
môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich
nevdychovali
Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy
dodávateľa.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
VAROVANIE:
NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie
bezpečnostných zásad uvedených v tomto návode
môže viesť k vážnemu zraneniu.

POPIS FUNKCIE

POZOR:
Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho
funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
Zapínanie
Fig.1
POZOR:
Pred
pripojením
skontrolujte, či spúšť funguje správne a po
uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.
Ak chcete nástroj spustit, stačí stlačiť jeho spúšť. Ak
chcete nástroj vypnúť, uvoľnite spúšť.
Ak chcete pracovať nepretržite, stlačte spúšť a potom
stlačte blokovacie tlačidlo.
Ak chcete nástroj vypnúť zo zablokovanej polohy, stlačte
spúšť naplno a potom ju pustite.
Indikátor
Fig.2
Pri zapojení nástroja do elektrickej siete sa rozsvieti
zelený indikátor zapnutia. Ak sa indikátor rozsvieti, ale
nástroj sa nespustí ani po zapnutí do polohy ON, môžu
byť opotrebované uhlíkové kefky alebo sa pokazil motor
alebo prepínač. Ak sa indikátor nerozsvieti, porucha
môže byť v sieťovom kábli alebo kontrolke. Keď je
poškodený sieťový kábel, nástroj sa nespustí, ani sa
nerozsvieti indikátor. Keď je poškodený indikátor, nástroj
sa spustí, ale nerozsvieti sa indikátor.
MONTÁŽ
POZOR:
Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce,
vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
nástroj
bežať
bez
alebo
sa
ich
nedotýkali.
nástroja
do
zásuvky
dozoru.
Montáž hriadeľa
Fig.3
Utiahnite hriadeľ pomocou šesťhrannej matice do
držiaka hriadeľa čo najďalej, kým sa matica nedostane
do kontaktu s držiakom.
Pomocou kľúča pridržiavajte drážku v držiaku hriadeľa,
aby sa nemohol otáčať. Pridržiavajte túto drážku a
súčasne utiahnite šesťhrannú maticu pomocou ďalšieho
kľúča 19 v smere šípky
Fig.4
Montáž zmiešavacích lopatiek
Fig.5
Fig.6
Vsuňte zmiešavaciu lopatku do hriadeľa a zaistite ju
pomocou šesťhrannej maticovej skrutky.
V tomto momente ju umiestnite tak, aby horná koniec
šesťhrannej maticovej skrutky vždy zapadol na rovný
povrch na hriadeli a utiahnite šesťhrannú maticovú
skrutku pomocou priloženého kľúča.
Pri montáži zmiešavacích lopatiek na dve rôzne pozície
(použiteľné len so zmiešavacími lopatkami, ktoré to
umožňujú), namontujte a zaistite dve zmiešavacie
lopatky na plochú časť hriadeľa pomocou šesťhranných
maticových skrutiek tak, aby mali lopatky oproti sebe
rovnaký povrch, ako vidno na obrázku.
Fig.7
Fig.8
PRÁCA
vždy
Miešanie
POZOR:
Na
napríklad farbu rozpustenú v riedidle. V opačnom
prípade môže dôjsť k úrazu.
1.
Jednou rukou pevne držte zadnú rúčku nástroja a
druhou rukou rukoväť, vložte zmiešavaciu lopatku
celkom do materiálu a po kontrole bezpečnosti
miesta práce zapnite nástroj.
2.
Pri miešaní pohybujte zmiešavacou lopatkou
nahor a nadol, aby sa premiešal celý objem
materiálu.
3.
Po skončení miešania vypnite nástroj, skontrolujte,
či sa zmiešavacia lopatka úplne zastavila a
vytiahnite ju z nádoby.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja,
vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo
zásuvky.
22
miešanie
nepoužívajte
horľavý
materiál,

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204