Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 23

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

ÂAMEóAHàE
îËpÏa HITACHI ÌeÔpepêÇÌo paÄoÚaeÚ ÌaÀ
ycoÇepåeÌcÚÇoÇaÌËeÏ cÇoËx ËÁÀeÎËÈ, ÔoíÚoÏy Ïê
coxpaÌÓeÏ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa ÇÌeceÌËe ËÁÏeÌeÌËÈ
Ç ÚexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË, yÔoÏÓÌyÚêe Ç ÀaÌÌoÈ
ËÌcÚpyÍáËË Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË, ÄeÁ ÔpeÀyÔpeÊÀeÌËÓ
oÄ íÚoÏ.
ÉAPAHTàü
Mê ÖapaÌÚËpyeÏ cooÚÇeÚcÚÇËe aÇÚoÏaÚËäecÍËx
ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ Hitachi ÌopÏaÚËÇÌêÏ/ÌaáËoÌaÎëÌêÏ
ÔoÎoÊeÌËÓÏ. ÑaÌÌaÓ ÖapaÌÚËÓ Ìe pacÔpocÚpaÌÓeÚcÓ Ìa
ÀeÙeÍÚê
ËÎË
yçepÄ,
ÌeÔpaÇËÎëÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËe ËÎË ÌeÌaÀÎeÊaçeÖo
oÄpaçeÌËÓ, a ÚaÍÊe ÌopÏaÎëÌoÖo ËÁÌoca. B cÎyäae ÔoÀaäË
ÊaÎoÄê oÚÔpaÇÎÓÈÚe aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ Ç
ÌepaÁoÄpaÌÌoÏ cocÚoÓÌËË ÇÏecÚe c ÉAPAHTàâHõM
CEPTàîàKATOM, ÍoÚopêÈ ÌaxoÀËÚëcÓ Ç ÍoÌáe
ËÌcÚpyÍáËË Ôo oÄpaçeÌËï, Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ áeÌÚp
oÄcÎyÊËÇaÌËÓ Hitachi.
èPàMEóAHàE
Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë
paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa
ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ
ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
àÌÙopÏaáËÓ, ÍacaïçaÓcÓ coÁÀaÇaeÏoÖo åyÏa Ë
ÇËÄpaáËË
àÁÏepÓeÏêe ÇeÎËäËÌê ÄêÎË oÔpeÀeÎeÌê Ç cooÚÇeÚcÚÇËË
c EN61029.
TËÔËäÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÖo
ÀaÇÎeÌËÓ: 95 ÀÅ (A)
TËÔËäÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÈ
ÏoçÌocÚË: 108 ÀÅ (A)
Haдeвaйтe нayшники.
Oбщиe знaчeния вибpaции (cyммa вeктоpов по трем
осям) опpeдeляютcя в cоотвeтcтвии c EN61029.
Резка полосовой стали:
a
Величина вибрации
h = 5,0 м/с
Погрешность K = 1,5 м/с
Заявленный общий уровень вибрации измерялся в
соответствии со стандартным тестовым методом. Этот
уровень может использоваться для сравнения различных
инструментов.
Кроме того, его можно использовать для предварительной
оценки воздействия.
èPEÑìèPEÜÑEHàE
BeÎËäËÌa ÇËÄpaáËË Ço ÇpeÏÓ ÙaÍÚËäecÍoÖo
ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ËÌcÚpyÏeÌÚa ÏoÊeÚ oÚÎËäaÚëcÓ oÚ
yÍaÁaÌÌoÖo ÁÌaäeÌËÓ, Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ cÔocoÄa
ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ËÌcÚpyÏeÌÚa.
OÔpeÀeÎËÚë Ïepê ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË, äÚoÄê
ÁaçËÚËÚë oÔepaÚopa, ÍoÚopêe ocÌoÇaÌê Ìa pacäeÚe
ÇoÁÀeÈcÚÇËÓ
ÔpË
ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ (ÔpËÌËÏaÓ Ço ÇÌËÏaÌËe Çce ÔepËoÀê
áËÍÎa íÍcÔÎyaÚaáËË ÍpoÏe ÇpeÏeÌË ÁaÔycÍa, Úo
ecÚë ÍoÖÀa ËÌcÚpyÏeÌÚ ÇêÍÎïäeÌ, paÄoÚaeÚ Ìa
xoÎocÚoÏ xoÀy).
ÇoÁÌËÍåËÈ
ÇcÎeÀcÚÇËe
2
2
ÙaÍÚËäecÍËx
ycÎoÇËÓx
àÌÙopÏaáËÓ o cËcÚeÏe íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ c
ÌoÏËÌaÎëÌêÏ ÌaÔpÓÊeÌËeÏ 230 B~
èpË ÌeÄÎaÖoÔpËÓÚÌoÏ cocÚoÓÌËË ceÚË íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ
ÀaÌÌêÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ
ÍpaÚÍoÇpeÏeÌÌêx ÔaÀeÌËÈ ÌaÔpÓÊeÌËÓ ËÎË ÏeåaïçËx
ÍoÎeÄaÌËÈ ÌaÔpÓÊeÌËÓ.
ÑaÌÌêÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÔpeÀÌaÁÌaäeÌ ÀÎÓ
ÔoÀcoeÀËÌeÌËÓ Í cËcÚeÏe íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ c
ÏaÍcËÏaÎëÌêÏ ÀoÔycÚËÏêÏ ÔoÎÌêÏ coÔpoÚËÇÎeÌËeÏ
cËcÚeÏê Z
, paÇÌêÏ 0,14 OÏ Ç ÚoäÍe ÔoÀÍÎïäeÌËÓ
MAX
(pacÔpeÀeÎËÚeÎëÌaÓ ÍopoÄÍa ceÚË íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ) Í
ceÚË íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ.
èoÎëÁoÇaÚeÎë ÀoÎÊeÌ oÄÓÁaÚeÎëÌo yÄeÀËÚëcÓ Ç ÚoÏ, äÚo
ÀaÌÌêÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÄyÀeÚ ÔoÀcoeÀËÌeÌ ÚoÎëÍo Í
cËcÚeÏe íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ, ÍoÚopaÓ yÀoÇÎeÚÇopÓeÚ
ËÁÎoÊeÌÌêÏ Çêåe ÚpeÄoÇaÌËÓÏ.
B cÎyäae ÌeoÄxoÀËÏocÚË, ÔoÎëÁoÇaÚeÎë ÏoÊeÚ
oÄpaÚËÚëcÓ
Ç
ÍoÏÔaÌËï
íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ
coÔpoÚËÇÎeÌËÓ cËcÚeÏê Ç ÚoäÍe ÔoÀÍÎïäeÌËÓ.
àÌÙopÏaáËÓ
oÚÌocËÚeÎëÌo
ÔpepêÇaÚeÎÓ c ÌoÏËÌaÎëÌêÏ ÌaÔpÓÊeÌËeÏ
230 B~
ÑaÌÌêÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÀoÎÊeÌ íÍcÔÎyaÚËpoÇaÚëcÓ
ÚoÎëÍo Ç ÚoÏ cÎyäae, ecÎË oÌ ÄyÀeÚ ÔoÀcoeÀËÌeÌ Í
ÔÎaÇÍoÏy ÔpeÀoxpaÌËÚeÎï 16 A, c xapaÍÚepËcÚËÍoÈ
oÚcoeÀËÌeÌËÓ ÍÎacca gl.
PyccÍËÈ
ÍoÏÏyÌaÎëÌoÖo
oÚÌocËÚeÎëÌo
ÔoÎÌoÖo
ÇêÍÎïäaÚeÎÓ
23

Advertisement

loading