Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 19

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

OÅôàE èPABàãA èO TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà
èPEÑìèPEÜÑEHàE!
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÀoÎÊÌê ÄêÚë ÔpeÀÔpËÌÓÚê Çce
ÌeoÄxoÀËÏêe Ïepê ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË ÀÎÓ ÚoÖo, äÚoÄê
yÏeÌëåËÚë cÚeÔeÌë pËcÍa ÇoÁÖopaÌËÓ, yÀapa
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ Ë cÌËÁËÚë ÇepoÓÚÌocÚë
ÔoÇpeÊÀeÌËÓ ÍopÔyca ËÌcÚpyÏeÌÚa. ùÚË Ïepê
ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË ÇÍÎïäaïÚ Ç ceÄÓ ÌËÊeÔepeäËcÎeÌÌêe
ÔyÌÍÚê.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe Çce yÍaÁaÌËÓ, ÔpeÊÀe äeÏ Bê
ÔoÔêÚaeÚecë ËcÔoÎëÁoÇaÚë ËÌcÚpyÏeÌÚ, Ë coxpaÌËÚe Ëx.
ÑÎÓ ÄeÁoÔacÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ:
1.
èoÀÀepÊËÇaÈÚe äËcÚoÚy Ë ÔopÓÀoÍ Ìa paÄoäeÏ
ÏecÚe. ãïÄaÓ ÔoÏexa Ìa paÄoäeÏ ÏecÚe ËÎË Ìa
paÄoäeÏ cÚoÎe ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ ÚpaÇÏê.
2.
èpËÌËÏaÈÚe Ço ÇÌËÏaÌËe oÍpyÊaïçyï paÄoäee
ÏecÚo
oÄcÚaÌoÇÍy.
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÏ
ËcÔoÎëÁyÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ Ç ÔoÏeçeÌËÓx c
ÔoÇêåeÌÌoÈ ÇÎaÊÌocÚëï. èoÀÀepÊËÇaÈÚe
xopoåee ocÇeçeÌËe Ìa paÄoäeÏ ÏecÚe. He
paÄoÚaÈÚe ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ ÔpË ÌaÎËäËË pÓÀoÏ
ÎeÖÍoÇocÔÎaÏeÌÓïçËxcÓ ÊËÀÍocÚeÈ ËÎË ÖaÁoÇ.
3.
OcÚepeÖaÈÚecë yÀapa íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. He
ÍacaÈÚecë ÁaÁeÏÎÕÌÌêx ÔoÇepxÌocÚeÈ. HaÔpËÏep,
ÚpyÄoÔpoÇoÀoÇ, paÀËaÚopoÇ, ÍyxoÌÌêx ÔÎËÚ,
ÍopÔycoÇ xoÎoÀËÎëÌËÍoÇ.
4.
Bo ÇpeÏÓ paÄoÚê c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ Ìe paÁpeåaÈÚe
ÀeÚÓÏ ÌaxoÀËÚëcÓ ÔoÄÎËÁocÚË. He ÔoÁÇoÎÓÈÚe
ÔocÚopoÌÌËÏ ÀoÚpaÖËÇaÚëcÓ Ào ËÌcÚpyÏeÌÚa ËÎË
yÀÎËÌËÚeÎÓ. èocÚopoÌÌËe ÎËáa Ìe ÀoÎÊÌê
ÌaxoÀËÚëcÓ Ìa paÄoäeÈ ÔÎoçaÀÍe.
5.
ÂaÍoÌäËÇ paÄoÚy, cÀaÇaÈÚe ËÌcÚpyÏeÌÚ Ìa
xpaÌeÌËe. MecÚo ÀÎÓ xpaÌeÌËÓ ËÌcÚpyÏeÌÚa
ÀoÎÊÌo ÄêÚë cyxËÏ, ÇêcoÍo pacÔoÎoÊeÌÌêÏ ËÎË
ÁaÔËpaÚëcÓ Ìa ÁaÏoÍ. ÑeÚË Ìe ÀoÎÊÌê ËÏeÚë
ÇoÁÏoÊÌocÚË caÏocÚoÓÚeÎëÌo ÀoÄpaÚëcÓ Ào
ËÌcÚpyÏeÌÚa.
6.
He ÇÏeåËÇaÈÚecë Ç paÄoÚy ÏaåËÌê, ÔpËÍÎaÀêÇaÓ
ËÁÎËåÌïï cËÎy. PaÄoÚa ÇêÔoÎÌÓeÚcÓ Îyäåe Ë
ÄeÁoÔacÌeÈ, ecÎË ËÌcÚpyÏeÌÚ íÍcÔÎyaÚËpyeÚcÓ c
åÚaÚÌoÈ cÍopocÚëï.
7.
èpaÇËÎëÌo ÇêÄËpaÈÚe ËÌcÚpyÏeÌÚ ÀÎÓ ÍaÊÀoÈ
ÍoÌÍpeÚÌoÈ paÄoÚê. He ÔêÚaÈÚecë cÀeÎaÚë
ÏaÎoÏoçÌêÏ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ paÄoÚy, ÍoÚopaÓ
ÔpeÀÌaÁÌaäeÌa ÀÎÓ ÇêcoÍoÏoçÌoÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa.
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ËÌcÚpyÏeÌÚ Ç áeÎÓx, ÀÎÓ ÍoÚopêx
oÌ Ìe ÔpeÀÌaÁÌaäeÌ. HaÔpËÏep, Ìe ÔoÎëÁyÈÚecë
áËpÍyÎÓpÌoÈ ÔËÎoÈ ÀÎÓ oÄpeÁaÌËÓ ÇeÚoÍ ÀepeÇëeÇ
ËÎË peÁÍË ÄpÕÇeÌ.
8.
OÄpaÚËÚe ÇÌËÏaÌËe Ìa ÇêÄop paÄoäeÈ oÀeÊÀê.
He
ÌaÀeÇaÈÚe
ÀpaÖoáeÌÌocÚË, Ú.Í. oÌË ÏoÖyÚ ÄêÚë ÁaxÇaäeÌê
ÀÇËÊyçËÏËcÓ äacÚÓÏË ËÌcÚpyÏeÌÚa. Ha ÇpeÏÓ
paÄoÚê ÇÌe ÔoÏeçeÌËÈ peÍoÏeÌÀyeÚcÓ ÌaÀeÇaÚë
peÁËÌoÇêe ÔepäaÚÍË Ë ÄoÚËÌÍË c ÌecÍoÎëÁÍoÈ
ÔoÀoåÇoÈ. ìÎoÊËÚe ÀÎËÌÌêe ÇoÎocê ÔoÀ
ÖoÎoÇÌêÏ yÄopoÏ.
9.
èoÎëÁyÈÚecë ÁaçËÚÌêÏË oäÍaÏË. OÀeÇaÈÚe ÏacÍy
ÀÎÓ ÎËáa ËÎË ÏacÍy ÔpoÚËÇ ÔêÎË, ecÎË ÔpË peÁÍe
ÏaÚepËaÎa ÇêÀeÎÓeÚcÓ ÔêÎë.
10. àcÔoÎëÁyÈÚe oÄopyÀoÇaÌËe ÀÎÓ oÚÇoÀa ÔêÎË Ë
ÖpÓÁË. ìÄeÀËÚecë, äÚo Bê ËcÔoÎëÁyeÚe ÔpaÇËÎëÌêe
ycÚpoÈcÚÇa ÀÎÓ ÔpËcoeÀËÌeÌËÓ ÔoÀoÄÌoÖo
oÄopyÀoÇaÌËÓ.
11. He ÀoÔycÍaÈÚe ÔopäË íÎeÍÚpoåÌypa. HËÍoÖÀa Ìe
ÔepeÌocËÚe ËÌcÚpyÏeÌÚ, ÀepÊa eÖo Áa åÌyp. He
ÀÕpÖaÈÚe Áa åÌyp c áeÎëï ÇêÌyÚë ÇËÎÍy ËÁ
poÁeÚÍË. OÄepeÖaÈÚe åÌyp oÚ ÇoÁÀeÈcÚÇËÓ ÌaÖpeÇa,
cÏaÁoäÌêx ÏaÚepËaÎoÇ Ë ÔpeÀÏeÚoÇ c ocÚpêÏË
ÍpaÓÏË.
(Перевод оригинальных инструкций)
èepeÀ
ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ
He
paÄoÚaÈÚe
ÔoÀ
ÀoÊÀÕÏ.
ÔpocÚopÌyï
oÀeÊÀy
12. èepeÀ
oÄpaÄaÚêÇaeÏyï ÀeÚaÎë Ç ÚËcÍax. ùÚo ÄeÁoÔacÌeÈ,
äeÏ ÀepÊaÚë ÁaÖoÚoÇÍy Ç pyÍe, a ÚaÍÊe
ocÇoÄoÊÀaeÚ oÄe pyÍË ÀÎÓ paÄoÚê c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
13. ÅyÀëÚe ÌaäeÍy. èocÚoÓÌÌo ËÏeÈÚe xopoåyï ÚoäÍy
oÔopê Ë Ìe ÚepÓÈÚe paÇÌoÇecËÓ.
14. BÌËÏaÚeÎëÌo oÚÌocËÚecë Í ÚexÌËäecÍoÏy
oÄcÎyÊËÇaÌËï ËÌcÚpyÏeÌÚa Ë eÖo peÏoÌÚy. ÑÎÓ
ÀocÚËÊeÌËÓ ÎyäåËx paÄoäËx xapaÍÚepËcÚËÍ Ë
oÄecÔeäeÌËÓ ÄoÎëåeÈ ÄeÁoÔacÌocÚË ÔpË paÄoÚe
ocÚopoÊÌo oÄpaçaÈÚecë c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ Ë
coÀepÊËÚe eÖo Ç äËcÚoÚe. èpË cÏaÁÍe Ë ÁaÏeÌe
aÍceccyapoÇ
cooÚÇeÚcÚÇyïçËx ËÌcÚpyÍáËÓx. èepËoÀËäecÍË
ocÏaÚpËÇaÈÚe íÎeÍÚpoåÌyp ËÌcÚpyÏeÌÚa Ë Ç
cÎyäae eÖo ÔoÇpeÊÀeÌËÓ oÚpeÏoÌÚËpyÈÚe eÖo Ç
yÔoÎÌoÏoäeÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe. èepËoÀËäecÍË
ocÏaÚpËÇaÈÚe yÀÎËÌËÚeÎË Ë Ç cÎyäae ÔoÇpeÊÀeÌËÓ
c
ÔpoËÁÇoÀËÚe Ëx ÁaÏeÌy. PyÍoÓÚÍË ËÌcÚpyÏeÌÚa
He
ÀoÎÊÌê ÄêÚë cyxËÏË Ë äËcÚêÏË , Ìe ÔaäÍaÈÚe Ëx
cÏaÁoäÌêÏË ÏaÚepËaÎaÏË.
15. BêÌëÚe ÇËÎÍy íÎeÍÚpoåÌypa ËÁ poÁeÚÍË, ecÎË
ËÌcÚpyÏeÌÚ Ìe ËcÔoÎëÁyeÚcÓ, ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ
ÚexoÄcÎyÊËÇaÌËÓ, a ÚaÍÊe ÔepeÀ ÁaÏeÌoÈ
aÍceccyapoÇ (ÌoÊeÈ, cÇÕpÎ, ÙpeÁ).
16. BêÌëÚe Çce peÖyÎËpoÇoäÌêe Ë ÖaeäÌêe ÍÎïäË.
BoÁëÏËÚe ceÄe Áa ÔpaÇËÎo, ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ
ÇÍÎïäËÚë ËÌcÚpyÏeÌÚ, ÔpoÇepÓÚë Çce ÎË ÍÎïäË
ÇêÌyÚê ËÁ ÌeÖo.
17. àÁÄeÖaÈÚe ÌeoÊËÀaÌÌoÖo ÁaÔycÍa ÀÇËÖaÚeÎÓ. He
ÔepeÌocËÚe ÔoÀÍÎïäeÌÌêÈ Í íÎeÍÚpoceÚË
ËÌcÚpyÏeÌÚ, ÀepÊa ÔaÎeá Ìa ÔepeÍÎïäaÚeÎe.
èepeÀ ÚeÏ ÍaÍ ÇcÚaÇËÚë åÚeÔceÎë Ç poÁeÚÍy
yÄeÀËÚecë, äÚo ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç
ÔoÎoÊeÌËË ''BêÍÎ.''.
18. PaÄoÚaÓ
yÀÎËÌËÚeÎÓÏË. B íÚoÏ cÎyäae ËcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo
Úe yÀÎËÌËÚeÎË, äÚo ÔpeÀÌaÁÌaäeÌê ÀÎÓ paÄoÚê
Ìa
yÎËáe.
ÏapÍËpoÇÍy.
19. ÅyÀëÚe ÄÀËÚeÎëÌê. CÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚo Çê
ÀeÎaeÚe. èpËÀepÊËÇaÈÚecë ÁÀpaÇoÖo cÏêcÎa. EcÎË
Çê ycÚaÎË, Ìe paÄoÚaÈÚe c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
20. èpoÇepÓÈÚe ÔoÇpeÊÀÕÌÌêe ÀeÚaÎË. èpeÊÀe äeÏ
ÔpoÀoÎÊËÚë íÍcÔÎyaÚaáËï ËÌcÚpyÏeÌÚa, cÎeÀyeÚ
ÚçaÚeÎëÌo ÔpoÇepËÚë ÁaçËÚÌêÈ ÍoÊyx ËÎË ËÌêe
ÀeÚaÎË, ÍoÚopêe ËÏeïÚ ÔoÇpeÊÀeÌËÓ c áeÎëï
ycÚaÌoÇËÚë, äÚo oÌË Ç paÄoäeÏ cocÚoÓÌËË Ë
ÇêÔoÎÌÓïÚ ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌyï ËÏ ÙyÌÍáËï.
èpoÇepëÚe ïcÚËpoÇÍy Ë cÍpeÔÎeÌËe ÀÇËÊyçËxcÓ
ÀeÚaÎeÈ, ËcÔpaÇÌocÚë ÀeÚaÎeÈ, ÔpaÇËÎëÌocÚë
cÄopÍË Ë ÎïÄêe ÀpyÖËe ÔapaÏeÚpê äÚo ÏoÖyÚ
ÔoÇÎËÓÚë Ìa Ëx paÄoÚy. ÂaçËÚÌêÈ ÍoÊyx ËÎË
ËÎË
ÀpyÖyï ÀeÚaÎë, ÍoÚopêe ÔoÇpeÊÀeÌê, ÌeoÄxoÀËÏo
ÍaÍ cÎeÀyeÚ oÚpeÏoÌÚËpoÇaÚë ËÎË ÁaÏeÌËÚë Ç
yÔoÎÌoÏoäeÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe, ecÎË ËÌoe Ìe
yÍaÁaÌo
Ç
HeËcÔpaÇÌêe ÔepeÍÎïäaÚeÎË ÁaÏeÌËÚe Ç
yÔoÎÌoÏoäeÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe. He paÄoÚaÈÚe
c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ c ÌeËcÔpaÇÌêÏ ÔepeÍÎïäaÚeÎeÏ
''BÍÎ.\ BêÍÎ.''
21. BÌËÏaÌËe
C áeÎëï ËÁÄeÊaÌËÓ ÚpaÇÏê ËcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo
Úe aÍceccyapê ËÎË ycÚpoÈcÚÇa, äÚo yÍaÁaÌê Ç
íÚËx ËÌcÚpyÍáËÓx Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ËÎË Ç ÍaÚaÎoÖe
ÙËpÏê HITACHI.
22. PeÏoÌÚ ÀoÎÊeÌ ocyçecÚÇÎÓÚëcÓ ÚoÎëÍo Ç
yÔoÎÌoÏoäeÌÌoÏ
ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÚoÎëÍo opËÖËÌaÎëÌêx ÁaÔacÌêx
ÀeÚaÎeÈ HITACHI. B ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae ÇoÁÏoÊÌo
ÌaÌeceÌËe
ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ.
ÌaäaÎoÏ
paÄoÚê
cÎeÀyÈÚe
yÍaÁaÌËÓÏ
ÇÌe
ÔoÏeçeÌËÓ,
OÌË
ËÏeïÚ
cooÚÇeÚcÚÇyïçyï
ËÌcÚpyÍáËË
Ôo
íÍcÔÎyaÚaáËË.
cepÇËcÌoÏ
cepëeÁÌoÖo
ÇpeÀa
PyccÍËÈ
ÁaÍpeÔËÚe
Ç
ÔoÎëÁyÈÚecë
áeÌÚpe
c
ÁÀopoÇëï
19

Advertisement

loading