Download Print this page
Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual
Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Cut-Off Machine
Profi l kesme
Відрізна машина
Oтрезная машина
CC 14ST
Read through carefully and understand these instructions before use.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Будь ласка, прочитайте інструкції і перевірте себе, чи все зрозуміло, перш ніж користуватися приладом.
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом.
Handling instructions
Kullanım talimatları
lнструкції щодо поводження з пристроєм
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi CC 14ST

 • Page 1 Profi l kesme Відрізна машина Oтрезная машина CC 14ST Read through carefully and understand these instructions before use. Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın. Будь ласка, прочитайте інструкції і перевірте себе, чи все зрозуміло, перш ніж користуватися приладом.
 • Page 2 &...
 • Page 3 6 mm 18 mm...
 • Page 4 English Türkçe Український Pyccкий Wheel cover Disk kapağı Крышка диска Крышка диска Нижнее защитное Lower guard (A) Alt koruyucu (A) Нижня напрямна (A) приспособление (A) Нижнее защитное Lower guard (B) Alt koruyucu (B) Нижня напрямна (B) приспособление (B) Handle Рукоятка Рукоятка...
 • Page 5 English Türkçe Український Pyccкий Symbols Simgeler Символи Символы WARNING DİKKAT ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ The following show Aşağıda, bu alet için Тут показані символи, Ниже приведены symbols used for the kullanılan simgeler використані в символы, machine. Be sure that gösterilmiştir. Aleti керівництві. Будь используемые...
 • Page 6: General Operational Precautions

  English (Original instructions) 18. Use outdoor extension leads. When tool is used GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS outdoors, use only extension cords intended for outdoor use. WARNING! When using electric tools, basic safety 19. Stay alert. Watch what you are doing. Use common precautions should always be followed to reduce the risk sense.
 • Page 7: Specifications

  English SPECIFICATIONS Voltage (by areas)* (220 V, 230 V, 240 V) Power Input* 2200 W Shape of material to be cut Max. cutting dimensions* Height × width A × B Cutting angle 0° 120 mm 115 mm 90 mm × 200 mm 130 mm Cutting angle 45°...
 • Page 8: How To Operate

  If the replacement of the supply cord is necessary, it has any angles of 0°, 30°, or 45°. Upon completion of setting, to be done by Hitachi Authorized Service Center to avoid securely tighten the two 10 mm bolts. a safety hazard.
 • Page 9 In case of complaint, please send the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, to a Hitachi Authorized Service Center. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and...
 • Page 10 Türkçe (Asıl talimatların çevirisi) 16. Aleti çalıßtırmadan önce ayar anahtarlarının çıkartılmıß KULLANIMLA ÓLGÓLÓ GENEL ÖNLEMLER olup olmadıåını kontrol etmeyi alıßkanlık haline getirin. Çıkartılmamıßsa çıkarın. DÓKKAT! Elektrikli el aletleri kullanılırken, elektrik çarpması, 17. Aletin istek dıßı çalıßmasını engelleyin. Elektrik yaralanma ve yangına karßı korunmak üzere aßaåıdaki baålantısı...
 • Page 11 Türkçe TEKNÓK ÖZELLÓKLER Voltaj (bölgelere göre)* (220 V, 230 V, 240 V) Güç girißi* 2200 W Kesilecek malzemenin ßekli Maksimum Kesme Boyutları * Yükseklik × Genißlik A × B Kesme açısı, 0° 120 mm 115 mm 90 mm × 200 mm 130 mm Kesme açısı, 45°...
 • Page 12 Mengene açıklıåı, fabrika çıkıßında maksimum 165 mm Elektrik kablosunun deåißtirilmesi gerekiyorsa, güvenlik olacak ßekilde ayarlanmıßtır. 165 mm’den daha fazla bir tehlikesini önlemek için bu ißlem Hitachi Yetkili Servis açıklık gerektiåinde mengeneyi, ßekilde gösterildiåi gibi Markezi tarafından yapılmalıdır. iki somunu gevßeterek zincir hizasına getirin. Maksimum 5.
 • Page 13 DEÅÍÓKLÓKLER Olumsuz ana ßebeke koßullarında, bu alette geçiß voltaj Hitachi Aåır Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere uygun düßüßleri veya voltaj dalgalanmaları olabilir. olarak sürekli deåißtirilmekte ve gelißtirilmektedir. Dolaysyla ısıyla, bazı kısımlarda önceden bildirimde Bu alet, kullanıcının kaynaåının arabirim noktasında (güç...
 • Page 14 Український (Переклад первинних інструкцій) 12. Перед початком роботи закріпіть оброблювану ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ деталь у лещатах. Це безпечніше, ніж тримати заготовку в руці, а також звільняє обидві руки ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед використанням для роботи з інструментом. електроінструментів повинні бути вжиті всі необхідні 13.
 • Page 15 Український 6. Переконайтеся в тому, що на оброблюваному виробі ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ відсутні сторонні предмети, наприклад, цвяхи. ВІДРІЗНОЇ МАШИНИ 7. Використовуйте тільки рекомендовані виробником відрізні диски, на яких зазначена швидкість, яка 1. Перед використанням перевірте відрізний диск, дорівнює або перевищує швидкість, зазначену на не...
 • Page 16 Український 7. Незважаючи на те, що вони були надійно ОБЕРЕЖНО зафіксовані на заводі перед відправленням, з Швидкість відрізання не збільшиться, якщо до метою безпеки повторно зафіксуйте затискні гайки. рукоятки буде докладено більше зусилля. 8. Захисна кришка (кришка диска) передбачена для Застосування...
 • Page 17 Список запасних частин може знадобитися, якщо Щоб відрегулювати кут встановлення захисту, Ви звертаєтеся до авторизованого сервісного утримуючи захист від іскор за допомогою хрестової центру Hitachi по ремонт або інше обслуговування. викрутки викрутіть гвинт. Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві Щоб...
 • Page 18 постійні дослідження і розвиток, які номінальною напругою 230 В ~ здійснює HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження. При несприятливому стані мережі електропостачання даний електроінструмент може стати причиною короткочасних падінь напруги або коливань напруги, що заважають. Інформація про шум та вібрацію...
 • Page 19 áeÌÚpe ÔepeÌocËÚe ËÌcÚpyÏeÌÚ, ÀepÊa eÖo Áa åÌyp. He ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÚoÎëÍo opËÖËÌaÎëÌêx ÁaÔacÌêx ÀÕpÖaÈÚe Áa åÌyp c áeÎëï ÇêÌyÚë ÇËÎÍy ËÁ ÀeÚaÎeÈ HITACHI. B ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae ÇoÁÏoÊÌo poÁeÚÍË. OÄepeÖaÈÚe åÌyp oÚ ÇoÁÀeÈcÚÇËÓ ÌaÖpeÇa, ÌaÌeceÌËe cepëeÁÌoÖo ÇpeÀa ÁÀopoÇëï cÏaÁoäÌêx ÏaÚepËaÎoÇ Ë ÔpeÀÏeÚoÇ c ocÚpêÏË...
 • Page 20 PyccÍËÈ 6. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Ìa oÄpaÄaÚêÇaeÏoÏ ËÁÀeÎËË MEPõ èPEÑOCTOPOÜHOCTà èPà oÚcyÚcÚÇyïÚ ÔocÚopoÌÌËe ÔpeÀÏeÚê, ÌaÔpËÏep, ùKCèãìATAñàà OTPEÂHOâ MAòàHõ ÖÇoÁÀË. 7. àcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo peÍoÏeÌÀoÇaÌÌêe 1. èepeÀ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÔpoÇepëÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ, ËÁÖoÚoÇËÚeÎeÏ oÚpeÁÌêe ÀËcÍË, Ìa ÍoÚopêx Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe oÚpeÁÌêe ÀËcÍË co cÍoÎaÏË ËÎË yÍaÁaÌa cÍopocÚë, ÍoÚopaÓ...
 • Page 21 PyccÍËÈ 8. ÂaçËÚÌaÓ ÍpêåÍa (ÍpêåÍa ÀËcÍa) ÔpeÀycÏoÚpeÌa OCTOPOÜHO ÀÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ÇoÁÏoÊÌêx ÌeÔpËÓÚÌocÚeÈ, CÍopocÚë oÚpeÁaÌËÓ Ìe yÇeÎËäËÚcÓ, ecÎË Í pyÍoÓÚÍe ÌaÔpËÏep, ÔoÓÇÎeÌËÓ ÚpeçËÌê Ìa oÚpeÁÌoÏ ÀËcÍe. ÄyÀeÚ ÔpËÎoÊeÌo ÄoÎëåee ycËÎËe. HecÏoÚpÓ Ìa Úo, äÚo oÌa ÄêÎa ÌaÀeÊÌo èpËÎoÊeÌËe cÎËåÍoÏ ÄoÎëåoÖo ycËÎËÓ Í pyÍoÓÚÍe ÁaÙËÍcËpoÇaÌa Ìa ÁaÇoÀe ÔepeÀ...
 • Page 22 7. èopÓÀoÍ ÁaÔËceÈ Ôo ÚexoÄcÎyÊËÇaÌËï пластину, с помощью крестовой отвертки, чтобы OCTOPOÜHO отрегулировать угол. PeÏoÌÚ, ÏoÀËÙËÍaáËï Ë ocÏoÚp ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌoÖo Измените угол в соответствии с преобладающей ËÌcÚpyÏeÌÚa ÙËpÏê Hitachi cÎeÀyeÚ ÔpoÇoÀËÚë Ç рабочей средой и выполняемой работой, чтобы aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe Hitachi. отрегулировать направление, в...
 • Page 23 ÍoÏÏyÌaÎëÌoÖo íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ oÚÌocËÚeÎëÌo ÔoÎÌoÖo coÔpoÚËÇÎeÌËÓ cËcÚeÏê Ç ÚoäÍe ÔoÀÍÎïäeÌËÓ. èPàMEóAHàE Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa àÌÙopÏaáËÓ oÚÌocËÚeÎëÌo ÇêÍÎïäaÚeÎÓ ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ ÔpepêÇaÚeÎÓ c ÌoÏËÌaÎëÌêÏ ÌaÔpÓÊeÌËeÏ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ. 230 B~ ÑaÌÌêÈ...
 • Page 25 Item Item Part Name Q’TY Part Name Q’TY HOOK M5×10 FLANGE SCREW NEEDLE ROLLER SUB COVER RUBBER PAD CORD CLIP M6×15 FLANGE SCREW CORD ARMOR CORD PLATE WASHER GEAR CASE LOWER GUARD SET HINGE SHAFT LOWER GUARD PAD LOWER GUARD TORSION SPRING D8 RETAINER RING RUBBER PAD...
 • Page 27: Guarantee Certificate

  English Український GUARANTEE CERTIFICATE ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 1 № моделі 1 Model No. 2 № серії 2 Serial No. 3 Дата придбання 3 Date of Purchase 4 Ім'я і адреса клієнта 4 Customer Name and Address 5 Ім'я і адреса дилера 5 Dealer Name and Address (Будь...
 • Page 32: Ec Declaration Of Conformity

  2006/42/EC. Цей виріб також відповідає Директиві про also conforms to RoHS Directive 2011/65/EU. вміст небезпечних речовин 2011/65/EU. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Менеджер Євростандартів з Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to compile the technical fi le.