Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 11

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

TEKNÓK ÖZELLÓKLER
Voltaj (bölgelere göre)*
1
Güç girißi*
1
Maksimum Kesme Boyutları *
Yükseklik × Genißlik
Profil kesme diski
Yüksüz hız
Maksimum çevresel çalıßma hızı
Aåırlık
*1 Bu deåer bölgeden bölgeye deåißiklik gösterdiåi için ürünün üzerindeki plakayı kontrol etmeyi unutmayın.
*2 Maksimum kesme boyutları, profil kesme diski kesilecek parça tarafından önemli ölçüde aßındırılmamıß olduåunda izin
verilebilir kesme boyutlarıdır.
STANDART AKSESUARLAR
(1) Profil kesme diski ......................................................... 1
(2) Altıgen somun lokma anahtarı ..................................... 1
UYGULAMALAR
Borular, yuvarlak çubuklar ve ßekillendirilmiß çelik gibi muhtelif
metal malzemelerin kesilmesi.
ALETÓ KULLANIM ÖNCESÓNDE
1. Güç Kaynaåı
Kullanacaåınız güç kaynaåının, aletin etiketinde belirtilen
elektrik gereklerine uygun olduåundan emin olun.
2. Güç Íalteri
Güç ßalterinin OFF konumunda olduåundan emin olun.
Íalter ON konumundayken güç kaynaåına baålanan alet
hemen çalıßmaya baßlayarak ciddi bir kazaya neden
olabilir.
3. Uzatma Kablosu
Çalıßma yeri güç kaynaåına uzak olduåunda, yeterli
kalınlık ve kapasiteye sahip bir uzatma kablosu kullanın.
Uzatma kablosu mümkün olduåunca kısa tutulmalıdır.
4. Makinayı düz bir yere yerleßtirerek sabitleyin. Makina
fabrikadan çıkıßında kullanım sırasında olußabilecek
elektrik çarpmalarına karßı korunmak üzere detaylı bir
kontrolden geçmißtir.
5. Taßıma sırasında makinanın tüm çıkarılabilir parçaları bir
gerdirme zinciriyle saålamlaßtırılmıßtır. Düåmesine
yavaßça basarak bu gerdirme zincirini yuvasından
çıkartınız.
6. Tüm kesme disklerinin mükemmel durumda olduklarından
ve herhangi bir çatlak veya çizik olmadıåından emin
olunuz.
7. Fabrikadan çıkarken tüm cıvatalar sıkıca sıkılmıßlardır.
Ancak, güvenlik amacıyla tüm sıkma cıvatalarını tekrar
sıkınız.
8. Diskin çatlamasından meydana gelecek kazalar koruyucu
kılıf (disk kılıfı) tarafından önlenmektedir. Disk kılıfı,
fabrikadan tamamen sıkılmıß olarak çıkmıß olmasına
raåmen, güvenlik için cıvataları tekrar sıkarak kontrol
ediniz.
Kesilecek
malzemenin ßekli
2
Kesme açısı, 0°
120 mm
Kesme açısı, 45°
115 mm
ø355 × ø25,4 × 4 mm (Güçlendirilmiß reçineli profil kesme diski)
(220 V, 230 V, 240 V)
2200 W
A
A
A
115 mm
104 mm
3800 dak
4800 m/dak
17,0 kg
9. Kesme diskini deåißtirirken, yeni kullanacaåınız kesme
diskinin 4800m/dk'lık çevresel dönme hızında imal edilmiß
olduåundan emin olunuz.
10. Kesme diskini sıkıßtırmak veya çıkartmak için kullanılan
boru anahtarın makinaya takılı olmadıåından emin olunuz.
11. Üstünde çalıßılacak parçanın düzgün bir ßekilde
desteklenmiß olduåunu kontrol edin. Malzemenin
mengeneyle sabitlenmiß olduåundan emin olun. Aksi
takdirde, parçanın yerinden çıkması veya kesme diskinin
kırılması durumunda ciddi bir kaza meydana gelebilir.
12. Taßlama diskinin, kullanmadan önce düzgün bir ßekilde
baålanmıß ve sıkılmıß olduåundan emin olun ve makinayı
30 saniye kadar boß olarak emniyetli konumda çalıßtırın.
Eåer herhangi bir anormal titreßim veya baßka bir arıza
varsa, makinayı derhal durdurun. Tekrar çalıßtırdıåınızda
aynı durum devam ediyorsa nedenini bulmak için
makinayı kontrol edin.
13. Yüzeyde herhangi bir eårilik olup olmadıåını kontrol etmek
için kesme diskini döndürün. Aßırı eårilik diskin yerinden
çıkmasına neden olur.
14. Tozlu alanlarda çalıßırken havalandırma kanallarının açık
olduåundan emin olun. Tozu temizlemek gerekirse,
öncelikle makinanın elektrik fißini çekin.
KESME ÓÍLEMLERÓ
DÓKKAT
Kesilecek parçanın kesme diski dönerken yerleßtirilmesi veya
yerinden oynatılması tehlikelidir.
1. Düåmenin çalıßtırılması
Anahtar çekilince güç açılır, bırakılınca kapatılır. (Íekil. 2)
2. Kesme
(1) Kesme diskini döndürün, yavaßça kolu aßaåıya bastırarak
kesme diskini kesilecek parçaya yaklaßtırın.
(2) Kesme diski kesilecek parçayla temas edince, yavaßça
kolu daha aßaåıya iterek kesmeye baßlayın.
(3) Kesme tamamlanınca (veya istenen delik açılınca), kolu
yukarıya doåru kaldırarak orijinal yuvasına getirin.
(4) Her kesme ißleminin sonunda, dönmeyi durdurmak için
düåmeyi kapatın, ve sonraki ißleme de aynı ßekilde
devam edin.
Türkçe
A
A
A × B
90 mm × 200 mm
130 mm
110 mm × 104 mm
100 mm
-1
11

Advertisement

loading