Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 20

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

PyccÍËÈ
MEPõ èPEÑOCTOPOÜHOCTà èPà
ùKCèãìATAñàà OTPEÂHOâ MAòàHõ
1. èepeÀ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÔpoÇepëÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ,
Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe oÚpeÁÌêe ÀËcÍË co cÍoÎaÏË ËÎË
ÀpyÖËÏË ÔoÇpeÊÀeÌËÓÏË. BceÖÀa ÇêÔoÎÌÓÈÚe
ÔpoÄÌêÈ ÁaÔycÍ oÚpeÁÌoÈ ÏaåËÌê ÔepeÀ
ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ, äÚoÄê yÄeÀËÚëcÓ Ç oÚcyÚcÚÇËË
oÚÍÎoÌeÌËÈ oÚ ÌopÏaÎëÌoÈ paÄoÚê.
2. àcÔoÎëÁyÈÚe cÚaÌÀapÚÌêÈ oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ Ìa
ÔepÔeÌÀËÍyÎÓpÌoÈ eÏy paÄoäeÈ ÔoÇepxÌocÚË.
3. OÄecÔeäëÚe ÁaçËÚy oÚ ËcÍp ÔpË oÚpeÁaÌËË.
4. ÂaÏeÌËÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ.
5. BceÖÀa ÇÌËÏaÚeÎëÌo cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê Ìe
ÄêÎË ocÎaÄÎeÌê ÀeÚaÎË, ÙËÍcËpyïçËe oÚpeÁÌoÈ
ÀËcÍ.
HeËcÔpaÇÌêe
ÔoÇpeÊÀeÌËï oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa.
TEXHàóECKàE
XAPAKTEPàCTàKà
HaÔpÓÊeÌËe (Ôo peÖËoÌaÏ)*
èoÚpeÄÎÓeÏaÓ ÏoçÌocÚë*
MaÍcËÏaÎëÌêe paÁÏepê
2
oÚpeÁaÌËÓ*
BêcoÚa × åËpËÌa
OÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ
óËcÎo oÄopoÚoÇ xoÎocÚoÖo xoÀa
MaÍc. paÄoäaÓ oÍpyÊÌaÓ cÍopocÚë
Bec
*1 èpoÇepëÚe ÔacÔopÚÌyï ÚaÄÎËäÍy Ìa ËÁÀeÎËË, ÚaÍ ÍaÍ oÌa ÏeÌÓeÚcÓ Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ peÖËoÌa.
*2 Максимальный размер резки равен доступному размеру резки, когда отрезной диск еще незначительно
изношен разрезаемым материалом.
CTAHÑAPTHõE
AKCECCìAPõ
(1) OÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ ........................................................... 1
(2) ÉaeäÌêÈ ÍÎïä Ç ÇËÀe åecÚËÖpaÌÌoÖo cÚepÊÌÓ .. 1
OÅãACTú
èPàMEHEHàü
OÄpeÁÍa paÁÎËäÌêx ÏeÚaÎÎËäecÍËx ËÁÀeÎËÈ, ÌaÔpËÏep,
ÚpyÄ, ÍpyÖÎêx cÚepÊÌeÈ Ë cÚaÎëÌêx ÙacoÌÌêx ËÁÀeÎËÈ.
èOÑÉOTOBKA
K
1. àcÚoäÌËÍ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ
èpocÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê ËcÔoÎëÁyeÏêÈ ËcÚoäÌËÍ
íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ cooÚÇeÚcÚÇoÇaÎ ÚpeÄoÇaÌËÓÏ Í
ËcÚoäÌËÍy íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ, yÍaÁaÌÌêÏ Ìa ÚËÔoÇoÈ
ÚaÄÎËäÍe ËÁÀeÎËÓ.
2. èepeÍÎïäaÚeÎë ''BÍÎ./ BêÍÎ.''
ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ
Ç ÔoÎoÊeÌËË ''BêÍÎ.''. EcÎË Çê ÇcÚaÇÎÓeÚe
åÚeÔceÎë Ç poÁeÚÍy, a ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ
Ç ÔoÎoÊeÌËË ''BÍÎ.'', ËÌcÚpyÏeÌÚ ÌeÏeÀÎeÌÌo
ÁapaÄoÚaeÚ, äÚo ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ cepëÕÁÌoÈ
ÚpaÇÏê.
20
ÀeÚaÎË
ÔpËÇeÀyÚ
1
1
Форма материала
для обрезки
Угол резки 0°
Угол резки 45°
ùKCèãìATAñàà
6. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Ìa oÄpaÄaÚêÇaeÏoÏ ËÁÀeÎËË
oÚcyÚcÚÇyïÚ ÔocÚopoÌÌËe ÔpeÀÏeÚê, ÌaÔpËÏep,
ÖÇoÁÀË.
7. àcÔoÎëÁyÈÚe
ËÁÖoÚoÇËÚeÎeÏ oÚpeÁÌêe ÀËcÍË, Ìa ÍoÚopêx
yÍaÁaÌa cÍopocÚë, ÍoÚopaÓ paÇÌa ËÎË ÔpeÇêåaeÚ
cÍopocÚë, yÍaÁaÌÌyï Ìa ÔacÔopÚÌoÈ ÚaÄÎËäÍe
ÏaåËÌê.
8. AÄpaÁËÇÌêe
cooÚÇeÚcÚÇËË c ÚpeÄoÇaÌËÓÏË ËÁÖoÚoÇËÚeÎÓ Ë c
ÌËÏË cÎeÀyeÚ oÄpaçaÚëcÓ ocÚopoÊÌo.
9. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ycÚaÌoÇÎeÌÌêÈ ÀËcÍ ÇêÄpaÌ
Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c ÚpeÄoÇaÌËÓÏË ËÁÖoÚoÇËÚeÎÓ.
10. HËÍoÖÀa
ycÚaÌoÇÎeÌÌoÖo ÁaçËÚÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ.
11. He paÁÏaxËÇaÈÚe ÔoÎoÚÌoÏ.
Í
12. He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÏaåËÌy Ço ÇÁpêÇooÔacÌoÈ
oÄcÚaÌoÇÍe Ë Ç ycÎoÇËÓx, ÍoÖÀa ËcÍpê ÏoÖyÚ cÚaÚë
ÔpËäËÌoÈ ÔoÊapa, ÇÁpêÇa Ë Ú.Ô.
(220 B, 230 B, 240 B)
A
A
A
120 ÏÏ
115 ÏÏ
115 ÏÏ
104 ÏÏ
ø355 × ø25,4 × 4 ÏÏ
(ApÏËpoÇaÌÌêÈ ÇoÎoÍÌËcÚêÏ ÌaÔoÎÌËÚeÎeÏ oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ)
3. ìÀÎËÌËÚeÎë
KoÖÀa paÄoäaÓ ÔÎoçaÀÍa yÀaÎeÌa oÚ ËcÚoäÌËÍa
íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ, ÔoÎëÁyÈÚecë yÀÎËÌËÚeÎeÏ.
ìÀÎËÌËÚeÎë ÀoÎÊeÌ ËÏeÚë ÚpeÄyeÏyï ÔÎoçaÀë
ÔoÔepeäÌoÖo ceäeÌËÓ Ë oÄecÔeäËÇaÚë paÄoÚy
ËÌcÚpyÏeÌÚa ÁaÀaÌÌoÈ ÏoçÌocÚË. PaÁÏaÚêÇaÈÚe
yÀÎËÌËÚeÎë ÚoÎëÍo Ìa peaÎëÌo ÌeoÄxoÀËÏyï ÀÎÓ
ÀaÌÌoÖo ÍoÌÍpeÚÌoÖo ÔpËÏeÌeÌËÓ ÀÎËÌy.
4. ìcÚaÌoÇËÚe
ÔoÇepxÌocÚË Ë ÁaÙËÍcËpyÈÚe Ç ycÚoÈäËÇoÏ
cocÚoÓÌËË. èepeÀ oÚÔpaÇÍoÈ oÄopyÀoÇaÌËe
ÔoÀÇepÖaeÚcÓ cÚpoÖoÏy ÁaÇoÀcÍoÏy ÍoÌÚpoÎï Ìa
ÔpeÀÏeÚ ÁaçËÚê oÚ ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ
ÚoÍoÏ Ço ÇpeÏÓ íÍcÔÎyaÚaáËË.
5. TaÍ ÍaÍ ÔoÀÇËÊÌêe äacÚË ÁaÍpeÔÎÓïÚ ÌaÚÓÊeÌËeÏ
áeÔË Ìa ÇpeÏÓ ÚpaÌcÔopÚËpoÇÍË, cÌËÏËÚe áeÔë c
áeÔÌoÖo ÍpïÍa ÔyÚeÏ ÌaÊaÚËÓ Ìa pyÍoÓÚÍy
ÔepeÍÎïäaÚeÎÓ.
6. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Çce oÚpeÁÌêe ÀËcÍË
ÌaxoÀÓÚcÓ Ç ËÀeaÎëÌoÏ cocÚoÓÌËË Ë Ìa ÌËx Ìe
ÇËÀÌê áapaÔËÌê Ë ÚpeçËÌê.
7. HecÏoÚpÓ Ìa Úo, äÚo oÌË ÄêÎË ÌaÀeÊÌo
ÁaÙËÍcËpoÇaÌê Ìa ÁaÇoÀe ÔepeÀ oÚÔpaÇÍoÈ, Ç
áeÎÓx ÄeÁoÔacÌocÚË ÔoÇÚopÌo ÁaÙËÍcËpyÈÚe
ÁaÊËÏÌêe ÖaÈÍË.
ÚoÎëÍo
peÍoÏeÌÀoÇaÌÌêe
ÀËcÍË
ÀoÎÊÌê
Ìe
ËcÔoÎëÁyÈÚe
2200 W
A
A
A × B
90 ÏÏ × 200 ÏÏ
110 ÏÏ × 104 ÏÏ
-1
3800 ÏËÌ
4800 Ï/ÏËÌ
17,0 ÍÖ
ÏaåËÌy
Ìa
poÇÌoÈ
xpaÌËÚëcÓ
Ç
ÏaåËÌy
ÄeÁ
130 ÏÏ
100 ÏÏ
ÖÎaÀÍoÈ

Advertisement

loading