Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 12

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

Türkçe
DÓKKAT
Makinanın kolundan daha kuvvetli bastırılması kesme
ißleminin daha çabuk olacaåı anlamına gelmez. Kola fazla
yük bindirmek motora fazla basınç uygulayacak ve
kapasitesini azaltacaktır. Kesme ißlemi bittikten sonra,
makinayı kapatıp, elektrik fißini çekmeyi unutmayınız.
PROFÓL KESME DISKiNiN TAKILMASI VE
ÇIKARTILMASI
1. Kesme diskinin çıkartılması (Íekil. 3 ve 4)
(1) Alt koruyucuyu (A) ve alt koruyucuyu (B) kaldırın.
Ónce disk puluyla temas etmesi için stoper pimin üzerine
bastırın.
Profil kesme diskini döndürün, stoper pimi ince disk
pulunun üzerindeki delikten geçirin ve ürünle birlikte
verilen altıgen çubuk lokma anahtarını kullanarak M10
cıvatayı sökün.
(2) Cıvatayı, pulu (A), ve disk pulunu çıkartın ve kesme diskini
yerinden sökün. (Íekil. 4)
DÓKKAT
O-halkayı veya manßonu profil kesme diskinden
sökmeyin.
2. Profil Kesme Diskini Yerleßtirme
Disk pul ve cıvatalarından tozu tamamen temizleyin, daha
sonra çıkartma ißleminin tersini uygulayarak diski
yerleßtirin. Alt koruyucuyu (A) ve alt koruyucuyu (B) ilk
konumlarına getirin.
DÓKKAT
Profil kesme diskini takmak ve çıkartmak için kullanılan
durdurma mandalının önceki durumuna getirildiåinden
emin olun.
NASIL KULLANILIR?
1. Kesilecek malzemeyi yerleßtirme ißlemi (Íekil. 5 ve 6)
Çalıßılacak malzemeyi (A) ve (B) mengeneleri arasına
yerleßtirin ve kavrama kolunu kaldırın ve Íekil. 5'de
gösterildiåi ßekilde, (A) mengenesi malzemeye hafifçe
deåecek ßekilde vidalı kolu itin.
Daha sonra, kaldırma kolunu aßaåı çevirerek, ve vidalı
kolu döndürerek çalıßılacak malzemeyi yerinde sabitleyin.
Kesme ißlemi tamamlandıåında, Íekil. 6'da gösterildiåi
ßekilde vidalı kolu iki veya üç kere çevirerek (A)
mengeneyi gevßetin ve malzemeyi çıkarın.
DÓKKAT
Herhangi bir kazaya sebep olmamak için, kesme diski
dönerken kesinlikle malzemeyi çıkartmayın veya
yerleßtirmeyin.
2. Açılı Kesme (Íekil. 7)
(1) Profil Kesme makinası 0° ve 45°'lik açılarda çalıßmaya
uygundur.
(2) Mengenenin iki M10 altıgen cıvatasını gevßetin (B),
mengene aåzının çalıßma yüzeyini 0°, 30°, veya 45°'ye
getirin. Hazırlık bitince iki 10 mm'lik somunu saålamca
sıkılaßtırın.
3. Sabit mengene aåzını hareket ettirme (Íekil. 8)
Mengene açıklıåı, fabrika çıkıßında maksimum 165 mm
olacak ßekilde ayarlanmıßtır. 165 mm'den daha fazla bir
açıklık gerektiåinde mengeneyi, ßekilde gösterildiåi gibi
iki somunu gevßeterek zincir hizasına getirin. Maksimum
açıklık 200 mm ve 235 mm olarak iki kademede
ayarlanabilir. Kesilecek malzeme daha geniß ise,
mengene aåzının sabit tarafının yeri deåißtirilerek
kullanılabilir.
12
4. Uzun Óß parçası malzemelerini kesme (Íekil. 9)
Çalıßmaya baßlamadan önce, uzun iß parçasının her iki
ucunu da tabanla aynı yükseklikteki blokların üzerine
yerleßtirerek iß parçasını sabitleyin.
5. Kare bloåun kullanılması (Íekil. 10)
Kesme diskinin dıß çapı daralmıßsa, diski daha ekonomik
kullanmak için mengenenin arasına ((A) ve (B)) kesilecek
iß parçasından biraz daha küçük bir kare blok yerleßtirin.
6. Kesme Derinliåinin Ayarlanması (Íekil. 11)
Kesme diskinin dıß çapı daralmıßsa, kesme derinliåini
ayarlamak için stoper cıvatasının yüksekliåini deåißtirin.
Kilitleme somununu gevßeterek ve stoper cıvatasını
döndürerek ayar yapabilirsiniz. Óßiniz bitince, stoper
cıvatasını yerine sabitlemek için kilitleme somununu tekrar
sıkın.
Malzemeye baålı olarak, kıymıkları tamamen ortadan
kaldırmak mümkündür.
DÓKKAT
Profil kesme diski deåißtirilince stoper cıvatasının
yüksekliåini yeniden ayarlamayı unutmayın.
Stoper cıvatası çok alçak kalırsa, profil kesme diskinin
tabanı kesme riski doåar.
7. Kıvılcım sacının ayarlanması (Íekil. 12)
Açı ayarı yapmak için, kıvılcım sacını tutan vidayı philips
tornavida ile gevßetin.
Kıvılcımların sıçrayacaåı yönü ayarlamak için, açıyı
çalıßma ortamına ve yapılması gereken iße göre
ayarlayın.
8. Ünitenin taßınması (Íekil. 13)
Üniteyi bir yere taßıyacaåınız zaman, zincir kancasını
zincirin üzerine takın ve taßıma kolundan tutarak üniteyi
taßıyın.
BAKIM VE MUAYENE
DÓKKAT
Bakım ve muayene yapmadan önce makinanın kapalı ve
fißinin çekili olduåundan emin olun.
1. Kesme Diskini Deåißtirme
Kesme diski, sürekli kullanımdan köreldiåinde motordan
gereksiz güç çeker. Sonuç olarak, taßlama verimliliåini
korumak için körleßmiß kesme diskini tamir edin veya
deåißtirin.
2. Kömürlerin Kontrol Edilmesi (Íekil 14)
Motorda tükenebilir malzemeler olan kömürler kullanılır.
Kömürler yıprandıåında veya "yıpranma sınırına"
yaklaßtıåında, bu motorda sorunlara neden olabilir.
Otomatik durdurmalı kömür kullanıldıåında motor otomatik
olarak duracaktır.
Bu durumda, her iki kömürü de ßekilde gösterilenle aynı
kömür tanımlama numarasına sahip kömürlerle deåißtirin.
Ayrıca, kömürleri daima temiz tutun ve kömür tutucuların
içinde serbestçe kayabildiklerinden emin olun.
3. Montaj vidalarının incelenmesi
Tüm montaj vidalarını düzenli olarak inceleyin ve saålam
ßekilde sıkılı olduåundan emin olun. Gevßeyen vidaları
derhal sıkın. Gevßemiß vidalar ciddi tehlikelere yol açabilir.
4. Elektrik kablosunun deåißtirilmesi
Elektrik kablosunun deåißtirilmesi gerekiyorsa, güvenlik
tehlikesini önlemek için bu ißlem Hitachi Yetkili Servis
Markezi tarafından yapılmalıdır.
5. Yaålama
Makinayı uzun süre kullanmak için ayda bir aßaåıda
belirtilen yaålama noktalarını yaålayın.
Yaålama Noktaları

Advertisement

loading