Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 13

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

Íaftın döner kısmı
Mengenenin döner kısmı
Mengenenin kayma yolu (A)
6. Temizleme
Makinaya yapıßmıß talaß ve artıkları bir bez veya benzeri
ile ara sıra temizleyin. Motor kısmını yaå veya suyla
ıslatmamaya dikkat edin.
7. Servis parçaları listesi
DÓKKAT
Hitachi Güç Takımlarının onarımı, modifikasyonu ve
gözden geçirilmesi Hitachi yetkili Servis Merkezi
tarafından yapılmalıdır.
Hitachi yetkili Servis Merkezine tamir ya da bakım
amacıyla baßvurulduåunda Parça Listesinin takım ile
birlikte verilmesi faydalı olacaktır.
Güç takımlarının çalıßtırılması ve bakımlarının yapılması
esnasında her ülke için belirtilen güvenlik düzenlemelerine
ve standartlarına uyulması gerekmektedir.
DEÅÍÓKLÓKLER
Hitachi Aåır Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere uygun
olarak sürekli deåißtirilmekte ve gelißtirilmektedir.
Dolaysyla ısıyla, bazı kısımlarda önceden bildirimde
bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
GARANTÓ
Hitachi Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki
düzenlemeler çerçevesinde garanti vermekteyiz. Bu garanti,
yanlıß veya kötü kullanım, normal aßınma ve yıpranmadan
kaynaklanan arıza ve hasarları kapsamamaktadır. Íikayet
durumunda, Elektrikli El Aleti, sökülmemiß bir ßekilde, bu
kullanım kılavuzunun sonunda bulunan GARANTÓ
BELGESÓYLE birlikte bir Hitachi yetkili servis merkezine
gönderilmelidir.
NOT
HITACHI'nin süregelen araßtırma ve gelißtirme programına
baålı olarak burada belirtilen teknik özelliklerde önceden
bildirimde bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
Bu ürün, elektrikli ve elektronik eßyalarda bazı tehlikeli
maddelerin
kullanımının
yönetmeliåin ßartlarına uygundur.
Havadan yayılan gürültü ve titreßimle ilgili bilgiler
Ölçülen deåerlerin EN61029'e uygun olduåu tespit edilmißtir.
Tipik A aåırlıklı ses basınç seviyesi: 95 dB (A)
Tipik A aåırlıklı ses gücü seviyesi: 108 dB (A)
Kulak koruyucusu kullanın.
EN61029' a göre belirlenen toplam vibrasyon deåerleri (üc
eksenli vektör toplamı).
Çelik çubuk kesme:
Vibrasyon emisyon deåeri
2
Belirsizlik K = 1,5 m/s
sınırlandırılmasına
a
2
h = 5,0 m/s
Beyan edilen toplam vibrasyon deåeri standart test metoduna
göre ölçülmüßtür ve bir aleti baßka bir aletle karßılaßtırmak için
kullanılabilir.
Maruz kalmanın ön deåerlendirmesinde de kullanılabilir.
DÓKKAT
Elektrikli aletin kullanımı sırasında vibrasyon emisyonu
aletin kullanma ßekline baålı olarak belirtilen toplam
deåerden farklılık gösterebilir.
Gerçek
kullanım
deåerlendirmesini esas alarak kullanıcıyı koruyacak
güvenlik önlemlerini belirleyin (kullanım süresine ilave
olarak aletin kapatıldıåı ve rölantide çalıßtıåı zamanlarda
çalıßma çevriminde yer alan tüm parçaları dikkate almak
suretiyle) operatörü korumak için gerekli güvenlik
önlemlerini belirlemek için.
230 V~ nominal voltajlık güç kaynaåı sistemi hakkında
bilgi
Olumsuz ana ßebeke koßullarında, bu alette geçiß voltaj
düßüßleri veya voltaj dalgalanmaları olabilir.
Bu alet, kullanıcının kaynaåının arabirim noktasında (güç
servis kutusu) maksimum izin verilen sistem empedansı Z
0,14 Ohm olan bir güç kaynaåı sistemine baålantı içindir.
Kullanıcının bu aletin sadece yukarıdaki gerekleri karßılayan
bir güç kaynaåı sistemine baålandıåından emin olması gerekir.
Gerekirse, kullanıcı arabirim noktasındaki sistem empedansını
elektrik ßirketinden öårenebilir.
230 V~ nominal voltajlık devre kesici devre ile ilgili
bilgi
Bu alet, sadece gl ayırıcı özellikli 16 A'lik sigortaya
baålanıldıåında kullanılmalıdır.
dair
Türkçe
koßullarındaki
risklerin
,
MAX
13

Advertisement

loading