Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 10

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

Türkçe
KULLANIMLA ÓLGÓLÓ GENEL ÖNLEMLER
DÓKKAT! Elektrikli el aletleri kullanılırken, elektrik çarpması,
yaralanma ve yangına karßı korunmak üzere aßaåıdaki
temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve talimatlara
uyun.
Güvenli bir kullanım için:
1.
Çalıßma ortamını temiz tutun. Daåınık ve düzensiz
alanlar yaralanmaya yol açabilir.
2.
Çalıßma yapılan ortamın çevresine dikkat edin. Aleti
yaåmura maruz bırakmayın, rutubetli veya ıslak yerlerde
kullanmayın. Çalıßma alanının iyi bir ßekilde
aydınlatılmasını saålayın. Elektrikli el aletlerini yangın
veya patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.
3.
Elektrik çarpmasına karßı korunun. Topraklanmıß
yüzeylerle (borular, radyatörler, fırınlar, buzdolapları
gibi) temastan kaçının.
4.
Çocukları uzak tutun. Baßkalarının alete veya uzatma
kablosuna dokunmalarına izin vermeyin. Çalıßanların
haricindeki kißilerin çalıßma sahasından uzak tutulması
gerekir.
5.
Kullanılmayan aletleri çocukların ulaßamayacaåı kuru,
yüksek bir yere kaldırın veya kilitli bir yerde saklayın.
6.
Aleti zorlamayın. En iyi ve güvenilir sonucun aletin
tasarlandıåı ßekilde kullanılmasından elde edileceåini
unutmayın.
7.
Doåru aleti kullandıåınızdan emin olun. Küçük bir aleti
aåır bir iß için zorlamayın. Hiçbir aleti amacı dıßında
kullanmayın. (Örneåin dairesel testereyi aåaç kesmek
için kullanmak gibi.)
8.
Çalıßma giysilerinize dikkat edin. Bol giysiler ve takılar
gibi aletin hareketli parçalarına kapılabilecek giysiler
giymeyin. Açık alanlarda çalıßırken lastik eldiven ve
kaymayan ayakkabıların kullanılması tavsiye edilir.
Ayrıca uzun saçları içine alan koruyucu baßlık kullanın.
9.
Koruyucu gözlük kullanın. Eåer toz çıkaran bir çalıßma
yapıyorsanız, yüz ya da toz maskesi kullanın.
10. Toz toplama teçhizatı kullanın.
Toz toplama baålantısı için gerekli teçhizat ve baålantı
araçları saålanmıßsa, bunların baålı olduåundan ve
doåru ßekilde kullanıldıåından emin olun.
11. Kabloyu yanlıß yerlerde kullanmayın. Aleti asla
kablosundan tutarak taßımayın veya hızla prizden
çekmeyin. Kabloyu kesici cisimlerden, sıcak
yüzeylerden ve yaådan uzak tutun.
12. Güvenli bir ßekilde çalıßın. Óßi elinizle deåil, kıskaç veya
mengene kullanarak tutun. Bu, ellerinizi kullanmanızdan
daha güvenlidir; ayrıca boßta kalan iki elinizi de aleti
çalıßtırmak için kullanabilirsiniz.
13. Fazla uzanmayın. Ayaklarınızın konumuna ve
dengenize her zaman dikkat edin.
14. Aletleri korumaya özen gösterin. Daha yüksek
performans elde etmek ve güvenliåiniz için aletleri
keskin ve temiz tutun. Yaålama ve aksesuar
deåißimlerinde talimatlara uyun. Kabloları düzenli olarak
kontrol edin ve zarar görmüß olanları yetkili servislerde
tamir ettirin. Uzatma kablolarını da düzenli aralıklarla
kontrol edip hasarlı olan varsa deåißtirin. Tutma kollarını
kuru, temiz ve yaåsız tutun.
15. Kullanmadıåınız zamanlarda; bıçak, keski gibi aksesuar
deåißimlerinde ve tamirat öncesi aletin elektrik
baålantısını kesin.
10
(Asıl talimatların çevirisi)
16. Aleti çalıßtırmadan önce ayar anahtarlarının çıkartılmıß
olup olmadıåını kontrol etmeyi alıßkanlık haline getirin.
Çıkartılmamıßsa çıkarın.
17. Aletin istek dıßı çalıßmasını engelleyin. Elektrik
baålantısı olan aleti parmaåınız ßalter üzerinde olduåu
halde taßımayın. Fißi takmadan aletin kapalı olduåuna
emin olun.
18. Açık alandaki çalıßmalar için sadece açık alana özel
uzatma kablosu kullanın.
19. Daima tetikte olun. Ne yaptıåınızın farkında olun ve
duyarlı olun. Aleti yorgunken çalıßtırmayın.
20. Aletinizin hasarlı olup olmadıåını kontrol edin. Aletle yeni
bir iße baßlamadan önce; koruyucu tertibatların veya
hafif hasarlı parçaların ißlevlerini kusursuz ve usulüne
uygun bir biçimde yerine getirip getirmediklerini kontrol
edin. Hareketli parçaların hizalı olup olmadıåını, sıkıßıp
sıkıßmadıklarını veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol
edin. Kullanım kılavuzunda baßka türlü belirtilmemißse;
hasar görmüß koruyucu tertibat ve parçalar bir yetkili
servis tarafından usulüne uygun olarak onarılmalı veya
deåißtirilmelidir. Hasarlı ßalterler de yetkili servis
tarafından yenilenmelidir. Íalterlerin kapama/açma
ißlevini yerine getirmediåi bir aleti kullanmayın.
21. Dikkat
Bu talimatlarda belirtilenler dıßında aksesuarların veya
parçaların kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.
22. Aletin yalnızca vasıflı bir kißi tarafından tamir edilmesini
saålayın. Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik gerekliliklerine
uygundur. Tamiratlar yalnızca yetkili servis tarafından
orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır. Aksi
halde kullanıcı açısından büyük tehlikeler doåabilir.
PROFÓL KESME MAKÓNASÓNÓ KULLANÓRKEN
DÓKKAT EDÓLECEK HUSUSLAR
1. Kullanmadan önce kesme diskini kontrol edin, yıpranmıß
ve bozuk kesme disklerini kullanmayın. Kullanmadan
önce mutlaka bir deneme yaparak makinada herhangi bir
anormallik olup olmadıåını kontrol edin.
2. Normal profil kesme diskini, uygun normal yüzeylerde
tatbik edin.
3. Kesme esnasında olußacak kıvılcımlara karßı kendinizi
koruyun.
4. Profil kesme diskini deåißtirirken düzgün yerleßtirin.
5. Kesme diskinin baålantı parçalarının aßınmamıß ve
saålam olmasına her zaman özen gösterin. Bozuk
baålantı parçaları kesme diskine zarar verir.
6. Çalıßtıåınız yüzeyde, çivi gibi yabancı maddelerin
olmadıåına emin olun.
7. Sadece üretici firma tarafından önerilen kesme disklerini
kullanınız. Kullanacaåınız diskin makinada belirtilen hıza
eßit veya daha yüksek hıza göre ayarlanmıß olması
gerekmektedir.
8. Zımparalama diski, üretici kılavuzunda belirtildiåi ßekilde
saklanmalı ve dikkatle kullanılmalıdır.
9. Diskin, üretici kılavuzunda belirtildiåi ßekilde yuvasına
takılmıß olduåundan emin olunuz.
10. Koruma parçası üzerinde takılı olmadan makinayı asla
kullanmayınız.
11. Bıçaåı bilemeyin.
12. Makinayı, patlayıcı ortamlarda ve kıvılcım olußabilecek
ortamlarda kullanmayın.

Advertisement

loading