Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 22

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

PyccÍËÈ
2. OÚpeÁaÌËe ÔoÀ yÖÎoÏ (PËc. 7)
(1) MaåËÌa ÔoÁÇoÎÓeÚ ÇêÔoÎÌËÚë oÚpeÁaÌËe ÔoÀ yÖÎoÏ
0° ËÎË 45°.
(2) OcÎaÄëÚe ÀÇa ÄoÎÚa M10 c ÖoÎoÇÍaÏË ÔoÀ
åecÚËÖpaÌÌêÈ ÚopáoÇêÈ ÍÎïä Ìa ÁaÊËÏÌoÏ
ÔpËcÔocoÄÎeÌËË (B), ÁaÚeÏ ycÚaÌoÇËÚe paÄoäyï
ÔoÇepxÌocÚë Ìa ÁaxÇaÚ ÁaÊËÏÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ
ÔoÀ ÎïÄêÏ yÖÎoÏ, paÇÌêÏ 0°, 30° ËÎË 45°. èocÎe
ÁaÇepåeÌËÓ ycÚaÌoÇÍË Ç ÌyÊÌoe ÔoÎoÊeÌËe,
ÌaÀeÊÌo ÁaÚÓÌËÚe ÀÇa 10 ÏÏ ÄoÎÚa.
3. èepeÏeçeÌËe cÚaáËoÌapÌoÖo ÁaxÇaÚa ÁaÊËÏÌoÖo
ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ (PËc. 8)
MaÍcËÏaÎëÌoe paccÚoÓÌËe ÏeÊÀy ÁaÊËÏÌêÏË
ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓÏË, ÍoÚopoe ycÚaÌaÇÎËÇaeÚcÓ ÔpË
oÚÔpaÇÍe c ÁaÇoÀa, paÇÌo 165 ÏÏ. B cÎyäae, ÍoÖÀa
ÌeoÄxoÀËÏo, äÚoÄê íÚo paccÚoÓÌËe ÔpeÇêcËÎo 165
ÏÏ, ÔepeÏecÚËÚe ÁaÊËÏÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe Ç
ÔoÎoÊeÌËe, ÔoÍaÁaÌÌoe åÚpËx-ÔyÌÍÚËpÌoÈ ÎËÌËeÈ,
ÔocÎe ÚoÖo, ÍaÍ ÇêÍpyÚËÚe ÀÇa ÄoÎÚa. MaÍcËÏaÎëÌoe
paccÚoÓÌËe ÏeÊÀy ÁaÊËÏÌêÏË ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓÏË
ÏoÊeÚ ÄêÚë ycÚaÌoÇÎeÌo Ç ÀÇa íÚaÔa 200 ÏÏ Ë 235
ÏÏ. EcÎË ÁaÖoÚoÇÍa ÀÎÓ oÚpeÁaÌËÓ ÄyÀeÚ cÎËåÍoÏ
åËpoÍoÈ, ÁaÊËÏÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÏoÊeÚ ÄêÚë
íÙÙeÍÚËÇÌo ËcÔoÎëÁoÇaÌo ÔyÚeÏ ËÁÏeÌeÌËÓ
ÔoÎoÊeÌËÓ cÚaáËoÌapÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌoÈ cÚopoÌê
ÁaxÇaÚoÇ ÁaÊËÏÌêx ÔpËcÔocoÄÎeÌËÈ.
4. Резка длинных рабочих изделий (Рис. 9)
Убедитесь, что Вы расположили оба конца длинного
рабочего изделия на блоках, которых имеют
одинаковую
высоту
стабилизировать его до начала работы.
5. Как использовать квадратный блок (Рис. 10)
При уменьшении внешнего диаметра отрезного
диска вставьте между тисками (A) и (B) квадратный
блок, немного меньшего диаметра, чем размер
рабочего изделия для резки, чтобы экономно
использовать отрезной диск.
6. Настройка глубины резки (Рис. 11)
При уменьшении внешнего диаметра отрезного
диска уменьшите высоту стопорного болта, чтобы
настроить глубину резки. Настройки выполняются
с помощью ослабления зажимной гайки и поворота
стопорного болта.
закрепите зажимную гайку, чтобы зафиксировать
стопорный болт на месте.
В зависимости от материала можно избавиться от
заноз.
OCTOPOÜHO
Убедитесь, что высота стопорного болта заново
настроена при замене отрезного диска.
Если стопорный болт расположен слишком низко,
отрезной диск может выполнять резку с основание.
7. Настройка искровой пластины (Рис. 12)
Ослабьте винт, удерживающий на месте искровую
пластину, с помощью крестовой отвертки, чтобы
отрегулировать угол.
Измените угол в соответствии с преобладающей
рабочей средой и выполняемой работой, чтобы
отрегулировать
разлетаются осколки.
8. Транспортировка устройства (Рис. 13)
При перемещении устройства прикрепите на цепь
цепной крюк и при переноске держитесь за рукоятку
для переноски.
22
с
основанием,
После завершения заново
направление,
в
котором
TEXHàóECKOE OÅCãìÜàBAHàE à
èPOBEPKA
OCTOPOÜHO
OÄÓÁaÚeÎëÌo ÇêÍÎïäËÚe ÏaåËÌy Ë oÚcoeÀËÌËÚe ÇËÎÍy
oÚ ceÚeÇoÈ poÁeÚÍË ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ ÔpoÇeÀeÌËÓ ÔpoÇepÍË
Ë ÚexÌËäecÍoÖo oÄcÎyÊËÇaÌËÓ.
1. ÂaÏeÌa oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa
KoÖÀa oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ ËcÚyÔËÚcÓ ÔpË ÌeÔpepêÇÌoÈ
íÍcÔÎyaÚaáËË, ÀÇËÖaÚeÎë ÌaäÌeÚ paÄoÚaÚë c
ÔepeÖpyÁÍoÈ. CÎeÀoÇaÚeÎëÌo, ÀÎÓ oÄecÔeäeÌËÓ
íÙÙeÍÚËÇÌoÈ íÍcÔÎyaÚaáËË ÇoccÚaÌoÇËÚe ËÎË
ÁaÏeÌËÚe ËcÚyÔÎeÌÌêÈ oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ.
2. OÄcÎeÀoÇaÌËe yÖoÎëÌêx çeÚoÍ (PËc. 14)
B ÀÇËÖaÚeÎe ËcÔoÎëÁyïÚcÓ yÖoÎëÌêe çeÚÍË, ÍoÚopêe
ÔocÚeÔeÌÌo ËÁÌaåËÇaïÚcÓ.
àcÔoÎëÁoÇaÌËe ËÁÌoåeÌÌêx yÖoÎëÌêx çeÚoÍ ËÎË çeÚoÍ
Ç cocÚoÓÌËË ÄÎËÁÍoÏ Í "ÔpeÀeÎy ËÁÌoca" ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË
Í ÌeËcÔpaÇÌocÚË ÀÇËÖaÚeÎÓ. EcÎË ÀÇËÖaÚeÎë ocÌaçeÌ
yÖoÎëÌoÈ çeÚÍoÈ aÇÚoÏaÚËäecÍoÈ ocÚaÌoÇÍË, oÌ
ocÚaÌoÇËÚcÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË. B íÚo ÇpeÏÓ ÁaÏeÌËÚe oÄe
yÖoÎëÌêe çeÚÍË ÌoÇêÏË çeÚÍaÏË, ÍoÚopêe ËÏeïÚ Úe
Êe ÌoÏepa yÖoÎëÌêx çeÚoÍ, ÍaÍ Ë ÔoÍaÁaÌÌêe Ìa
pËcyÌÍe. KpoÏe ÚoÖo, ÇceÖÀa coÀepÊËÚe yÖoÎëÌêe çeÚÍË
Ç äËcÚoÚe Ë oÄÓÁaÚeÎëÌo cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê oÌË
ÏoÖÎË cÇoÄoÀÌo cÍoÎëÁËÚë Ç çeÚÍoÀepÊaÚeÎÓx.
3. èpoÇepÍa ycÚaÌoÇÎeÌÌêx ÇËÌÚoÇ
PeÖyÎÓpÌo ÔpoÇepÓÈÚe Çce ycÚaÌoÇÎeÌÌêe Ìa
ËÌcÚpyÏeÌÚe ÇËÌÚê, cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê oÌË
ÄêÎË ÍaÍ cÎeÀyeÚ ÁaÚÓÌyÚê. HeÏeÀÎeÌÌo ÁaÚÓÌËÚe
чтобы
ÇËÌÚ,
ÍoÚopêÈ
HeÇêÔoÎÌeÌËe íÚoÖo ÔpaÇËÎa ÖpoÁËÚ cepëÕÁÌoÈ
oÔacÌocÚëï.
4. ÂaÏeÌa ceÚeÇoÖo åÌypa
В случае необходимости замены сетевого шнура во
избежание угрозы безопасности замену должен
осуществить авторизованный сервисный центр
Hitachi.
5. CÏaÁÍa
ÑÎÓ ÔoÀÀepÊaÌËÓ ÏaåËÌê Ç paÄoäeÏ cocÚoÓÌËË Ç
ÚeäeÌËe ÔpoÀoÎÊËÚeÎëÌoÖo ÇpeÏeÌË ÀoÎËÇaÈÚe
ÏacÎo Ç oÀËÌ paÁ Ç ÏecÓá Ç cÎeÀyïçËe ÏecÚa
ÔoÀÇoÀa ÏacÎa.
MecÚa ÔoÀÇoÀa ÏacÎa
BpaçaïçaÓcÓ äacÚë ÇaÎa
BpaçaïçaÓcÓ äacÚë ÁaÊËÏÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ
ìäacÚoÍ cÍoÎëÊeÌËÓ ÁaÊËÏÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ
(A)
6. OäËcÚÍa
BpeÏÓ oÚ ÇpeÏeÌË ÔpoÚËpaÈÚe ÏaåËÌy ÏÓÖÍoÈ
ÚÍaÌëï ËÎË ÔoÀoÄÌêÏ ÏaÚepËaÎoÏ Ë yÀaÎÓÈÚe
ÌaÎËÔåyï cÚpyÊÍy Ë oÄpeÁÍË. ÅyÀëÚe ocÚopoÊÌê,
Ìe ÀoÔycÚËÚe ÔoÔaÀaÌËÓ ÏacÎa ËÎË ÇoÀê Ç oÚceÍ
ÀÇËÖaÚeÎÓ.
7. èopÓÀoÍ ÁaÔËceÈ Ôo ÚexoÄcÎyÊËÇaÌËï
OCTOPOÜHO
PeÏoÌÚ, ÏoÀËÙËÍaáËï Ë ocÏoÚp ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌoÖo
ËÌcÚpyÏeÌÚa ÙËpÏê Hitachi cÎeÀyeÚ ÔpoÇoÀËÚë Ç
aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe Hitachi.
ùÚoÚ ÔepeäeÌë ÁaÔacÌêx äacÚeÈ ÔpËÖoÀËÚcÓ ÔpË
ÔpeÀcÚaÇÎeÌËË eÖo ÇÏecÚe c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ Ç
aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ cepÇËcÌêÈ áeÌÚp Hitachi c ÁaÔpocoÏ
Ìa peÏoÌÚ ËÎË Ôpoäee oÄcÎyÊËÇaÌËe.
èpË paÄoÚe Ë oÄcÎyÊËÇaÌËË ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌêx
ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÌyÊÌo coÄÎïÀaÚë ÔpaÇËÎa Ë
cÚaÌÀapÚê ÄeÁoÔacÌocÚË, ÀeÈcÚÇyïçËe Ç ÍaÊÀoÈ
ÀaÌÌoÈ cÚpaÌe.
oÍaÊeÚcÓ
ocÎaÄÎeÌÌêÏ.

Advertisement

loading