Download Print this page

Hitachi CC 14ST Handling Instructions Manual page 21

Hide thumbs Also See for CC 14ST:

Advertisement

Available languages

Available languages

8. ÂaçËÚÌaÓ ÍpêåÍa (ÍpêåÍa ÀËcÍa) ÔpeÀycÏoÚpeÌa
ÀÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ÇoÁÏoÊÌêx ÌeÔpËÓÚÌocÚeÈ,
ÌaÔpËÏep, ÔoÓÇÎeÌËÓ ÚpeçËÌê Ìa oÚpeÁÌoÏ ÀËcÍe.
HecÏoÚpÓ Ìa Úo, äÚo oÌa
ÁaÙËÍcËpoÇaÌa Ìa ÁaÇoÀe ÔepeÀ oÚÔpaÇÍoÈ, Ç
áeÎÓx ÄeÁoÔacÌocÚË ÔoÇÚopÌo ÁaÙËÍcËpyÈÚe
ÍpeÔeÊÌêe ÇËÌÚê.
9. èpË ÁaÏeÌe oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa oÄÓÁaÚeÎëÌo
yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo yÍaÁaÌÌaÓ pacäeÚÌaÓ
oÍpyÊÌaÓ
cÍopocÚë
ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌoÖo ÀÎÓ ÁaÏeÌê, paÇÌa ËÎË
ÔpeÇêåaeÚ 4800 Ï/ÏËÌ.
10. OÄÓÁaÚeÎëÌo yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Í ÏaåËÌe Ìe
ÔpËÍpeÔÎeÌ ÖaeäÌêÈ ÍÎïä Ç ÇËÀe cÚepÊÌÓ,
ÍoÚopêÈ ÔpËÏeÌÓeÚcÓ ÀÎÓ ÁaÚÓÖËÇaÌËÓ ËÎË cÌÓÚËÓ
oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa.
11. èpoÇepëÚe Ë yÄeÀËÚecë, äÚo oÄpaÄaÚêÇaeÏoe
ËÁÀeÎËe ÔoÀÀepÊËÇaeÚcÓ ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ.
OÄÓÁaÚeÎëÌo yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÁaÖoÚoÇÍa
ÌaÀeÊÌo ÁaÊaÚa ÚËcÍaÏË. B ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae,
ocÎaÄÎeÌËe ÙËÍcaáËË ÁaÖoÚoÇÍË ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË
Í ÌecäacÚÌoÏy cÎyäaï ËÎË Í ÔoÎoÏÍe oÚpeÁÌoÖo
ÀËcÍa Ço ÇpeÏÓ paÄoÚê.
12. èepeÀ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ oÄÓÁaÚeÎëÌo yÄeÀËÚecë Ç
ÚoÏ, äÚo aÄpaÁËÇÌêÈ ÀËcÍ ÔpaÇËÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌ
Ë ÁaÙËÍcËpoÇaÌ, a ÚaÍÊe ÀaÈÚe ÏaåËÌe
ÔopaÄoÚaÚë ÄeÁ ÌaÖpyÁÍË Ç ÚeäeÌËe 30c Ç
ÄeÁoÔacÌoÏ ÔoÎoÊeÌËË, ÌeÏeÀÎeÌÌo ocÚaÌoÇËÚe
ÏaåËÌy, ecÎË ÔoÓÇËÚcÓ ÁÌaäËÚeÎëÌaÓ ÇËÄpaáËÓ
ËÎË ecÎË ÄyÀyÚ oÄÌapyÊeÌê ÀpyÖËe ÀeÙeÍÚê. B
íÚoÏ cÎyäae ÔpoÇepëÚe ÏaåËÌy ÀÎÓ ÇêÓcÌeÌËÓ
ÔpËäËÌê ÌeËcÔpaÇÌocÚË.
13. èoÇpaçaÈÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ ÀÎÓ ÔpoÇepÍË
ÚopáoÇoÖo oÚÍÎoÌeÌËÓ. CËÎëÌoe oÚÍÎoÌeÌËe
ÔpËÇeÀeÚ Í cÀÇËÖy oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa.
14. OÄÓÁaÚeÎëÌo yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÔpË paÄoÚe Ç
ycÎoÇËÓx ÁaÔêÎeÌÌocÚË ÔoÀÀepÊËÇaeÚcÓ äËcÚoÚa
ÇeÌÚËÎÓáËoÌÌêx
ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËÓ ÌeoÄxoÀËÏocÚË oäËcÚÍË oÚ ÔêÎË,
ÔpeÊÀe ÇceÖo, oÚcoeÀËÌËÚe ÏaåËÌy oÚ ceÚeÇoÈ
poÁeÚÍË.
èPOñEÑìPA OTPEÂAHàü
OCTOPOÜHO
CÌËÏaÚë ËÎË ycÚaÌaÇÎËÇaÚë oÄpaÄaÚêÇaeÏoe ËÁÀeÎËe
Ço ÇpeÏÓ ÇpaçeÌËÓ oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa oÔacÌo.
1. îyÌÍáËoÌËpoÇaÌËe ÇêÍÎïäaÚeÎÓ
Питание
будет
включаться
переключателя и выключаться при его отпускании.
(Рис. 2)
2. OÚpeÁaÌËe
(1) Bo ÇpeÏÓ ÇpaçeÌËÓ oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa ÏÓÖÍo ÌaÊÏËÚe
pyÍoÓÚÍy ÇÌËÁ Ë ÔpËÄÎËÁëÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ Í
ÁaÖoÚoÇÍe ÀÎÓ oÚpeÁaÌËÓ.
(2) èpË coÔpËÍocÌoÇeÌËË oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa c ÁaÖoÚoÇÍoÈ
ÀÎÓ oÚpeÁaÌËÓ ÏÓÖÍo ÌaÊÏËÚe pyÍoÓÚÍy ÀaÎëåe
ÇÌËÁ Ë ÌaäÌËÚe ÇêÔoÎÌÓÚë oÚpeÁaÌËe.
(3) KoÖÀa Ôpoáecc oÚpeÁaÌËÓ (ËÎË ÇêÔoÎÌeÌËÓ
ÌaÏeäeÌÌoÖo çeÎeÇoÖo oÚÇepcÚËÓ) ÄyÀeÚ ÁaÇepåeÌ,
ÔoÀÌËÏËÚe pyÍoÓÚÍy Ë ycÚaÌoÇËÚe ee Ç ËcxoÀÌoe
ÔoÎoÊeÌËe.
(4) èpË ÁaÇepåeÌËË ÍaÊÀoÖo íÚaÔa Ç Ôpoáecce
oÚpeÁaÌËÓ, ycÚaÌaÇÎËÇaÈÚe ÇêÍÎïäaÚeÎë Ç
ÔoÎoÊeÌËe ÇêÍÎïäeÌËÓ OFF (BõKã) ÀÎÓ ocÚaÌoÇÍË
ÇpaçeÌËÓ, a ÁaÚeÏ ÔpoÀoÎÊËÚe ÇêÔoÎÌeÌËe
cÎeÀyïçeÖo íÚaÔa oÚpeÁaÌËÓ.
ÄêÎa ÌaÀeÊÌo
oÚpeÁÌoÖo
ÀËcÍa,
oÚÇepcÚËÈ.
B
cÎyäae
при
нажатии
OCTOPOÜHO
CÍopocÚë oÚpeÁaÌËÓ Ìe yÇeÎËäËÚcÓ, ecÎË Í pyÍoÓÚÍe
ÄyÀeÚ ÔpËÎoÊeÌo ÄoÎëåee ycËÎËe.
èpËÎoÊeÌËe cÎËåÍoÏ ÄoÎëåoÖo ycËÎËÓ Í pyÍoÓÚÍe
ÔpËÇeÀeÚ Í ÔepeÖpyÁÍe ÀÇËÖaÚeÎÓ Ë Í yÏeÌëåeÌËï
eÖo ÏoçÌocÚË.
OÄÓÁaÚeÎëÌo ycÚaÌoÇËÚe ÇêÍÎïäaÚeÎë Ç ÔoÎoÊeÌËe
ÇêÍÎïäeÌËÓ OFF (BõKã) ÔocÎe ÁaÇepåeÌËÓ paÄoÚê
Ë oÚcoeÀËÌËÚe ÇËÎÍy oÚ ceÚeÇoÈ poÁeÚÍË.
ìCTAHOBKA à CHüTàE OTPEÂHOÉO
ÑàCKA
1. CÌÓÚËe oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa (PËc. 3 Ë 4)
(1) Поднимите нижнее защитное приспособление (A) и
нижнее защитное приспособление (B).
Нажмите на стопорный штырь, чтобы привести его
в соприкосновение с дисковой шайбой.
Поверните отрезной диск, пропустите стопорный
штырь через отверстие в дисковой шайбе, а затем
удалите болт M10 с помощью прилагаемого
универсального гаечного ключа.
(2) CÌËÏËÚe ÄoÎÚ, åaÈÄy (A), Ë åaÈÄy ÀËcÍa, a ÁaÚeÏ
oÚcoeÀËÌËÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ. (PËc. 4)
OCTOPOÜHO
Не удаляйте уплотнительное кольцо или втулку с
отрезного дискового шпинделя.
2. ìcÚaÌoÇÍa oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa
TçaÚeÎëÌo yÀaÎËÚe ÔêÎë c åaÈÄ ÀËcÍa Ë ÄoÎÚa,
ÁaÚeÏ ycÚaÌoÇËÚe ÀËcÍ, ÔyÚeÏ ÇêÔoÎÌeÌËÓ Ç
oÄpaÚÌoÈ ÔocÎeÀoÇaÚeÎëÌocÚË ÀeÈcÚÇËÈ, oÔËcaÌÌêx
ÀÎÓ ÔpoáeÀypê cÌÓÚËÓ ÀËcÍa. Верните нижнее
защитное приспособление (A) и нижнее защитное
приспособление (B) в исходное положение.
OCTOPOÜHO
ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo cÚoÔop, ÍoÚopêÈ ÄêÎ
ËcÔoÎëÁoÇaÌ ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË Ë cÌÓÚËÓ oÚpeÁÌoÖo
ÀËcÍa, ycÚaÌoÇÎeÌ Ç oÚÇeÀeÌÌoÏ ÌaÁaÀ ÔoÎoÊeÌËË.
ùKCèãìATAñàü
1. èpoáeÀypa ÁaÍpeÔÎeÌËÓ ÁaÖoÚoÇÍË ÀÎÓ oÚpeÁaÌËÓ
(PËc. 5 Ë 6)
èoÏecÚËÚe oÄpaÄaÚêÇaeÏoe ËÁÀeÎËe ÏeÊÀy
ÁaÊËÏÌêÏ ÔpËcÔocoÄÎeÌËeÏ (A) Ë ÁaÊËÏÌêÏ
ÔpËcÔocoÄÎeÌËeÏ (B), ÔoÀÌËÏËÚe ÏyÙÚy Ë
ÔepeÏecÚËÚe ÁaÊËÏÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe (A) ÔpË
ÔoÏoçË pyÍoÓÚÍË ÇËÌÚa ÚaÍ, äÚoÄê oÌo cÎeÖÍa
coÔpËÍacaÎocë c oÄpaÄaÚêÇaeÏêÏ ËÁÀeÎËeÏ, ÍaÍ
ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 5.
ÂaÚeÏ oÔycÚËÚe ÏyÙÚy ÇÌËÁ Ë ÌaÀeÊÌo ÁaÍpeÔËÚe
oÄpaÄaÚêÇaeÏoe ËÁÀeÎËe Ç ÌyÊÌoÏ ÔoÎoÊeÌËË
ÔyÚeÏ ÔoÇopoÚa pyÍoÓÚÍË ÇËÌÚa. KoÖÀa Ôpoáecc
oÚpeÁaÌËÓ ÄyÀeÚ ÁaÇepåeÌ, ÔoÇepÌËÚe pyÍoÓÚÍy
ÇËÌÚa 2 ËÎË 3 paÁa ÀÎÓ ocÎaÄÎeÌËÓ ÁaÊËÏÌoÖo
ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ (A), Ë cÌËÏËÚe oÄpaÄaÚêÇaeÏoe
ËÁÀeÎËe, ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 6.
OCTOPOÜHO
HËÍoÖÀa Ìe cÌËÏaÈÚe Ë Ìe ycÚaÌaÇÎËÇaÈÚe
oÄpaÄaÚêÇaeÏoe ËÁÀeÎËe Ço ÇpeÏÓ ÇpaçeÌËÓ
oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa ÀÎÓ ÚoÖo, äÚoÄê ËÁÄeÊaÚë
ÔoÎyäeÌËÓ ÚpaÇÏê.
PyccÍËÈ
21

Advertisement

loading