Download Table of Contents Print this page

Svenska - Black & Decker KS480PE Manual

Hide thumbs Also See for KS480PE:

Advertisement

Table of Contents
Användningsområde
Din Black & Decker sticksåg är avsedd för sågning i trä, plast,
keramiska material och plåt.
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Allmänna säkerhetsregler
Varning! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som uppstår till
följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elchock,
brand och/eller allvarliga kroppsskador. Nedan använt
begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg
(med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
TA VÄL VARA PÅ SÄKERHETSANVISNINGARNA.
1. Arbetsområde
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över
elverktyget.
2. Elektrisk säkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras.
Använd inte adapterkontakter tillsammans med
skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och
passande vägguttag reducerar risken för elchock.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex.
rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en
större risk för elchock om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten
in i ett elverktyg ökar risken för elchock.
d. Misshandla inte nätsladden. Använd inte sladden
för att bära eller hänga upp elverktyget och inte
heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.
Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa
kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elchock.
e. Använd när du arbetar med ett elverktyg utomhus
endast förlängningssladdar som är godkända för
utomhusbruk. Om en avsedd förlängningssladd för
utomhusbruk används minskar risken för elchock.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg
kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen
som t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm
eller hörselskydd – med beaktande av elverktygets modell
och driftsätt – reducerar risken för kroppsskada.
c. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du kopplar
elverktyget till nätet. Det kan vara mycket farligt att
bära ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller
koppla det till nätet med strömbrytaren i till-läge.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har
säkert fotfäste och balans. På så sätt kan du lättare
kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
f.
Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll hår, kläder och handskar undan
från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och
långt hår kan dras in av roterande delar.
g. Vid elverktyg med dammutsugnings- och -
uppsamlingsutrustning kontrollera att anordningarna
är rätt monterade och används på korrekt sätt. Dessa
anordningar reducerar riskerna i samband med damm.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg
för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
b. Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller
från är farligt och måste repareras.
c. Dra stickproppen ur vägguttaget innan inställningar
utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget ställs
undan. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig
inkoppling av elverktyget.
d. Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt inte
elverktyget användas av personer som inte är
förtrogna med dess användning eller inte läst denna
anvisning. Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.

SVENSKA

31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks710l

Table of Contents