Download Table of Contents Print this page

Dansk - Black & Decker KS480PE Manual

Hide thumbs Also See for KS480PE:

Advertisement

Anvendelsesområde
Din Black & Decker stiksav er designet til savning i træ,
plastik, keramik og plademetal.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Generelle sikkerhedsregler
Advarsel! Læs alle instrukserne. Hvis nedenstående instrukser
ikke følges, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige personskader. Det benyttede begreb "el-værktøj"
i nedennævnte advarsler refererer til netdrevne
(med tilslutningsledning) eller batteridrevne maskiner
(uden tilslutningsledning).
DISSE INSTRUKSER BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG.
1. Arbejdsområde
a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.
Uordentlige og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
b. Brug ikke el-værktøj i eksplosionstruede omgivelser,
f.eks. hvor der er brændbare væsker, gasser eller
støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c. Sørg for, at børn og andre personer holder sig på
afstand, når el-værktøjet er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
2. El-sikkerhed
a. El-værktøjsstik skal passe til kontakten. Stikkene
må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
c. El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
d. Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at bære,
trække eller afbryde el-værktøjet ved at rykke i
ledningen. Beskyt ledningen mod varme, olie,
skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e. Hvis el-værktøj benyttes i det fri, skal der benyttes
en forlængerledning, som er godkendt til udendørs
brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
3. Personlig sikkerhed
a. Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje med,
hvad man laver og bruge el-værktøjet fornuftigt.
Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt,
har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller
euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed
ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b. Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.
Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn
afhængigt af maskintype og anvendelse nedsætter
risikoen for personskader.
c. Undgå utilsigtet igangsætning. Sørg for, at
el-værktøjets afbryder er på off, før det sluttes til
strømmen. Hvis man bærer el-værktøj med fingeren på
afbryderen, eller hvis man slutter værktøjet til strømmen,
mens afbryderen er på on, er der risiko for ulykker.
d. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
el-værktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle,
der efterlades i en roterende del i el-værktøjet, kan
resultere i personskader.
e. Overvurder ikke dig selv. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance. Det gør det nemmere at
kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
f.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår,
tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Bevægelige dele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker
eller langt hår.
g. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Brug af dette udstyr nedsætter
risikoen for personskader som følge af støv.
4. Brug og vedligeholdelse af el-værktøj
a. Undgå at overbelaste el-værktøjet. Brug altid det
rette el-værktøj til opgaven. Med det rigtige el-værktøj
udføres arbejdet lettere og sikrere inden for det angivne
effektområde.
b. Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er defekt.
El-værktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen,
er farligt og skal repareres.
c. Træk stikket ud af stikkontakten inden indstilling,
tilbehørsudskiftning eller opbevaring af el-værktøjet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for
utilsigtet start af værktøjet.
d. Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med el-værktøj, eller som ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.
El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

DANSK

39

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ks710l

Table of Contents