Download Table of Contents Print this page

Nederlands - Black & Decker KS480PE Manual

Hide thumbs Also See for KS480PE:

Advertisement

Table of Contents
Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker decoupeerzaag is ontworpen voor het
zagen van hout, kunststof, keramiek en metaalplaat.
Deze machine is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle voorschriften. Wanneer de
volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben. Het hierna gebruikte begrip ˙elektrisch gereedschap"
heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik
op het stroomnet (met netsnoer) of op accu (snoerloos).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
1. Werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b. Werk met de machine niet in een omgeving met
explosiegevaar, zoals in de nabijheid van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het
stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrische gereedschap uit de
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over
het gereedschap verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers
in combinatie met geaarde gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.
b. Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
voor een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.
Gebruik het snoer niet om het gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt
van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het
risico van een elektrische schok.
e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken
die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt
verlengsnoer beperkt het risico van een elektrische schok.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch gereedschap
niet wanneer u moe bent of onder invloed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan
tot ernstige verwondingen leiden.
b. Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag
altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke
beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
c. Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de
schakelaar in de uit-stand staat voordat u de
stekker in het stopcontact steekt. Wanneer u bij het
dragen van het gereedschap uw vinger aan de schakelaar
hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
d. Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e. Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat
en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap
in onverwachte situaties beter onder controle houden.
f.
Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen
door bewegende delen worden meegenomen.
g. Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te
verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
4. Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a. Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
toepassing het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.

NEDERLANDS

19

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks710l

Table of Contents